Francouzská církev politicky korektní a bezbranná

Francouzská církev se dostává stále častěji na pranýř kritiky za svůj vztah k islámu, dokonce za bratříčkování se s ním, což v praxi znamená tichou podporu politiky invaze muslimů do Evropy, která trvá už léta. V poslední době se proto ozvalo několik vynikajících francouzských vědců, spisovatelů a publicistů, kteří poukázali na závažné omyly katolíků včetně hierarchů, jejichž jedinou taktikou vůči islámu je hledání dialogu s ním za každou cenu. „Za každou cenu“ znamená tady ustupování a lhostejnost vůči pronásledování křesťanů.

Už několik let zaujímá kritický postoj vůči francouzským biskupům za jejich vztah k falešnému náboženství řeholník Daniel Ange de Maupeou d’Ableiges, spisovatel, autor šedesáti knih. Poukazuje na to, že z 54 států, které drasticky potlačují lidskou svobodu, je 37 islámských. Nelze tedy říkat, že pronásledování křesťanů je pouze okrajovým jevem vyprovokovaným hrstkou fundamentalistů, neboť právě tak nelze tvrdit, že existuje komunismus s lidskou tváří. Podle tohoto duchovního je již naprosto evidentní, že brutální a agresivní christianofobie je zapsaná v genech islámu. Řeholník připomíná, že už r. 1983 na stránkách jedné své knihy diagnostikoval: „Svět islámu převezme prapor komunistických pronásledování.“ Bohužel se toto teď ukazuje před našima očima a v budoucnosti nikdo nebude moci říct, aniž by lhal: „Nevěděli jsme o tom, nikdo nám to nesdělil.“

Dialog s pronásledovateli

Daniel Ange klade otázku: „Kolik pastýřů Církve o tom mluví?“ a sám odpovídá: „Ve Francii jsou biskupové němí. Jejich mlčení připomíná jiné velké a temné mlčení v naší historii.“ K mlčení Církve během II. světové války třeba ještě dodat totální mlčení episkopátu tváří v tvář komunistickému pronásledování. Ve vztahu k německým nacistům se však přece jen našlo několik odvážných hierarchů, kteří povznesli kritický hlas a riskovali tak vlastní život, čímž zachránili čest francouzské církve, nicméně po válce se nenašel ani jeden biskup, jenž by odsoudil zločiny komunistů.

„Je nutno vědět, že v průběhu desítek let ani jeden francouzský biskup nepovznesl veřejně hlas, když probíhalo v komunistických státech největší pronásledování katolíků v dějinách Církve. Ani po událostech v Budapešti a v Praze. Nikdo z našich biskupů nenašel dosud odvahu se za to omluvit,“ – říká s lítostí Daniel Ange a ptá se: „Nezopakujeme si to znovu ve vztahu k islámským perzekucím křesťanů?“

Francouzská církev postavila všechno na dialogu s islámem. V dokumentech, které odhlasovala, není ani zmínky o islámské protikřesťanské brutalitě.

Církev zlaicizovaná a bezbranná

Kriticky hodnotí postoj tamní církve i historik a politolog Alain Besançon. Dle jeho mínění atentáty a současná atmosféra jsou důsledkem kapitulace celé Francie před islámem. Stojí za tím pocit viny za dřívější kolonizaci. Tvrdí se též, že kdyby se Francie více starala o muslimy, alespoň tak, jak se starala o portugalské, španělské, italské nebo polské imigranty – tak dnes by s nimi tyto problémy v takové míře nebyly. Besançon s tím polemizuje poukazem na to, že muslimové se nikdy neasimilují, neboť jejich náboženství je náboženstvím expanze, které žene své vyznavače k ovládání druhých včetně brutality na každém území, kde se nacházejí.

Historik píše, že nutno především vysvětlit Francouzům, co je to islám, a Církev musí být v čele této osvěty vůči svým věřícím. Ale hierarchové zvolili mlčení, podobně jako ve vztahu k německému nacismu a komunismu. Alain Besançon připomíná, že od patnáctého století se nevyskytl jediný případ mírového soužití muslimů a příslušníků jiných náboženství na tomtéž teritoriu.

