Oživme ducha křížových výprav!

Katolík dnes pozoruje s velkým zármutkem, ale i s rozhořčením a také pocitem bezmoci, jak jsou jeho bratři ve víře na celém světě pronásledováni. Bestiality severokorejského komunistického režimu a současných muslimských zemí à la Saudská Arábie nebo teroristických organizací typu Islámského státu, al Kajdá či al Nusrá překročily všechny únosné meze. Jak my na to reagujeme? Bohužel pouze řečičkami o dialogu a míru. Tomu říkáme křesťanský postoj?

Samozřejmě probíhají modlitby Církve, zprávy o utrpení našich bratří a sester ve víře v nás vyvolávají soucit, snad i slzy vhrknou do očí – ale to je všechno. Kde je tady duch kruciát, křížových výprav? Ten duch, který volal na synodě v Clermontu r. 1095 „Deus vult!“ (Bůh tomu chce!) a inspiroval bohaté i chudé k oblečení brnění, k opuštění všeho a ke strastiplné cestě do Svaté země na obranu života tamních křesťanů vražděných a mučených tureckými hordami? Už zcela vymizel?

To by ještě nebylo tak zlé. Současné ohrožení katolické víry v Evropě by ho dokázalo znovu objevit nebo vzkřísit. Jenže tento „duch kruciát“ je dnes samotnými církevními představiteli ostrakizován a napadán jako „neláska“, „fundamentalismus“, „konfrontace“, „xenofobie“ apod. Neustále je nám od ambonů v kostele, v katolických školách i v katolických médiích vtloukána do hlav pacifistická hereze podpíraná nehoráznou lží, že islám je „mírumilovným náboženstvím“ a teroristé Islámského státu jsou prý pouze extrémisty vymykajícími se z tradiční muslimské religiozity. Zamlčuje se nám, že prorok Mohamed nebyl žádným mystikem a náboženským reformátorem, ale masovým vrahem, lupičem, smilníkem a pedofilem. Takto si ovšem my, katolíci 21. století, připravujeme do budoucna svou vlastní likvidaci.

A nejde pouze o vztah k islámu. Jak můžeme od současných katolíků očekávat, že dle příkladu křižáků 12. století vezmou do ruky zbraň a půjdou bránit své souvěrce na Blízkém východě či kdekoliv jinde, když oni nejsou schopni ani ve svém prostředí v Evropě a v Americe radikálně se postavit na obranu nenarozených dětí, které jsou bestiálně vražděny v mateřském lůně? Ba právě naopak, když se přece jen najdou „hořící srdce“ typu statečných kanadských žen Mary Wagnerové a Lindy Gibbonsové, které se za svoji aktivitu proti potratům dostaly do kriminálu, katolíci až na malé výjimky nejenom mlčí, ale dokonce prohlašují, že s těmito „extrémistkami porušujícími zákon“, jak se vyjadřuje mnoho kanadských duchovních, nechtějí nic mít. Kněží v Torontu, kde paní Wagnerová bydlí, ji dokonce odmítají v kriminále navštěvovat, ačkoliv Kristus k tomu vyzývá slovy „Byl jsem v žaláři a navštívili jste mne.“ Genderová ideologie spolu s homosexualismem je na vzestupu, protože odpor katolíků je slabý. Jistě, jsou výjimky, existují velkolepé akce typu manifestace v Paříži před třemi lety nebo letos v Římě, kde přišly do ulic možná i dva miliony lidí, jenže co je to platno, když mnohé církevní autority odmítnou udělit tomu svoji podporu, sekretář Italské biskupské konference biskup Nunzio Galantino před manifestací dopředu varoval a dělal vše proti její propagaci.

