Semín: Rozvod po „katolicku“ aneb První hořký plod svatého roku falešného milosrdenství

Dnes začíná papežem Františkem ohlášený Svatý rok Milosrdenství. Zvolené datum se kryje se svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie. Není to však jediný důvod, proč k slavnostnímu otevření Svaté brány má dojít právě dnes. Papež v bule Misericordiae Vultus píše: „Zvolil jsem datum 8. prosince, které nabylo významu v nedávných dějinách církve. Otevřu totiž Svatou bránu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Církev cítí, že je třeba onu událost mít v živé paměti. Tehdy začala nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně a jako opravdové vanutí Ducha požadavek mluvit k lidem svojí doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které bohužel příliš dlouhou dobu uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově.

V čem má ona novost ve zvěstování evangelia spočívat, vysvítá – zlověstně – z Františkovy reformy procesu, jímž je prokazována nulita manželství. Ta je obsažena v apoštolských listech Mitis Iudex Dominus Iesus (pro latinskou církev) a Mitis et misericors Iesus (pro východní církve). Tyto dokumenty, pozměňující příslušné pasáže Kodexu kanonického práva, vstupují v platnost právě dnešním dnem.

V pátém čísle letošního ročníku Te Deum vyjde článek, jehož podstatnou část, pro aktuálnost tématu, zveřejňujeme již nyní.

V den, kdy Svatý stolec oba dokumenty zveřejnil, vyšel v deníku L´Osservatore Romano článek děkana tribunálu Římské roty Msgr. Pio Vita Pinta, pověřeného přípravou reformy. Z jeho textu je zřejmé, že inovátorům nešlo o nějaké kosmetické úpravy více jak tři sta let trvající praxe, ale o doslova revoluční obrat v chápání manželství a jeho nerozlučitelnosti. Msgr. Pinto výslovně připouští, že výsledkem nové procedury – v duchu Františkova důrazu na milosrdenství – bude výrazný nárůst anulací.

Již samotné vztažení otázky milosrdenství k soudnímu řízení ukazuje zásadní proměnu v pohledu na celou tuto problematiku. Soudní senát přeci nemá moc rozloučit platné manželství, ale jen zkoumat oprávněnost tvrzení, že manželství nebylo právoplatně uzavřeno. V tomto pokud možno co nejobjektivnějším zkoumání skutečného stavu věcí nemá milosrdenství  – oproti např. trestně právnímu řízení – co pohledávat.

V čem tedy konkrétně reforma anulačního procesu spočívá? Její samotní autoři tvrdí, že ve zjednodušení a zrychlení. Z těchto dvou atributů reformy však ještě její oprávněnost či prospěšnost, případně jejich opak, vyvodit nelze. I tradičně smýšlející církevní právníci tvrdí, že se v některých případech soudní řízení neúměrně protahuje.

František anulační proces zjednodušuje a zrychluje předně v tom smyslu, že ruší dosud požadovaný druhý souhlasný rozsudek soudu vyšší instance. Právě před tímto krokem důrazně varoval Františkem loni odvolaný prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury kardinál Raymund Burke v knize Setrvat v pravdě Kristově, jež vzbudila takový rozruch během mimořádné synody o rodině v roce 2014. Škodlivost této praxe ukazuje na příkladu Spojených států, kde nebyl – na základě obdrženého povolení – druhý souhlasný rozsudek mezi roky 1971 až 1983 vyžadován. V této době se počet anulací v USA zmnohonásobil, takže se o zdejším jednoinstančním řízení začalo hovořit jako o tzv. katolickém rozvodu.

Reforma dále nahrazuje tradiční tříčlenný tribunál panelem, v němž může zasedat i vyšší počet laiků, než kněží. Navíc se u nich nepovažuje za nutné, aby byly v oboru církevního práva vzděláni.

