Vyjádření redakce časopisu Te Deum k nepravdivým výrokům pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka

 

 

Redakce časopisu Te Deum je nucena vyjádřit se k nepravdivým informacím, které na adresu Te Deum zveřejnil na internetových stránkách pražského arcibiskupství (www.apha.cz) a v Katolickém týdeníku č.14/2006 otec arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Tento krok nás bolí o to více, že se musíme ohradit proti místům, ze kterých se spíše dala předpokládat podpora naší činnosti, tedy toho, co je cílem našeho časopisu: šíření katolické víry a morálky, obrana rodiny, nenarozených dětí a starých a nemocných lidí, kteří jsou v dnešní době terčem útoků liberální sekulární společnosti.

 

Otec arcibiskup ve svém stanovisku uvádí, že již „po pouhém prolistování je jasné...“. Snad některé jeho nespravedlivé výroky vyplývají právě z onoho „pouhého prolistování“, nicméně ani to nikoho neospravedlňuje k pomluvám, k čemuž bohužel došlo.

 

Podle vyjádření otce arcibiskupa „se jedná o tisk skupiny, která následuje - z církve papežem Pavlem VI. vyloučeného - arcibiskupa Marcela Lefebvra nebo jeho dnešního nástupce (rovněž schizmatického biskupa) Bernarda Fellaye“. Pomineme-li snadno ověřitelný fakt, že papež Pavel VI. nevyloučil arcibiskupa Marcela Lefebvra z Církve, tak ani ostatní údaje v prohlášení uvedené se nezakládají na pravdě. „Skupinu“ kolem časopisu Te Deum tvoří lidé s různými dílčími názory, které však spojuje láska k Církvi a zápal pro spásu nesmrtelných duší. Je pravdou, že někteří členové a spolupracovníci redakce plní svou nedělní povinnost v kaplích Kněžského bratrstva sv. Pia X., avšak toto je Římem dovoleno, nejednají tedy proti vůli Církve. (Viz např. stanovisko Msgre. C. Perla, sekretáře komise Ecclesia Dei: http://www.unavoce.org/articles/2003/perl-011803.htm.)

 

Dále otec arcibiskup nepravdivě píše, že za časopisem stojí skupina lidí, kteří „neuznávají [...] papeže, kteří následovali po Piu XII. Pokládají je totiž za schizmatiky, či dokonce antikristy...“ Tuto lživou informaci redakce Te Deum rozhodně odmítá a prohlašuje, že všichni členové redakce, jakož i její spolupracovníci ctí a milují Svatého otce Benedikta XVI., stejně tak považují jeho předchůdce za pravé Kristovy náměstky na zemi a biskupy, včetně pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, za pravé nástupce apoštolů. Jasným důkazem toho je samotný obsah našeho časopisu, kde je z mnoha článků evidentní, že výše uvedené tvrzení otce arcibiskupa není pravdivé. Jen namátkou:

 

„... papež Benedikt XVI. je vynikající osobností, které si nesmírně vážím ...“ (viz str. 20).

 

„Odsouzení eutanazie nacházíme v Katechismu katolické církve, v encyklice Jana Pavla II. Evangelium vitae z roku 1995 ...“ (viz str. 27).

 

„Zesnulý papež Jan Pavel II. byl ve svém odmítavém postoji k eutanazii (a k potratům) zcela zásadový a aktivně jej dával najevo“ (viz str. 29).

 

„... dle slov papeže Jana Pavla II. je největším nepřítelem katolíků jejich vlastní nevědomost ...“ (viz str. 35).

 

„Tím vším byl jeden jediný člověk, Charles de Foucauld, jehož 13. listopadu 2005 prohlásil papež Benedikt XVI. za blahoslaveného“ (viz str. 45).

 

Je zarážející, že se pražský arcibiskup ve svém prohlášení zaštiťuje osobou prefekta Kongregace pro klérus kardinála Daria Castrillóna Hoyose, neboť jeho stanoviska jsou veřejně známá a zcela odlišná od těch, které předkládá otec arcibiskup. V nedávném rozhovoru pro měsíčník 30 Giorni kardinál Hoyos uvedl:

 

Otázka: Po audienci jistý významný kardinál prohlásil, že Kněžské bratrstvo sv. Pia X. musí uznat legitimitu současného papeže...

 

Odpověď kardinála Hoyose: „Bohužel to svědčí o tom, že někteří členové Církve, dokonce i na vysokých místech, neznají zcela postoje Kněžského bratrstva sv. Pia X. Bratrstvo vždy uznávalo Jana Pavla II. a nyní Benedikta XVI. za právoplatné nástupce sv. Petra. V tom není žádný problém.“

 

Rozhovor je k dispozici na internetových stránkách zmíněného časopisu, a to:

anglicky - http://www.30giorni.it/us/articolo.asp?id=9360

italsky - http://www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=9296

španělsky - http://www.30giorni.it/sp/articolo.asp?id=9388

portugalsky - http://www.30giorni.it/br/articolo.asp?id=9442

německy - http://www.30giorni.it/te/articolo.asp?id=9463

francouzsky - http://www.30giorni.it/fr/articolo.asp?id=9413

 

Výtka kardinála Daria Castrillóna Hoyose, prefekta Kongregace pro klérus, tedy nepřímo míří na osobu otce arcibiskupa Miloslava Vlka. Rozhodně se nejedná o odsouzení katolíků, kteří se cítí být hluboce svázáni s tradicí Církve.

 

Pokud otec arcibiskup našemu časopisu vytýká, že se neprávem nazývá katolický, pak je nutno uvést, že jsme časopis takto neoznačili proto, že bychom jej vydávali za oficiální tiskovinu římskokatolické církve, což je však patrné z vlastní tiráže časopisu jakož i uvedeného editorialu. Přívlastek katolický jsme chápali ve vztahu k obsahu a zaměření časopisu. Pochybili-li jsem v tomto ohledu a neúmyslně nesplnili podmínky stanovené kanonickým právem, pak jistě k sjednání nápravy stačila otcovská domluva. Bohužel jsme se místo toho dočkali nenávistného útoku od našeho církevního otce.

 

Způsob, jakým otec arcibiskup reagoval, tedy zveřejnění nepravdivých informací o jiných členech katolické církve, poškodil dobré jméno nejen napadených osob, ale rovněž i dobré jméno pražského arcibiskupství. Redakce Te Deum se v této věci obrátí na Apoštolskou signaturu a bude se dožadovat zjednání nápravy v pražské arcidiecézi a patřičného zadostiučinění za vzniklé škody.

 

Redakce