Často slyšíme námitky, že konfrontace a vyvolávání střetů jsou nekřesťanské, že máme být mírumilovnými a vždy připravenými k dialogu. To ovšem nepřátelům Církve nenažene vůbec žádný strach. Kdo se neustále ohání „dialogem“ a „mírumilovností“, tak mu nelze než doporučit zástupy svatých učitelů, mučedníků a vyznavačů Církve, kteří nevedli s bludaři, odpadlíky a nepřáteli svaté víry žádný dialog, ale jejich nauku tvrdě potírali, poukazovali na její škodlivost a vyzývali k jejímu zničení. Jak také nevzpomenout zástupy svatých rytířů-mnichů, svatých králů i svatých papežů vyzývajících k boji na obranu svaté víry (sv. Bernard, sv. Dominik, sv. Pius V.) nebo dokonce stojících v čele křesťanských vojsk (sv. Ludvík IX., sv. Jan Kapistrán, bl. Marco d´Aviano)! Lepanto 1571, Vídeň 1683, Vendée 1793–4, mexická Cristiada 1925–9, k tomu připočtěme ještě všechny katolické bojovníky protinacistického a protikomunistického hnutí odporu ve všech zemích zasažených těmito nákazami – to všechno dnes po II. vatikánském koncilu vyklidilo pole ve prospěch kapitulantského „dialogu“, pacifismu a lži o „mírumilovnosti“ a „humanistickém základě“ nepřátel Církve Kristovy.

Jenže duch kruciát dosud nezemřel. I když jeho vyznavači jsou v menšině, přesto existují. Abrahámovských „deset spravedlivých“ je realitou. Záleží na nás, jestli jejich počet bude stoupat nebo klesat – bez ohledu na káravě vztyčený prst některých hierarchů.

Radomír Malý

 

Zpracováno podle Sławomir Skiba, „Powróćmy do ducha krucjat!“, Polonia Christiana 1/2016.

25 Komentářů k "Oživme ducha křížových výprav!"

 1. Jan Neužil | 18.2.2016 z 8:14 |

  Připojil bych ještě dnes málo známého karmelitána Dominica Maria Jesu který v roce 1620 nejenže přesvědčil váhající katolickou generalitu že bitva musí být svedena ale sám vyjel neohroženě do bitvy s „pouhým“ křížem v ruce a s na krku zavěšeným obrazem Ježíška a Panny Marie které předtím protestanti vypíchali oči. Podle očitých svědků obou(!) stran z toho obrazu šlehaly blesky a mnozí vojáci protestantských vojsk v panice prchli. Když po tom v roce 1630 Dominik umíral přijel k němu jeden protestantský důstojník který se bitvy před deseti lety sám zúčastnil (a viděl ony šlehající blesky) a chtěl vidět jak si Ďábel Dominika vezme do pekla protože ho pokládal za čaroděje. Když však spatřil umírajícího Dominika okamžitě se obrátil na katolickou víru.

  Mimochodem otec Dominik když opouštěl s vítězným vévodou Maxmiliánem Prahu, žádal aby byli rebelové všichni pověšeni. Co by tomu dnešní humanistická církev asi řekla?

 2. Jan Neužil | 18.2.2016 z 8:28 |

  Sv. Maximilián Kolbe řekl: „Neposkrvněná Panna, vítězná nad všemi herezemi, nedá žádnou šanci svým nepřátelům, nalezne-li dostatek věrných služebníků kteří ji poslouchají“. A nejlepší způsob jak to udělat je úplné zasvěcení se Panně Marii podle sv. Ludvíka z Montfortu. Ale jak sám Ludvík říká mnoho duší se s horlivostí zasvětí ale jen málokdo vytrvá…

 3. Jan Neužil: Mockrát děkuji za Vaše příspěvky!

  Martin R. Čejka

 4. Libor Rösner | 18.2.2016 z 11:43 |

  Spíše to vidím na opačný trend – za výpravy se budeme omlouvat, muslimským přistěhovalcům dáme k dispozici prázdné kostely, aby z nich vytvořili mešity a měli se kde modlit, odstraníme kříže ze střech kostelů či podél cest, abychom je či židy, nepohoršovali, a dáme jim k dispozici naše média, protože mají taky přece právo hlásat své názory. A na příští synodu či konkláve přizveme imámy a protestantské pastory, jejich pohled zvenčí může být přínosem. Jo, a nějaký rabín bude předsedat velikonoční hostině…

 5. @Jan Neužil: Jako bývalý terciář Třetího řádu Bosých Karmelitánů doplním, že ten slavný karmelitán svatého života je ctih. fra Dominic a Jesu Maria O.C.D. (Dominik od Jezíše [a] Marie), Generál karmelitánského Řádu. Více viz například česká Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_%C3%A0_Jesu_Maria

  Když všichni tak chcete bojovat pro Immaculatu, proč se nestanete „Rytíři Neposkvrněné“ tradiční observance? Toto hnutí působí v rámci FSSPX a vedou jej Bratři Kapucíni z Morgonu: je přímým pokračováním předkoncilního hnutí Rytířstva Neposkvrněné („Militia Immaculata“) viz web http://militia-immaculatae.org/ (informace anglicky, německy, polsky a francouzsky).

