Ponořme se do latiny 37 – Pasivum: třetí osoba

Jako čeština, i latina má trpný rod neboli pasivum. Ten se však na rozdíl od češtiny netvoří v některých slovesných časech (mezi nimiž jsou ty, jejichž aktivní tvary už jsme probrali, tj. présens a imperfektum) pomocí slovesa býti a tvaru stejného pro první, druhou i třetí osobu (totiž příčestí trpného), nýbrž podobně jako aktivní tvary, tj. pomocí koncovek; ty odpovídají jednotlivým osobám a číslům, dále dvěma osobám imperativu a dokonce i infinitivu; jde tedy o devět koncovek a musíme zde čtenářovu náladu pokazit sdělením, že ty koncovky musí všechny ovládat podobně jako koncovky činného rodu (aktiva) a při tom je z koncovek činného roku nemůže odvodit. Podobají se jim sice nějak, bohužel však každá jiným způsobem. Je to tak, s tím se nedá nic dělat, nanejvýš můžeme poznamenat, že s výjimkou druhé osoby plurálu se v těch koncovkách objevuje –r– . A ještě ke zlepšení čtenářovy nálady můžeme dodat, že koncovky jsou stejné pro indikativ, konjunktiv i imperfektum. Takže v této a následujících dvou lekcích se postupně s těmito koncovkami seznámíme. A postupně se při tom seznámíme i s tím, že se trpný rod v latině uplatňuje mnohem více než v češtině.

V této lekci se zaměříme na třetí osobu, a to v singuláru i v plurálu. Tvoření jejich pasivních tvarů podléhá témuž pravidlu: vezmeme odpovídající tvary aktiva a připojíme k nim –ur. Pro třetí osobu singuláru tak dostáváme koncovku –tur. Je chválen se tedy řekne laudátur (s dlouhým a přízvučným –a– před tím –tur), ať je chválena se řekne laudétur, je ničeno, rušeno atd. se řekne delétur, nechť je odstraněn se řekne deleátur, je psána se řekne scribitur (s přízvukem na prvním –i– a s krátkým druhým –i–), nechť je psáno se řekne scribátur, je slyšeno se řekne audítur a budiž slyšeno se řekne audiátur.

A teď už čtenář snadno odvodí i pasivum třetí osoby plurálu, takže pro jistotu jen vyjmenujme příklady odpovídající těm uvedeným pro singulár: v indikativu jsou laudantur, delentur, scribuntur a audiuntur, v konjunktivu jsou laudentur, deleantur, scribantur a audiantur – vše s přízvukem na předposlední slabice, která je vždy krátká.

Nyní můžeme doplnit některé úseky textů ležící hned vedle úseků, které jsme již rozebírali. V části Vyznání víry zaměřené na Ducha Svatého říkáme Qui cum Patre et Filio simul adorátur et conglorificátur  (překlad znáte) s dvěma pasivními indikativy sloves adoráre a conglorificáre podléhajícími a-časování; conglorificáre je složenina předložky con (česky „s“) a slovesa nám už známého glorificáre. V Modlitbě Páně je např. pasivum konjunktivu v úseku sanctificétur nomen tuum (nechť je posvěceno jméno tvé – od sanctificáre, nám už známého posvětit z 31. lekce). V křesťanském pozdravu Laudétur Jesus Christus nyní snadno poznáváme konjunktiv od nám známého laudáre; stejné slovo je v předposlední strofě populárního vánočního tropu Puer natus in Bethlehem; ta začíná Laudétur Sancta Trinitas (Nechť je pochválena svatá Trojice). Když celebrant okuřuje při obětování oltář, jeho modlitba při tom začíná slovy Dirigátur oratio mea (Nechť je nasměrována modlitba má…), používající konjunktiv od dirigere (namířít, řídit, vystřelit, …, ei-časování). A ve 22. a 23. verši 27. kapitoly pašijí podle sv. Marka je dvakrát názor Židů ohledně Krista před Pilátem Crucifigátur, tj. Ať je ukřižován, od crucifigere (ukřižovat, ei-časování, srovnejme s imperativem Crucifige v 15. verši 19. kapitoly pašijí podle sv. Jana).

A imperfektní tvar – konkrétně slovesa infirmáre čili zeslabovat – nabízí příběh o vzkříšení Lazara čtený v pátek po 4. postní neděli. Jde tam o sestry, cujus frater Lazarus infirmabátur, což doslova znamená jejichž bratr Lazar byl zeslabován, rozmějme nemocí, ubýváním sil. A hned v další větě sestry říkají Kristu quem amas, infirmátur, nyní už v přítomném čase kterého miluješ, je zeslabován. A brzy na to Kristus vysvětluje, že celá záležitost je proto, aby byl oslaven Syn Boží, latinsky ut glorificétur Filius Dei – je zde použit přítomný konjunktiv.

Evžen Kindler

Přidej komentář jako první k "Ponořme se do latiny 37 – Pasivum: třetí osoba"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*