Vědec si klade otázku, jestli Církev ve Francii má ještě víru? Vytýká jí ztrátu své identity tím, že nasákla laickými zásadami, což ji činí bezbrannou vůči expanzi islámu. Církev též postrádá odvahu hlásat evangelium muslimům.

Západní Evropa se dopouští tragického omylu, když chápe islám jako náboženství podobné křesťanství. To platí i pro mnoho francouzských biskupů, zatímco rektor pařížské mešity Dalil Boubakuer potvrdil 3 ledna 2011 v televizi BFM TV, že „islám nelze chápat jako jiné náboženství, protože je politickým faktorem naší doby (…). Je sociopolitickým fenoménem, to znamená ideologií boje a agrese (…)“.

Flirt s kulturou násilí

V poslední době katolíky ve Francii pobouřil postoj arcibiskupa Lyonu kardinála Philippa Barbarina, který kategoricky podpořil projekt založení Institutu muslimské civilizace. Stal se advokátem – ve jménu Církve – nábožensko-politického systému, v němž se porušují nejzákladnější lidská práva. To všechno se uskutečnilo sotva pár týdnů po atentátu v Nice.

Hierarchu zkritizoval katolický publicista Mathieu Parbot na portálu Le Salon Beige: „Kardináł Barbarin, tak jako všichni biskupové, kteří stále častěji přijímají pozvání k účasti na slavnostním otevírání mešit, dělá mylnou analýzu (…) Laicismus vešel do žil episkopátu tak jako antropocentrismus do liturgie (…). To má za následek omezenou vizi duchovna, jež vylučuje každou christianizaci – strategie soucítění má převahu nad jasnou analýzou. Je sice hezké plakat s oběťmi muslimského atentátu, ale proč se na druhé straně flirtuje s kulturou, jež tuto agresi vytváří? Modlit se, ano – plakat společně s obětmi, ano, jenže třeba taky používat rozum, aby se mohlo náležitě reagovat“ – pokračoval Parbot.

Publicista je toho názoru, že „podpora výstavby mešity nebo domu muslimské kultury znamená spojenectví s těmi, kdo kladou bomby a pohrdání bitými a znásilňovanými ženami…“.

Tváří v tvář teroristickým útokům a stále se rozšiřující kritice se snaží francouzští biskupové vypracovat společné stanovisko vůči islámu. Jak se dalo očekávat, vychází z toho nemnoho. Na jarním zasedání biskupské konference v Lourdes (15.–17.března 2016) znovu předložili rozdílné názory.

Dialog nad rozumem i historií

Závěrečné komuniké ze zasedání francouzského episkopátu opakuje jeho dřívější stanovisko. Napsali: „Máme zájem na prohloubené debatě, fundamentální a nezbytné. Musí být prohloubena vzájemná důvěra. Příslušnost k tomu samému národu se musí opírat o společnou lásku k naší historii i k naší současnosti, vyznačující se značně většími rozdíly mezi občany než před několika lety (…).“

„Nezbytný vzájemný respekt mezi Francouzi se nesmí rozředit zákazem vyjádření hlubokých přesvědčení jedněch. To by znamenalo vystýlat hnízdo strašnému fundamentalismu. Chceme znovu apelovat na dialog mezi námi vedený v důvěře, zejména mezi křesťany a muslimy,“ – deklarují biskupové v usnesení.

Katalog ústupků a jednostranných gest

Postoj a politika Církve, zvláště po vraždě P. Hamela, vyvolala pobouření vlivného katolického sdružení „Avenir de la Culture“ (Budoucnost kultury), které říká, že „většina vyjádření episkopátu po tomto strašlivém zločinu utíká před jakoukoliv výzvou k zachování křesťanské identity Francouzů a mlčí na téma práva národa k legální obraně“.

