Polemika: Pracujte, jakoby všechno záviselo jenom na vás samých

Poté co, biskupové nejen u nás vyhověli nařízení státu, aby dočasně omezili nebo pozastavili konání bohoslužeb s účastí lidu, snesla se na ně z části konzervativnějších kruhů vlna kritiky. Většina reakcí se bohužel nese v emotivním duchu, pokusme se tedy nyní přenést vše do racionální roviny a zamyslet se nad problémem hlouběji.

Začněme od základů. Stát je dokonalou společností, jejímž smyslem a úkolem je zajišťovat obecné dobro, tedy dobro celku, ale i nedokonalých společností a jednotlivých obyvatel spadajících do její působnosti. Aby mohl stát tomuto úkolu dostát je vybaven různými pravomocemi: zákonodárnou, správní a soudní. Autorita státu či přesněji jeho představitelů pochází v posledku od Boha, ostatně jako každá oprávněná moc člověka nad člověkem. Instituce státu také vycházejí z určitého nezbytného přirozeného rozdělení povolání v rámci společnosti, což nakonec prospívá celku. To však zároveň vyžaduje jistou rozumnou míru důvěry v ostatní složky společnosti při plnění jejich úkolů. Jednotliví obyvatelé, ale i jejich skupiny, jsou vůči státu povinováni poslušností, což vyplývá z již výše zmíněných skutečností, tedy toho, že se jeho autorita odvozuje od Boha a že jeho smyslem je obecné dobro. Navíc podřízený jednotlivec není schopen nejen řadu povinností státu sám zajistit, ale ani v mnoha případech dostatečně posoudit vhodnost kroků, které přispívají k zachování obecného dobra. Je to dáno tím, že vychází především ze svého osobního pohledu, kdežto stát musí nebo by alespoň měl zohledňovat vícero oblastí, jež ovlivňují život společnosti (zdraví a bezpečnost obyvatelstva, hospodářský dopad, zahraničněpolitické okolnosti atp.). Dodejme, že za výjimečných okolností má stát právo uplatnit rovněž výjimečné prostředky, aby obecné dobro zajistil. Stát se může při uplatňování moci provinit dvěma způsoby: tím, že jeho rozhodnutí odporují jeho cíli, nebo když překračuje své pravomoci. Zatímco v případech, kdy stát nařizuje něco, co očividně odporuje přirozenému či Božímu zákonu, člověk nejenže není takovým rozhodnutím vázán, ale dokonce nesmí uposlechnout, tak pokud jde o překročení pravomocí, lze se svodně rozhodnout, zda se člověk vůli státu podřídí či nikoliv. Tehdy je rozumné brát v potaz důvody, které stát k danému kroku vedly.

Tím se dostáváme k jádru problému. (Podotýkám, že problémem není míra nebezpečnosti koronaviru, ale postoj církevních představitelů k nařízením států v této věci.) Církev je, stejně jako stát, dokonalou společností, ovšem s jiným hlavním cílem. V jejím případě jím není pozemské obecné dobro, nýbrž vést lidi do nebeské blaženosti. Je zřejmé, že stát svými nařízeními ohledně bohoslužeb překračuje svoje pravomoci, jelikož jejich podoba je výlučnou záležitostí Církve. Na druhou stranu stát zde nejedná z nějakých nedovolených pohnutek, ale ve snaze zajistit obecné dobro, kterým ochrana zdraví obyvatelstva bezesporu je. Byť je pokladnice pravd víry, kterou Církev spravuje, přebohatá, tak poznatky z oboru epidemiologie do ní nespadají. Církev proto není z věci samé schopna zevrubně posoudit míru nebezpečí nějaké nákazy a případné kroky směřující k jejímu zdolání, pokud se přímo netýkají oblasti morálky či víry. A v ještě větší míře to platí o jednotlivcích. Jak píše sv. Tomáš Akvinský, „nenáleží komukoli, aby vykládal, co je obci užitečně a co neužitečné, nýbrž to náleží pouze vládcům“. Je třeba mít na paměti, že stát může jednat i na základě tajných informací, jež nejsou ani v době internetu přístupné obyvatelstvu.

Každé jednání má být rozumné, proto i církevní představitelé mají rozumně zvážit požadavek státu. Rozhodnutí státu je vedeno péčí o obecné dobro. (Dodejme, že není nikterak neopodstatněné, jak třeba ukázaly případy protestantských sekt v Jižní Koreji, které přehlížením hygienických pokynů přispěly k rozšíření nákazy.) Navíc je velmi pochybné, zda lze označit za rozumné jednání výzvu k občanské neposlušnosti, čemuž by se vlastně nevyhovění nařízení státu rovnalo, v době, kdy je celá společnost, ať už oprávněně či nikoliv, znepokojena narůstajícím počtem nemocných a mrtvých v souvislosti s koronavirem. Katolíci by tak mohli být dokonce vnímáni jako šiřitelé nákazy, a jen těžko by přesvědčovali, že jednají ve jménu blíženecké lásky a vydávají svědectví Kristu.