Ruší se právo na odvolání v případě, že je vedeno úmyslem proces zdržovat. Lze se však divit matce dětí, jejíž manžel si chce definitivně uvolnit ruce pro regularizaci svého hříšného mimomanželského poměru, že chce stůj co stůj svou rodinu zachránit?

Za nebezpečnou změnu je třeba považovat i to, že nepodložená tvrzení strany, žádající o anulaci, získávají povahu důkazu. Pokud žadatel u soudu uvede, že před vstupem do manželství početí dětí programově odmítal, nebude již muset toto své tvrzení doložit žádným doplňujícím svědectvím. Nová praxe tedy těm, kteří při skládání manželského slibu lhali, náhle uděluje statut věrohodnosti. Absurdní.

Za patrně nevýbušnější část reformy lze právem považovat nově zaváděné zrychlené řízení, probíhající ve lhůtě maximálně 45 dnů. To má být umožněno těm párům, kde o „zneplatnění“ sňatku požádají oba – muž i žena. Soudit bude přímo biskup nebo někdo jím pověřený. Celý proces se odehraje v rámci jediného sezení, obhájce manželství bude mít 15 dní na případné odvolání. Motu proprio dále uvádí podmínky, za nichž je zkrácené řízení legitimní. Neuvádíme zde všechny, pouze ty, jež jsou něčím nové a současně problematické či zjevně nesmyslné.

Tou první podmínkou je „nedostatek víry, jež má za následek předstírání souhlasu či omyl ve vůli“. Co je zde myšleno „nedostatkem víry“? Kánon 1096 stanoví: „Ke vzniku manželského souhlasu je nutné, aby uzavírající strany alespoň věděly, že manželství je trvalé společenství mezi mužem a ženou, které vzniká na základě nějaké sexuální součinnosti“. Tuto elementární znalost o povaze manželství má jistě naprostá většina párů, jež do něj vstupují. Navíc je výslovně obsažena v slibu, který oba manželé veřejně skládají. Je samozřejmě možné, že někdo tento souhlas pouze předstírá. V tom případě se však nejedná o „nedostatek víry“, ale o obyčejný podvod. Sama víra k platnosti manželského svazku nutná není. Jakkoli si Církev smíšená manželství mezi katolíkem a nekatolíky nepřeje, většinou je toleruje. Považuje je přitom za stejně platná (jakkoli nejsou v případě sňatku katolíka s nepokřtěným svátostná), jako jsou manželství uzavřená mezi dvěma katolíky.

Další uvedenu podmínkou je „krátkost manželského života“. Má jít o dny, týdny, měsíce? Ať už je tomu jakkoli, délka trvání manželství nemá sebemenší vliv na to, zda bylo či nebylo platně uzavřeno. Navíc ze samotné formulace vyplývá, že se v případě tohoto páru o manželství jednalo!

Za naprosto skandální je třeba považovat to, že o zrychlený anulační proces mohou požádat páry, u nichž došlo k „neplánovanému otěhotnění“, případně „potratu, vyvolaného za účelem zabránění plození“.

Kdo výčet podmínek ke zrychlenému anulačnímu řízení dočetl až sem a dosud při tom neomdlel, tak to s ním možná sekne teď. Nejedná se totiž o výčet taxativní, ale jen návodný. Poslední uvedená podmínka k udělení nulity totiž zní – etc. Ano, čtete dobře: „A tak dál“. Pokud si tedy žadatelé o anulaci z výše uvedených absurdních podmínek nedokázali vybrat, mohou si po dohodě s „milosrdným“ biskupem či jeho zástupcem stanovit nějakou jinou, blíže nespecifikovanou.