 6. matěj | 19.2.2016 z 6:47 |

  Jan Neužil: „[Otec Dominik] žádal aby byli rebelové všichni pověšeni. Co by tomu dnešní humanistická církev asi řekla?“

  Je asi irelevantní, co by řekla nějaká Vaše humanistická církev, na těchto stránkách by mělo být podstatné, že Církev by samozřejmě řekla „Nezabiješ!“. Co jiného by mohla říct než to, co platí už několik tisíciletí? Že někteří, co se považovali či byli jinými považováni za katolíky, zabíjeli nebo k zabíjení vyzývali jiné, neznamená vůbec nic. Dokonce i všichni svatí byli hříšníky, a přesto jejich hříchy nejsou normou či příkladem hodným následování. Místo zjevných těžkých hříchů dávno mrtvých hříšníků (tedy, pokud se tak skutečně stalo, mohou to samozřejmě být všelijaké barokní legendy a otec Dominik v tom je třeba zcela nevinně) bych se spíše inspiroval učením Církve. Pokud jste opravdu přesvědčen, že je v něm kupříkladu cokoli o věšení poražených protivníků, snad by bylo nejlepší uvést konkrétní citace.

 7. david | 20.2.2016 z 10:33 |

  Ano, oživme ducha křížových výprav – článek mi mluví přímo ze srdce. Existuje však někdo, nějaký biskup, či kněz, kdo dokáže všechny „křižáky“ sjednotit?

 8. matěj | 21.2.2016 z 10:16 |

  Myslel jsem, že komentář čeká na schválení moderátorem, protože je moderátor zaneprázdněn. Ale když už i čerstvější komentáře byly schváleny, zjevně je to z jiných důvodů. Patrně tím důvodem bylo přesvědčení, že netřeba diskusi zahlcovat zjevnými trivialitami, které lze nalézt dokonce i v tak základních dokumentech, jako je třeba Katechismus z nařízení Sněmu tridentského, že totiž „… dovolený způsob zabití jest, jenž vztahuje se k oněm vrchnostem, jimž dána jest moc usmrcení, kteroužto dle předpisů zákonů a po soudu trestají lidi zločince …“ [III/VI/IV] (plus samozřejmě v spravedlivé vojně, sebeobraně atd.), tedy že zabít člověka lze po řádném soudu, což zjevně není případ věšení v boji již poražených nepřátel. (Přičemž za zmínku ještě stojí, že i to dovolené vynesení rozsudku smrti znamená dle CIC 1917 defekt a iregularitu ke svěcení, a dle dekretu Redeuntibus z 1918 museli i nedobrovolní účastníci války mít dispens od biskupa a dobrovolní z Říma, takže i dovolené zabití je patrně něco, s čím je třeba zacházet velmi, velmi obezřetně, ale to už je jen moje interpretace.) Plně souhlasím, že jde o triviality, ale přesto si z vyznění některých příspěvků nejsem jistý, jestli je v diskusi všem opravdu jasné, jaké je v těchto věcech stanovisko Církve.

 9. „Oživme ducha křížových výprav!“ ???
  Touha po násilí nemá nic společného s Ježíšovými slovy. Nečiní „islamisté“ to, co zasely křížové výpravy v minulosti.