Sdružení umístilo na internetu petici předsedovi Francouzské biskupské konference arcibiskupovi Georgesovi Pontierovi. Napsalo v ní: „Tento opatrnický usus našich biskupů zaujal místo v pastoračním dialogu vedeném léta jednostranně a bez výsledků“. Dále autoři uvádějí tyto stížnosti:

– Brožury publikované biskupskou konferencí jsou apologií islámu…

– Pozvání arcibiskupa Dubosta muslimům, aby přišli do jeho katedrály odzpívat verše koránu…

– Vzdělávání imámů pařížským Katolickým institutem…

– Prozatímní odevzdání církevních budov muslimům pro výkon jejich kultu…

– Opětovná blahopřání u příležitosti ramadanu…

– Podpora kardinála Barbarina založení Islámského institutu v Lyonu, financovaného Saudskou Arábií…

„Důkladný výčet ústupků otvírajících dveře islamizaci Francie by byl tak dlouhý, že by bylo nemožné pořídit ho ve vší celistvosti..“ – zdůraznili autoři petice.

Avenir de la Culture vyzývá „ve jménu Boží lásky, Svaté Církve, Francie a věřících k zastavení všech iniciativ, které pod záminkou upřednostnění mezináboženského dialogu šíří ideu, že všechna náboženství jsou si rovná“.

„Je nejvyšší čas k vyhlášení křesťanské identity Francie a vymýcení utopií, které hlásají, že budoucnost naší země bude nutně multikulturní…“ – píše sdružení.

Franciszek Ćwik

Zdroj: pch24.pl
Přeložil Radomír Malý

16 Komentářů k "Francouzská církev politicky korektní a bezbranná"

 1. Libor Rösner | 20.10.2016 z 9:01 |

  Už jen čekám, kdy se franc. episkopát mohamedánům omluví za to, že se na území Francie opakovaně zjevovala Panna Maria a urážela tak jejich náboženské cítění…

 2. janek | 20.10.2016 z 12:46 |

  By mě celkem zajímalo podobné názorové srovnání hierarchů pro Čechy a Moravu. I když u nás, zatím, není tento problém tak do očí bijící, jako ve Francii.

 3. david | 20.10.2016 z 16:23 |

  Ono to vyplývá už z historie. Ludvík XIV., tentýž, který nezasvětil Francii Neposkvrněnému Srdci Ježíšovu, jednal s Osmanskou říší a v momentě, kdy rakouská vojska po bitvě u Vídně osvobozovala Balkán, tak on přešel Rýn a Rakousko pak bylo nuceno bojovat na dvou frontách.
  Dnes je to podobné. Lidový tribun Bergoglio páchá jednu pohromu za druhou a všechny episkopáty a většina katolíků hýká blahem a ve Francii dvounásob.
  Zbývá pravděpodobně jediné – renonquista. Nevím však, kdo by ji vedl a má vůbec smysl zachraňovat tuto Evropu?

 4. renda | 20.10.2016 z 22:38 |

  Trpké plody jednoho pastoračního koncilu , jeho revoluce .

 5. Felix | 21.10.2016 z 20:01 |

  Už jsem pochopil smysl Hodie. Je zřejmý z této věty: Jakýsi nic „Daniel Ange klade otázku a sám si odpovídá.“ Tak i Hodie klade otázky a samo si odpovídá, přičemž se někdy přidá pár komentářů, které si také samy odpovídají. Když se nic nezmění, bude takto Hodie pokračovat, dokud to tvůrce stránek nepřestane bavit, pokud dojde k nějaké změně, Hodie řekne: „My jsme to říkali.“ Vskutku zhola nic konstruktivního, jen bezmoc a babské fňukání. Např. celý tento článek je babským fňukáním. Překvapilo by jen to, že jej napsal muž. Zženštilý muž. Ale takoví muži dnes jsou, takže ani to nepřekvapuje.

 6. Ondřej Karták | 21.10.2016 z 21:56 |

  Odkud rekonquista přijde víme z Fatimy. …

 7. Ad Felix: Celý svět se zatajeným dechem čeká na Vaše mužné a statečné činy! S největším potěšením o nich budeme informovat širokou veřejnost.

  Martin R. Čejka

 8. Felix | 22.10.2016 z 7:24 |

  Rozumím tomu tak, že mě budete udávat režimu církevnímu i občanskému. Pro takový případ již předem prohlašuji, že plně podporuji Svatého Otce Františka i Hillary Clintonovou, souhlasím se vším, co píšou Katolický týdeník i Lidové noviny a co vysílá Česká televise, a mám rád německé vedení všech českých záležitostí.