V předtuše, že by zvláště tato část reformy mohla sklidit kritiku, František v motu proprio píše: „Jsem si vědom toho, že zkrácené řízení může ohrozit princip nerozlučitelnosti manželství“. Ve skutečnosti se však není čeho obávat, ujišťuje. Co je onou pojistkou proti případnému zneužití těchto gumových paragrafů? No přeci sídelní biskup! Ten „je spolu s Petrem největším garantem katolické jednoty ve víře a disciplíně“. Má tu snad František na mysli všechny ty progresivně – čti nekatolicky – smýšlející biskupy, jež osobně pozval na říjnovou synodu o rodině? Jakým garantem katolické jednoty jsou Františkem obdivovaní němečtí biskupové na čele s kardinálem Marxem, kteří již před synodou oznámili, že nehodlají na své svatokrádežné praxi cokoli měnit?

Františkova reforma manželského práva, respektive anulačního řízení, je ve zjevném rozporu se zásadou, uvedenou v kánonu 1060: „Právo zvýhodňuje manželství, a proto při pochybnosti se považuje manželství za platné, dokud se neprokáže opak.“ Kultura manželství, chráněná zásadou nerozlučitelnosti a presumpcí platnosti, je totiž nesmírně důležitá především s ohledem na potřeby těch nejslabších z nás: dětí, jejichž plození a výchova je hlavním cílem manželského života. Nová anulační praxe je však nyní vystaví zvýšenému nebezpečí, že je jejich rodiče, procházející manželskou krizí, spíše opustí, než aby své dosavadní chyby odčinily příslušnou nápravou života. I s ohledem na tuto skutečnost by získání anulace nemělo být nikdy snadné.

Není to však jen samotné manželství, jež je současným čím dál tím skandálnějším pontifikátem ohrožováno. Pro většinu smrtelníků je právě manželství prostředkem, jak dosáhnout nebe. Spása duší se pak odvíjí od toho, zda a jak jsme ochotni překonávat překážky, jež každé manželské soužití v menší či větší míře přináší a přinášet oběti ve prospěch celé rodiny nejen v dobách dobrých, ale i zlých.

František nyní pod falešným pláštíkem milosrdenství nabízí těm, kteří procházejí manželskou krizí, relativně snadnou možnost neméně falešného řešení. Vzhledem k lidské slabosti je totiž nutné počítat s tím, že bude-li dostupnost anulace sňatku výrazně jednodušší, než tomu bylo doposud, přestanou se mnozí pokoušet své manželství zachránit a z boje o ně utečou.

Michal Semín

 

Podrobnější text vyjde v Te Deum 5/2015.

15 Komentářů k "Semín: Rozvod po „katolicku“ aneb První hořký plod svatého roku falešného milosrdenství"

 1. Nepřestane mne fascinovat, že člověk, jenž zahajuje Rok milosrdenství, nejprve naprosto nemilosrdně zlikviduje Františkány neposkvrněné, následně několikrát pozuráží tradiční katolíky – pelagiány – a nakonec to završí absolutní necitlivostí k manželům, kteří statečně a odvážně čelí všem krizím manželství. Řekne jim, že si vlastně jejich bojů neváží a jsou zbytečné, protože lze svazek, farizejsky, zneplatnit.
  Škoda, že jsme takového Františka neměli dříve. Anglikánská sekta nemusela vůbec vzniknout.
  Bože, jak dlouho ještě?!

 2. Nerybář | 8.12.2015 z 16:54 |

  Běda tomu člověku, skrze něhož přichází pohoršení!

  Pán Bůh nezůstane nikomu nic dlužen. Ani zrádcům.

 3. Renda | 8.12.2015 z 22:58 |

  Dobrý článek…Rok milosrdenství bude zneužit k dalším svatokrádežím . Že není milosrdný k těm , co si nechtějí vzít katolickou víru ?