  To, jak si někdo vykládá svou víru nemá s vírou samotnou nic společného – ať se jedná o islamisty nebo křešťany – násilníci zůstanou násilníky, ať jsou jakého koliv vyznání…

 10. Myslím, že již z Vašich prvních slov je patrné neporozumění… „Touha po násilí…“ Nejedná se o „touhu“, nýbrž o „NUTNOST“, která je dána okolnostmi. Ostatně, lidský život se bez násilí neobejde, a to už od útlého věku. Je třeba (v rozumné míře) činit dětem i sobě samému násilí, jinak by rodina (i jakákoliv lidská společnost) prostě nefungovala. Pokud upustíme od násilí, vyrostou z dětí duchovní, duševní i tělesní kriplové. Věřte mi, viděl jsem v USA 90 kg dvanáctileté mastodonty, kterým nikdo násilí nečinil a zásoboval je láskyplně hamburgery, hranolkami a zmrzlinou. Proto i lidé s jistými patologickými a kriminálními sklony (jakož i všichni hříšníci) si musejí činit násilí nebo být k tomu případně v některých věcech donuceni, ať už světskou mocí nebo veřejným míněním. Asi těžko budete souhlasit s tím, aby pedofil mohl bez násilí povolit uzdu svým choutkám, že?

  Jde tedy o míru, důvod a způsob uplatnění násilí. To je jistě na zvážení… Nicméně odmítání násilí jako takového, ať už fyzického, psychologického či sociálního je zvrhlé a nelidské, neboť odporuje lidské společnosti, z člověka činí zvíře a rozvrací lidskou společnost.

  Ostatně, když už se zaštiťujete „Ježíšem“, nebyl to on, kdo za použití důtek vyhnal penězoměnce z chrámu? Domníváte se, že to nebylo násilí a že rána takového biče nebolela?

  Martin R. Čejka

  P. S.
  Mimochodem, to je důvod, proč jsem ihned neschválil „Matějův“ příspěvek. Bál jsem se totiž, že i přes dobrou vůli autora bude špatně pochopen. Chtěl jsem tedy k němu napsat odpověď, ale člověk míní, lenost mění…

 11. ing.Jan Kubula | 21.2.2016 z 22:50 |

  Naši chlapi nejsou schopni utvořit jaKÉKOLIV LEGIE.
  v HOSPODÁCH BY RADILI POLITIKŮM JAK TO DĚLAT, ALE PŮLLITRU BY SE NEPUSTILI…

 12. Ad most: Srovnávat křížové výpravy s tím, co páchají dnes „islamisté“, je totální nonsens. Nelze v této věci podléhat vymývání mozků, které se děje už do osvícenských dob, totiž že křížové výpravy byly útočnými válkami proti ubohým mírumilovným mohamedánům. Křížové výpravy byly obrannými válkami proti muslimské agresi, psal jsem o tom mnohokrát – a na tom nic nemění ani politováníhodná negativa u křižáků, jakými bylo zbytečné krveprolití po dobytí Jeruzaléma r. 1099 (muslimové se ale dopouštěli mnohem horších, např. „mírumilovný“ sultán Saladin povraždil všechno obyvatelstvo Gazy) nebo vzájemná hašteřivost vůdců křížových výprav, kteří měli na zřeteli své vlastní politické a nikoli náboženské cíle, jak je předkládali papežové a velký církevní učitel sv. Bernard z Clairvaux.

  Ad matěj: Vůdcové protihabsburského povstání let 1618-20 v českých zemích nebyli žádnými neviňátky, nýbrž vlastizrádci, kteří porušili slib věrnosti legitimnímu panovníkovi z rodu Habsburků a dali přednost jeho nepříteli Friedrichovi Falckému. Krom toho jejich soldateska pustošila a vraždila, oni sami se dopouštěli vražd, zejména při tzv. II. pražské defenestraci, kdy jen zázrakem tři reprezentanti státní správy zůstali naživu. Byli to zločinci a jejich poprava byla legitimním aktem spravedlnosti, to by ještě před 50-100 lety trestal každý civilizovaný stát, ať už monarchistický, demokratický nebo diktatura. Samozřejmě rozsudek mohl být změněn cestou milosti, jak se stalo na Moravě zásluhou kardinála Dietrichštejna, proč v případě Čech Ferdinand II. milost neudělil, nám posuzovat nepřísluší.