 9. Libor Rösner | 22.10.2016 z 7:56 |

  Ad Felix – Páter Ange zas takové nic není, to, že ho patrně neznáte, je Váš problém. A je fajn, že se uprostřed tohoto fňukání zde můžeme alespoň načas vzmužit díky Vašim chlapským komentům. Jsem z toho opravdu felix…

 10. Felixi, všichni víme, že ve vašem světe jsou biskupové dokonalí a zcela nekritizovatelní poloandělé. My ostatní vaši představu nesdílíme, tak nás nechte v klidu fňukat.
  Díky

 11. Ad Felix: Myslím, že autor článku, který jsem přeložil, nefňuká, ale poukazuje na řešení, přečtěte si poslední odstavec. Nevím, jaké jiné řešení si představujete.

 12. Pamětník | 22.10.2016 z 11:42 |

  Denně děkuji Bohu za tento časopis. Posiluje mé doufání, že vše není ztraceno a že na světě jsou dosud lidé kteří neprodali svoji víru. Historie zřejmě Evropany nepoučila, protože jinak by si museli uvědomit, že současná situace připomíná zánik historické říše Impérium Romanum. Když sleduji celosvětové tažení intelektuálů a jejich úsilí o nepravdivé vylíčení povahy islámu, nezbytně si kladu otázku, kdo je v pozadí celého tohoto záludného úsilí.

 13. Felix | 22.10.2016 z 13:55 |

  Ad Rösner a Dr. Malý: Toho pána fakt neznám, ale jsem rád, že není nic. Takže čekám, až on „vyhlásí křesťanskou identitu Francie“.
  Ad JAV: Děkuji Vám velice, v církvi jsem tedy se svými aktivitami v bezpečí. Ještě by mi pomohlo, kdyby nějaký stejně pomáhající svědek potvrdil, že mým názorem je, že „západní státní činitelé jsou dokonalí a zcela nekritizovatelní poloandělé.“ Pak bych byl v bezpečí i před FBI a CIA.
  Jinak s tou obavou ohledně udání jsem se nechtěl nikoho dotknout – prostě každý podezřelý pohyb i každá podezřelá nečinnost se musí jen podrobně nahlásit, není třeba hned udávat.

 14. Felix je očividná oběť propagandy. Stejně jako miliony dalších. Co s tím můžeme dělat? Jak chcete přesvědčit lidi za které mluví pouze jejich ego o do očí bijící pravdě? Domněnky, které nám byly prostřednictvím médií, společně s důmyslným plánem jak přimět lidi starat se pouze o vlastní „potřeby“, vštípeny jako pravda, se velice těžko vyvrací, protože lidé jsou přesvědčeni, že přemýšlet o tom, co většina lidí bere jako pravdu je zbytečné a hloupé.

  Oceňuji autorovu odvahu a snahu šířit pravdu, Bůh vám v tom pomáhej!

 15. Hraničář | 24.10.2016 z 10:15 |

  „Je nutno vědět, že v průběhu desítek let ani jeden francouzský biskup nepovznesl veřejně hlas, když probíhalo v komunistických státech největší pronásledování katolíků v dějinách Církve. Ani po událostech v Budapešti a v Praze………………

  Jako pamětník bych si dovolil podotknout, že ani v Maďarsku r. 1056, ani v ČSSR r. 1968 se vůbec, ale vůbec nejednalo o – dokonce největší! – pronásledování křesťanů.

  Komentář ateisty k projevu prof. Piťhy:
  https://www.youtube.com/watch?v=I1XrhTSTnkw

 16. dr. radomír malý | 25.10.2016 z 21:26 |

  Milý pamětníku, já jím jsem také a dovoluji si upozornit, že autor článku mluví obecně o pronásledování katolíků ve všech komunistických zemích. A to, co se dělo v Sov. svazu a Číně, byla téměř genocida, alespoň před válkou v SSSR a po válce v Albánii a Číně zcela určitě.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*