 4. Tady nejde jen o „salámovou metodu“zničení manželství.Už se na příkaz „onoho člověka“dějí rouhání a znesvěcení Baziliky sv.Petra.Včera se uskutečnila světelná show na fasádě Vatikánu pod patronátem Světové banky, kde řada potratových a okultních organizací, jež nesou jména řeckých a esoterických pohanských Božstev v čele se Světovou bankou ZAHAJI spolupráci s VATIKÁNEM a budou promítat NA KUPOLI A FASÁDĚ BAZILIKY světelnou show, „obrazy našeho společného přírodního světa“, jež má za cíl „vzdělávat a inspirovat změnu chování v otázce klimatické krize Ve VŠECH GENERACÍCH, JAZYCÍCH, KULTURÁCH, NÁBOŽENSTVÍCH A TŘÍDÁCH PO CELÉM SVĚTĚ“.Nařídil to Svatý Otec František a má to na starosti papežská RADA pro NOVOU, podotýkám NOVOU evangelizaci v čele s kardinálem FISICHELLOU.
  Viz http://www.magnificat.sk

 5. Karol Dučák | 9.12.2015 z 12:48 |

  Bože môj, zase tie vágne formulácie! Viď: „Jakkoli si Církev smíšená manželství mezi katolíkem a nekatolíky nepřeje, většinou je toleruje. Považuje je přitom za stejně platná (jakkoli nejsou v případě sňatku katolíka s nepokřtěným svátostná), jako jsou manželství uzavřená mezi dvěma katolíky.“
  Takéto formulácie sú o ničom. Přeje-nepřeje, toleruje-netoleruje… To nie je celkom presné. Zacitujem z odborného textu: „Cirkev zakazuje uzavrieť manželstvo medzi pokrstenými osobami, z ktorých jedna je katolícka a druhá nekatolícka, bez predchádzajúceho povolenia ordinára. Ordinár povolenie k miešanému manželstvu môže udeliť iba vtedy, keď je k tomu rozumná príčina a keď sú splnené kánonické podmienky, ktoré stanoví cirkevné právo. Skutočnosť miešaných manželstiev vyžaduje osobitnú pozornosť samotných manželov i duchovných pastierov. Cirkev neodporúča takéto manželstvá, ale ich skôr trpí, a to i napriek súčasnému ekumenizmu a medzináboženskému dialógu. Neslobodno podceňovať ťažkosti miešaných manželstiev, a rozdielnosť kultu môže tieto ťažkosti ešte zväčšiť.“
  „Povolenie k miešanému manželstvu, alebo dišpenz od prekážky rozdielneho kultu dáva ordinár vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:
  1. Keď sa katolícka stránka osvedčí, že je rozhodnutá vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám odpadu od viery a keď dá vážny prísľub, že urobí všetko, čo je v jej moci, aby všetky deti boli pokrstené a vychovávané v Katolíckej cirkvi.
  2. Keď sa nekatolícka stránka včas oboznámi so záväzkami svedomia katolíckej stránky, aby bolo jasné, že dobré pozná prísľub a záväzok katolíckej stránky.
  3. Keď sa obidve stránky poučia o cieli a podstatných vlastnostiach manželstva (čiže zväzok muža a ženy, nerozlučiteľný, za účelom jednoty života a dobra manželov a splodenia detí), ktoré ani jedna zo stránok uzavierajúcich manželstvo nesmie vylúčiť.“ (http://www.farar.inky.sk/SviatostManzelstva.htm)
  A ešte dôležitá poznámka: Pre rozdielne chápanie Eucharistie a svätého prijímania sa takéto manželstvo neuzatvára počas slávenia svätej omše.
  Bohužiaľ je potrebné konštatovať, že aj v prípade zmiešaných manželstiev Katolícka cirkev ustupuje zo svojich pozícií. V minulosti musel nekatolík, vstupujúci do manželstva s katolíkom, podpísať pred dvomi dôveryhodnými svedkami Prehlásenie o výchove detí, v ktorom sa zaväzuje, že bude rešpektovať požiadavku katolíckej strany katolícky pokrstiť a vychovávať spoločné deti. Toto prehlásenie musel nekatolík aj dvaja svedkovia podpísať. Dnes sa už písomná forma prehlásenia nepožaduje.
  Čo sa týka mojich osobných pocitov, nie som nadšený zmiešanými manželstvami a mám pre to aj vlastné osobné dôvody, ktoré tu nechcem bližšie rozoberať. Konštatujem však na základe svojich životných skúseností, že deti zo zmiešaných manželstiev poväčšine inklinujú ku katolíckej viere. Pozoruhodným príkladom je jeden môj priateľ, ktorý mi hodne pomohol pri písaní mojej knihy o jezuitskom štáte v Paraguaji zháňaním španielsky písaných prameňov, takisto pochádza zo zmiešaného, katolícko-luteránskeho manželstva. Sám sa však stal katolíckym rehoľným kňazom a v súčasnosti pôsobí ako misionár v Latinskej Amerike. A nie je to jediný prípad. Svoje tvrdenie, že deti zo zmiešaných manželstiev inklinujú prevažne ku katolíckej viere, však nemám štatisticky podložené, preto je potrebné brať ho s rezervou. V každom prípade sa však stotožňujem so stanoviskom Katolíckej cirkvi, ktorá zmiešané manželstvá neodporúča.