 13. David | 22.2.2016 z 13:58 |

  To je takřka věčný spor. Kristus říkal Petrovi: „Zastrč meč do pochvy, kdo s mečem zachází, tím také schází.“ Ale měli středověcí rytíři sedět doma, když byla ohrožena posvátná místa? Měli vést knížata a králové na území dnešního Španělska dialog s těmi, kteří uchvacovali jejich území? Měli se nechat masakrovat sedláci ve Vendee, či mexičtí Cristeros?
  Církevní otcové ve středověku v tom měli jasno. Měl v tom jasno i otec Dominik Maria Jesu, měli v tom jasno španělští králové, vůdcové sedláků ve Vendee, či Mexičané. Nejsem si ale jist, zda v tom máme jasno i my, v dnešní tak zmatené době.

 14. Franz | 23.2.2016 z 10:35 |

  Bratři v Kristu, „papež“ František apeluje je prezidenty a politiky všech zemí, aby zrušili trest smrti a popř.po krátkém trestu propustili všechny vrahy, pedofili a jiné násilníky, jelikož je zde ROK MILOSRDENSTVÍ a abychom si vzali ubohé muslimy nejlépe na katolické fary, kde po týdenním katechismu všichni zjistí, že dialog znamená STAVĚT MEŠITY a SUNDÀVAT KŘÍŽE!!!

 15. Milý bratře, předpokládám, že to většina zde přítomných ví. Nikde není psáno, že se blázen nemůže stát papežem. Svého času bavorský král Ota I. štěkal jako pes. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby František štěkal místo toho, aby šířil do světa své neotřelé úvahy, ale člověk si nemůže vybírat…

  Martin R. Čejka

 16. Laurentius | 23.2.2016 z 17:45 |

  Moji drazí, je doba postní. Postěme se a obětujme každý podle svých možností to, co můžeme, aby Bůh tuto situaci co nejdříve vyřešil. Jak? Bůh ví!

 17. matěj | 26.2.2016 z 10:33 |

  Ad Dr. Radomír Malý: nejsem historik, tak si netroufám rozhodovat, kdo měl být za co popraven, a ani nevím, čí smrt otec Dominik údajně žádal. Nic nenasvědčuje tomu, že ctihodný otec Dominik nějak participoval na řádném soudu, takže pokud (a opakuji, že jen reaguji na to, co zde bylo napsáno; mně se to dohledat nepodařilo, takže to beru jen jako příklad k té následující otázce „co by na to řekla Církev“, ne že se to nutně takto i opravdu stalo) „žádal, aby byli rebelové všichni pověšeni“, je to na stejné úrovni, jako kdyby to žádal třeba rozlícený dav ap. Takto to prostě nesmí fungovat, jak jsem snad doložil i citacemi, ani dav, ani ctihodný otec Dominik ani nikdo jiný kromě té vrchnosti, jíž dána jest moc usmrcení, dle předpisů zákonů a po soudu, nemůže nikoho posílat na smrt.

 18. Řekl bych, že něco jiného je požadovat nějaký trest pro někoho a něco jiného je takový trest závazně a právoplatně vynést.

  Martin R. Čejka

 19. matěj | 26.2.2016 z 12:15 |

  No jistě, je tam rozdíl, to druhé je po soudu ap. přípustné. 🙂
  Asi to ale směřovalo jinam, snad je pak potřeba se ještě rozhodnout, jaká měřítka používáme. Jsem ochoten připustit, že i laik může mít názor, v jaké situaci a proti jakým nebezpečenstvím se společnost smí bránit zabitím zločince, a tento názor vyjadřovat, jestli směřujete tam někam. Asi se ale shodneme, že pozice někoho, kdo v 17. století vedl vojsko do bitvy pod svatým obrazem metajícím blesky, je v této věci výrazně jiná, a že pokud po vyhrané bitvě žádá pověsit poražené vzbouřence, jistě to ani zdaleka nelze považovat za pouhé nezávazné vyjádření názoru. Vidět to lze myslím vcelku jednoduše: kdyby se na ně vojáci vrhli a bez soudu je pověsili, bylo by to v pořádku? Katechismus říká, že nikoli. Pak ale, byl by iniciátor takového jednání bez viny? A pokud nebyl, byl by snad bez viny, kdyby takové výzvy říkal, i kdyby nakonec nebyly vyslyšeny?

