Malý: Jak by dnes reagoval bl. Pius IX.?

Bl. Pius IX. exkomunikoval téměř všechny špičkové politiky své doby

V 19. století statečný papež bl. Pius IX., pontifik Syllabu bludů, I. vatikánského koncilu a papežské neomylnosti exkomunikoval téměř celou tehdejší politickou garnituru, zejména v Itálii. V dopise velkovévodkyni Marii Toskánské zdůraznil, že mu přitom leží na srdci hlavně pravda:

„Aby katolický lid mohl poznat pravdu, byl jí osvícen a osvojil si základy ctností, které dnes mnozí usilují vymazat.“

V polovině 19. století se pokoušela zednářská vláda Sardinského království se sídlem v Turíně ovládnout celou Itálii včetně Papežského státu ve jménu „svobody, konstituce, pravého náboženství a pokroku“. I když čl. 1 ústavy prohlašoval katolické náboženství za státní, byl r. 1855 odhlasován zákon o zrušení téměř všech klášterů a zestátnění jejich majetku.

Pius IX. všechny politiky, kteří se na tom podíleli, zvláštním dekretem exkomunikoval:

„Jsme nuceni prohlásit, že všichni, kteří se nezdráhali jmenovaný zákon proti právům Církve a Sv. stolce navrhnout, odhlasovat a prosazovat, jakož i všichni, kteří jej podporují, uvádějí do života a provádějí v praxi, propadají velké exkomunikaci.“

Pius IX. dále litoval, že musel takto tvrdě jednat navzdory své mírné a smířlivé povaze, nutí ho však k tomu dobro duší a jejich spása. Vládcové sjednocené Itálie se tváří, že jednají „jménem Církve a pro její dobro“, což papež označuje za „těžké pokrytectví“ a cítí se povinen „demaskovat všechny nepřátele Církve, kteří se pokrytecky tváří jako přátelé“.

V italském zápase o sjednocení zvaném risorgimento a vedeném sardinsko-savojskou dynastií, úzce propojenou se zednářskými lóžemi, stála na prvním místě likvidace Katolické církve. Rušení klášterů a řeholních domů bylo prvním signálem k tomu, co vyvrcholilo po dobytí Říma r. 1870, kdy stovky kněží a řeholníků byly povražděny lůzou, zpovědnice rozsekány na kousky a ostentativně páleny na náměstích, veřejně se recitovaly satanské verše a provozovala rouhavá modloslužba ke cti ďábla. Tento cíl, tj. vyřadit Církev z veřejného života, je aktuální dodnes, i když jde v mnoha směrech o poněkud jiná témata než před oněmi 160 lety.

Potraty, rozvody, „homo-manželství“ a právo adopce pro homosexuály

Co by asi řekl bl. Pius IX. dnes, kdyby viděl, jak jeho nástupce František přijímá Emmu Boninovou a označuje ji za „velikou osobnost dnešní Itálie“, aniž vzpomene, že právě ona nejenom požadovala legalizaci potratů, ale sama je též ještě v době, kdy tyto vraždy nenarozených byly v Itálii zakázány, pokoutně prováděla a dodnes se k tomu hrdě hlásí? Jak by se asi tvářil, kdyby byl svědkem změny vatikánského protokolu, který nyní na rozdíl od dřívějška uznává partnery a partnerky rozvedených politiků jako řádné „manžele“ a „manželky“ a připouští je s tímto označením na audienci k papeži, jak bylo nedávno demonstrováno u příležitosti návštěvy argentinského prezidenta Macriho ve Vatikánu? Jak by asi reagoval, kdyby viděl, jak v Evropě a v Severní Americe řada politiků, kteří prosazovali a prosazují legální potraty, homosexuální manželství a „právo“ adopce pro stejnopohlavní páry, klidně přistupuje ke svátostem a duchovní jim je bez rozpaků udělují, aniž z úst nejvyššího velekněze zazní vyhlášení exkomunikace? A pokud se vyskytnou biskupové, kteří tak učiní, nikdo jejich vyjádření nebere vážně.

Neplatí snad výše uvedená nekompromisní slova Pia IX. také těmto státníkům a politikům? Pius IX. se podobá sv. Janu Křtiteli, jenž měl odvahu říci i mocnému vladaři: „Není ti dovoleno…“ – a zaplatil to životem. Tento princip je dnes žel většině katolíků úplně cizí. Bodejť ne, když je cizí i tomu nejvyššímu v Římě, který zastává pozici náměstka Kristova. Potom není divu, že zde máme svatokrádežná svatá přijímání nikoli pouze propotratových a prohomosexuálních politiků, ale i milionů katolíků s nevyznanými hříchy potratu (v USA např. hnutí „Catholics for choice“), smilstva a cizoložství. Když sůl se zkazí…

Katolíci bojují na falešných barikádách

To všechno se děje v rámci „civilizačního pokroku“. V Itálii např. je jeho praporečníkem sám předseda vlády Matteo Renzi, bojovník za adopční právo homosexuálů, který se nedávno nechal vyfotografovat na nedělní mši. Tento „katolický“ levicový demokrat Renzi není ovšem se svým postojem osamocen, má kolem sebe ministry, státní sekretáře a poslance, kteří se podobně jako on prohlašují za „katolíky“, ale jednají protikatolicky. Právě toto je největší skandál tzv. katolických politiků, který je podle všech norem důvodem k exkomunikaci. Jenže ten, kdo by ji měl ohlásit, se k tomu – na rozdíl od bl. Pia IX. – jaksi „nemá“.