 6. Myslím, že by článku prospělo zapracování na důsledné terminologii. Poslední zde uvedená věta („Vzhledem k lidské slabosti je totiž nutné počítat s tím, že bude-li dostupnost anulace sňatku výrazně jednodušší, než tomu bylo doposud, přestanou se mnozí pokoušet své manželství zachránit a z boje o ně utečou.“) je vyloženě nešťastná…

  Manželství je nezrušitelná danost, která zaniká pouze smrtí jednoho z manželů. Ani „velkoryse nabízená“ anulace nezmění nic na nerozlučitelnosti manželství, neboť je-li neoprávněná (a takových teď budou nutně mraky), je prostě neplatná…

  Z tohoto pohledu je spojení „zachránit manželství“ naprosto absurdní a zavádějící, smysl může mít jen v nekatolickém světě a v nekatolickém náhledu na manželství. Manželství nelze z pohledu katolíka „zachraňovat“, je možno je jen více či méně dobře naplňovat a respektovat.

 7. David | 9.12.2015 z 14:17 |

  Ano, ke svatokrádežím, to je trefné. Takto rozloučená manželství zůstanou před Bohem stejně platná i kdyby se celá kurie i s papežem na hlavu stavěla. Co se týče roku milosrdenství – nikde jsem neslyšel o pokání, nbo že bych špatně poslouchal? Opravte mne prosím, mýlím – li se.

 8. Nerybář | 9.12.2015 z 18:54 |

  Že jste neslyšel slovo pokání? Copak nevíte, že 50 let po koncilu byly hříchy úspěšně outsourcovány aggiornamentem? Hřích je terminologie zapšklé církevní pevnosti z dob hluboko před koncilem. Spásný optimismus zcela nahradil strach z pekla a trestů. Nyní je nová doba: doba synodální a doba globálního oteplování. Kupředu, zpátky ni krok!

 9. Karel | 9.12.2015 z 19:09 |

  Tak o kterém dalším Božím přikázání se bude příště hlasováním rozhodovat, zda je Bůh oprávněně stanovil? Navrhuji vzít si na paškál 2. přikázání. Přece vždy, když vyslovujeme Boží jméno, tak prokazujeme, že v něho věříme. Žijeme přece v materiálním světě, kde jsme podrobováni stresovým situacím, které Bůh dobře ve svém milosrdenství chápe a nebude bazírovat, když při upuštění ventilu na Boha vzpomeneme. No, to je jen osobní chabý pokus o argumentaci ve dvou větách, ale předpokládám, že až k tomu dojde, bude to mít podobu mnohastránkové encykliky s dlouhodobou přípravou. Ona se vlastně pseudoteologicky dá zdůvodnit jakákoliv demontáž víry.