 20. Karol Dučák | 2.3.2016 z 15:34 |

  Krížové výpravy treba rehabilitovať: http://puchov.fara.sk/kniznica/krizove-vypravy-treba-rehabilitovat

 21. Karol Dučák | 5.3.2016 z 8:43 |

  Paradoxne ducha krížových výprav oživujú aj futbalisti: http://m.welt.de/sport/article1455029/Wie-Inter-Mailand-den-Islam-beleidigte.html
  Článok má názov: Wie Inter Mailand den Islam beleidigte.
  V preklade: Ako Inter Milano urazil islam.

 22. Oldřich Lejnar | 20.6.2016 z 11:00 |

  Křesťanské „nezabiješ“ samozřejmě platí, ale pouze v období míru! Evropa je ovšem v náboženské válce s islámem a ve válce se, bohužel, i umírá. A ten, kdo padne v boji není to samé co zavražděný. Čili nechceme holokaust v stylu Třetí říše, ale nekompromisní boj jaký byl veden např. spojenci proti nacismu.. Jinak zemřeme pomalou smrtí jako kdysi Babylon nebo Byzantská říše. No a křížové výpravy byli do jisté míry odpovědí na zvěrstva páchaná islámem v kdysi křesťanské severní Africe, na Iberském poloostrově, atd. (Viď Oriana Fallaci „Síla rozumu“.). O.L.

 23. Vavřinec | 7.1.2018 z 16:29 |

  Článek mi mluví z duše. Avšak… kolik katolíků u nás nebo jinde v Evropě je vojensky organizováno tak, aby jejich duševní, duchovní a především bojová připravenost byla jiná než žádná? Snad v Polsku? Řády jako Lazariáni atd. vojenskou činnost provozují pouze ve svém názvu.

 24. Pokud píšeme o „duchu křížových výprav“ musíme se ptát: Je to Duch Svatý, nebo jiný duch? Protože křesťan nemá poslouchat žádne jiné duchy než Ducha Svatého – takže ani duch doby, místa, kolektivu, koncilu, míru a pod. nemají v duchovní výbavě křesťana co dělat, pokud to nemají být jiná jména pro toho jediného Ducha.
  Pokud jde o válku je čistě teologicko-legislativně věc dávno vyřešená, co se týče legitimního použíti síly na obranu nevinných (stejně tak jak je legitimní seboebranu odmítnout). To nad čím bychom se měli zamýšlet je – přinesli vlastně křížové výpravy požehnání nebo ne. Zastavili na konec muslimskou expanzi nebo ne. A taky a to v neposlední řadě je potřeba uvést, že i když na původní motiv můžeme nahlížet jako na ušlechtilý (zahcránit křesťanské bratry, který hrozí smrt je skutek lásky k bližnímu) je potřeba se ptát a vyhodnocovat – co se muselo stát, že se nakonec křížové výpravy zvrhly do takové podoby, že vedly k vraždení křesťanů? V případě obrany nevinncýh civilistů je nutné uvést, že tady opravdu není důvod se omlouvat, protože je spravedlivá válka. Naopak třeba dobyvatelská IV. křížová výprava, která nakonec zmasakrovala nevinné lidi (z velké části hlavně křesťany) by měla být předmětem pokání jednoznačně. Takže než se někdo odhodlá k svolávání křížových výprav (kdo na to dnes má vlastně mandát?) je potřeba zodpovědět otázky – co udělat, aby se zločiny jako měla na svědomí IV. křížová výprava již neopakaovali, v opačném případě jde jen o prostý sentiment o kterém možno dokonce mluvit jako o škodlivém pro duchovní život.

 25. Ad Naum: Myslím, že si v podstatě odpovídáte sám. Je třeba rozlišovat, a to i v případě křížových výprav. Některé lze označit za spravedlivé, jiné už hůře. Ale je rovněž nutné odlišovat záměr takového podniku, a související s ním případkovou nespravedlnost. Ostatně už sv. Augustin píše, že se v případě válek nelze jednotlivým projevům nespravedlnosti bohužel vyhnout.

  MRČ

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*