„Modernistický tlak v Církvi je dnes velice silný a také plátce církevní daně chce vidět Církev podle svých představ. Přesto ale pravda musí zůstat pro katolíka absolutní povinností,“ napsala italská publicistka Angela Pellicciari.

Slabost dnešní Církve je nejpatrnější v tom, že ti, kteří nesou svou odpovědnost za svěřené společenství a za pravdu, se zahalují mlčením a nemluví jasnou řečí, která by zřetelně stanovila, co je dobro a co zlo. Pak ovšem je velmi těžké v dnešní církvi rozeznat pastýře od vlků v beránčím rouše. Prosme bl. Pia IX., který se nebál při obraně pravdy a věčné spásy svého stáda sáhnout k exkomunikacím mocných tohoto světa, o pomoc. O totéž prosme i sv. Pia X., jenž jasně pojmenoval blud uvnitř Církve a nebál se označit pravým jménem falzifikátory Kristovy nauky.

Radomír Malý

 

K článku použito: Giuseppe Nardi, Auch die Exkomunikation ist die Barmherzigkeit, 3.3.2016 in katholisches.info

7 Komentářů k "Malý: Jak by dnes reagoval bl. Pius IX.?"

 1. Libor Rösner | 8.3.2016 z 10:05 |

  Určitě by neřekl: „Kdo jsem já, abych soudil“, ale šel by do toho tak, že by se svět nestačil divit.

 2. Renda | 8.3.2016 z 20:47 |

  Bl.Pius IX by dnes exkomunikoval velkou část biskupů .

 3. Poutník | 8.3.2016 z 21:30 |

  „Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni, je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.“ (Pavlův list Titovi, kapitola třetí, verš 10. a 11.)

  Význačný italský teolog z 18. století, otec Pietro Ballerini, ve svém spise De Potestate Ecclesiastica na straně 104-105 říká:

  „Co se týká osoby, která když byla jednou či dvakrát pokárána, a nekaje se, ale zatvrzele setrvává v názoru protikladném ke zjevenému či veřejnému dogmatu – a nemůže být kvůli této veřejné zatvrzelosti žádným způsobem omluvena z takto správně nazvané hereze, která vyžaduje zatvrzelost – tato osoba sama sebe otevřeně prohlašuje za heretika. Odhaluje, že sama ze své vlastní vůle se odvrátila od katolické Víry a Církve takovým způsobem, že nyní již není nutná žádná deklarace nebo rozsudek jakéhokoliv druhu, aby byla oddělena od těla Církve. (…)

  Proto se takovému papeži, který po takovémto slavnostním a veřejném napomenutí ze strany kardinálů, římského kléru nebo dokonce synody, zůstal zatvrzelý v herezi a otevřeně se odvrátil od Církve, musíme vyhýbat dle zásady svatého Pavla. Aby nemohl škodit zbytku, musela by být jeho hereze a zatvrzelost veřejně vyhlášena, aby se všichni rovnocenně mohli mít ve vztahu k němu na pozoru. Tak by byl rozsudek, který vynesl sám nad sebou, dán na vědomí celé Církvi, aby se vyjasnilo, že ze své vlastní vůle se odvrátil a oddělil od těla Církve a že se jistým způsobem vzdal pontifikátu, který nikdo nezastává nebo nemůže zastávat, jestliže nepatří do Církve.“

  Takže věc je průzračně jasná: musí se najít odvážní lidé mezi kardinály, kteří už konečně začnou s veřejným napomínáním Jorge Bergoglia.

 4. ing.Jan Kubula | 9.3.2016 z 22:18 |

  Bergoglio zadupe každého kardinála do země, který se proti němu postaví.
  např.kard.Burke byl odejít na bezvýznamné místo u malzézských rytířů.
  Boží zásah je nezbytný.

 5. david | 10.3.2016 z 7:44 |

  Boží zásah přijde v soudný den, to je nepochybné. S jiným bych nepočítal, i když je mnohé předpovězeno, mnohé skutečnosti lecčemus napovídají a můžeme z toho vyvozovat cokoliv.
  Naším úkolem je modlit se, ostatně k tomu nás Pán Ježíš vybízí. Modlitbou a posty se otevírají nebesa – a to je onen Boží zásah který tento papež a jeho souvěrci potřebují.

 6. MichalD | 10.3.2016 z 11:38 |

  ad Poutník: obávám se, že věc až zas tak jasná bohužel není. V době otce Balleriniho byli heretici ještě schopni (resp. ochotni) se vyjadřovat celkem jasně, dnes však máme co do činění s neomodernisty. Nedovedu si moc dobře představit, jak by byla, třeba i na základě tak pohoršlivých vyjádření, jaká se objevila v posledním „leteckém“ interview našeho papeže, dokazována formální hereze. K tématu viz http://goo.gl/RyMESm

 7. Přátelé,
  víte proč nebyla zveřejněna druhá (a podstatná) část 3. fat. tajemství?

  Kdyby Panna Maria v něm mluvila o válečných hrůzách s apokalyptickými konsekvencemi, dávno bychom vše věděli, protože o tom je natočena už řada pokleslých filmů a nikoho to vcelku neděsí.
  Zamlčená část 3. tajemství neoznamuje zcela jistě nic jiného, než apokalypsu uvnitř Církve: zrada, rozvrat, ztráta víry nejvyššího vedení.
  Proto je nemyslitelné jeho zveřejnění.
  Článek Radka Malého je jen ochutnávkou tohoto rozvalu v nejvyšších patrech Církve…

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*