 10. A ano,jak se Vam libi logo???

 11. Ignáci, to je přece lhostejno. Jistě, v Božích očích bude zřejmé, co je platné manželství a co nikoliv. Jenže – máme tu Církev, která podmínky platnosti stanovuje. A chceš-li se stavět na místo pastýřů a za ně rozhodovat, kdy manželství ještě platné je a kdy už nikoliv, tak hodně štěstí.
  Realita je taková, jakou nám předestřel nedobrý papež František. S tím je třeba pracovat. Ne stavět vzdušné zámky „co by, kdyby“.

 12. Libor Rösner | 10.12.2015 z 10:16 |

  Ad David – Pokání vyžaduje Bůh, ne tak Bergoglio, proto o něm neuslyšíte.

 13. Ondřej Karták | 10.12.2015 z 12:46 |

  Ignác P.: Manželství nelze z pohledu katolíka „zachraňovat“, je možno je jen více či méně dobře naplňovat a respektovat.

  Víš co Ignáci? Zploď něco potomstva (tedy pochopitelně po svatbě), užij něco „lásky“ širší rodiny (zejména té pověstné tchýně), ochutnej pár bezesných nocí, kdy stárneš a bojíš se, že přijdeš o práci a máš na střední škole vícero dospívajících dětí, poznej úskalí komunikace s preklimakterní ženou a poznej úskalí své vlastní nesoudnosti a pýchy a pak přijď a někoho poučuj o manželských krizích. Největší jsou zpravidla tam, kde se nacházejí mediálně ideální páry a největší přistání na betonu zažívají ti, kteří rádi poučují druhé.

 14. Pavol | 10.12.2015 z 15:47 |

  To, že sa niektoré prípady posúvajú na skrátené konanie, ešte neznamená, že sa nemajú doložiť dôkazy potrebné pre vyslovenie neplatnosti manželstva, ako to bolo aj doteraz.

  Kán. 1673 § 3. znie: ,,Kauzy manželskej nulity nech sú zverené kolégiu TROCH sudcov. Kolégiu nech predsedá sudca klerik, ostatní sudcovia môžu byť laici.´´ Takže i keď neni vyslovene napísané, že laici majú byť vzdelaný v kanonickom práve, ešte neznamená, že nemusia byť. Navyše predsedá klerik, ktorý vzdelaný je. Alebo sa nejedná o tú samú vec ktorú ste napísali: ,,Reforma dále nahrazuje tradiční tříčlenný tribunál panelem, v němž může zasedat i vyšší počet laiků, než kněží. Navíc se u nich nepovažuje za nutné, aby byly v oboru církevního práva vzděláni.´´

  V článku píšete:
  ,,Za nebezpečnou změnu je třeba považovat i to, že nepodložená tvrzení strany, žádající o anulaci, získávají povahu důkazu. Pokud žadatel u soudu uvede, že před vstupem do manželství početí dětí programově odmítal, nebude již muset toto své tvrzení doložit žádným doplňujícím svědectvím. Nová praxe tedy těm, kteří při skládání manželského slibu lhali, náhle uděluje statut věrohodnosti. Absurdní.´´ – poprosím odkiaľ presne čerpáte túto informáciu. V slovenskom preklade motu proprio som nič takého nenašiel. Ale možno som to prehliadol, ale v tom pokorne poprosím o presné znenie, a kde sa to presne nachádza. Ďakujem!

 15. gabriela.vrablova | 11.12.2015 z 5:08 |

  STVORITEL PAN BOH USTANOVIL MANZELSTVO,ked stvoril ADAMA A EVU,PAN JEZIS POVYSIL MANZELSTVO NA SVIATOST.PRAMATKA EVA ZHRESILA KED POSLUCHLA HADA,PANNA MARIA PRISLA ABY TOMUTO HADOVI STUPILA Na HLAVU,BRANIA JEJ V TOM NASE HRIECHY,STACI TAK MALO MODLIDBA,USMEV,UCTA.CO STE UROBILI JFNEMU Z MOJICH NAJMENSICH MNE STE UROBILI.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*