Jak se v minulosti stavěla Církev k podobným požadavkům světské moci? Když v Buenos Aires vypukla v roce 1871 epidemie žluté zimnice, tehdejší apoštolský vikář Mons. León Federico Aneiros vyhověl žádosti úřadů a uzavřel všechny kostely ve městě. Navíc na základě rozhodnutí Lidové komise pro zdraví zrušil až na malé výjimky velikonoční obřady. Deník La Tribuna psal: „Nejdůstojnější pan biskup chápe požadavek Lidové komise pro zdraví a nařídil zrušení všech těchto oslav. Nevadí. Uděláme si chrám ve svém srdci a z něho budeme vznášet své horoucí modlitby. Tak uctíme Mučedníka mučedníků, posilníme svého ducha, abychom mohli pokračovat ve svém díle, a získáme spásu lidem, které dnes zaplavuje bolest a zármutek.“ Veřejné bohoslužby byly také rušeny v souvislosti se španělskou chřipkou. V USA známý odpůrce modernismu, amerikanismu a prohibice arcibiskup Sebastian Gebhard Messmer z Milwaukee ve svém listě z 21. října 1918 uvedl: „Bezpochyby už víte, že státní úřady nařídily uzavření všech veřejných míst, a to včetně kostelů a škol, aby se tak zabránilo šíření španělské chřipky. Ačkoli to pro katolíky znamená velkou oběť, musíme nařízení uposlechnut. Proto až do dovolání nařízení se nebudou v našich kostelech konat žádné veřejné bohoslužby.“ Pittsburský biskup John Francis Regis Canevin rovněž vyhověl nařízení státních úřadů a ve svém prohlášení mj. napsal: „Pro katolíky je opravdu velmi těžké přijít o možnost účastnit se mše a jiných bohoslužeb v našich kostelech; ale pokud státní úřady, jejichž povinností je chránit veřejné zdraví, soudí, že je nezbytné zavřít kostely a školy a přijmout další přísná opatření proti epidemii zákeřné nemoci, pak jedinou povinností pastýřů i lidu je spolupracovat se státními úřady ve svém okrsku, dodržovat zákony a plnit opatření, která jsou stanovena pro obecné dobro. V městě Pittsburghu budou kostely uzavřeny pro veřejné bohoslužby; žádná skupina lidí se v nich nesmí shromažďovat.“ Podobně postupovali i ostatní američtí biskupové. Filadelfský arcibiskup Dennis Joseph Dougherty navíc např. nařídil, aby byly v kostelech dočasně zřízeny nemocnice. Někteří hierarchové však vyjadřovali svůj nesouhlas s opatřeními státních úřadů. Nejznámějším je asi případ biskupa Johna Glennona ze St. Louis, který se dlouho přel se zdravotním komisařem města Maxem C. Starkloffem ohledně nezbytnosti zákazu veřejných bohoslužeb, ale nakonec ustoupil s tím, že „kostely zůstanou otevřeny pro neformální návštěvy nejsvětější svátosti. Ve svém prohlášení pak biskup Glennon uvedl: „Vyzývám kněze a věřící, aby veškerým způsobem spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví na ukončení šíření chřipky, a tak zabránili epidemii.“ Dodejme, že díky přísným opatřením byl počet nakažených v St. Louis jeden z nejnižších v přepočtu na počet obyvatel ve srovnání s ostatními velkými městy. Také ve Španělku se v oné době téměř všichni biskupové podřídili rozhodnutí světské moci a uzavřeli kostely. K zajímavé situaci došlo v souvislosti se španělskou chřipkou Itálii, kde sice nebyly bohoslužby s účastí lidu zcela zakázány, ale někteří prefekti omezili trvání mší od patnácti do dvaceti minut. Žádný z biskupů, ani sám papež Benedikt XV., proti takovému neoprávněnému zásahu tehdy veřejně neprotestoval.

Tyto i jiné příklady svědčí o tom, že se Církev dokáže rozumně přizpůsobit realitě a neoddává se kvietistickému snění. Obecně např. neschvaluje kremaci, ale v určitých případech, jako jsou epidemie nebo válka, připouští spalování těl zesnulých. Stejně tak z dostatečně oprávněných důvodů zbavuje křesťany některých povinností (nedělní klid, nedělní povinnost, předepsaný půst). Ještě zmiňme, že kdyby někdo s nakažlivou chorobou vědomě vystavil ostatní svou přítomností na bohoslužbě nebezpečí onemocnění, mohl by se dopustit i těžkého hříchu. Pokud tedy podle mínění příslušné světské autority určité shromáždění lidí hrozí nákazou a rozšířením nemoci, není žádné rozumné překážky, aby to církevní autority neuznaly za oprávněný důvod omlouvající nedělní povinnost, v opačném případě by se mohli věřící vystavit škodě na zdraví a utrpělo by tím i obecné dobro společnosti.

Výtky, že se takovým postojem opomíjí nadpřirozená rovina, jsou liché. Nezapomínejme, že máme v první řadě užívat řádných prostředků, přičemž řádné prostředky v případě nákazy týkající se celé společnosti určuje v první řadě oprávněná autorita. To pochopitelně neznamená, že nemáme prosit o nadpřirozenou pomoc. Jak to krásně vystihl sv. Ignác z Loyoly: „Pracujte, jakoby všechno záviselo jenom na vás samých, ale modlete se, jakoby všechno záviselo jenom na Bohu a nic na vás.“

Martin R. Čejka

Poznámka: V textu jsem se zaměřil pouze na to, zda je rozumné, že se církevní představitelé ve věci epidemiologických opatření podřizují nařízením státu. Nemusí to nutně znamenat, že osobně se všemi těmito kroky souhlasím nebo že stejně vnímám míru nebezpečí.

59 Komentářů k "Polemika: Pracujte, jakoby všechno záviselo jenom na vás samých"

 1. Lucie Cekotová | 9.4.2020 z 6:56 |

  Pokud jsem zaznamenala, kritika se ani tak netýkala toho, že se církevní představitelé podřizují vládním nařízením, jako spíše to, že je ještě překonávají. V některých diecézích se rušily plošně všechny bohoslužby už v době, kdy stát akceptoval shromažďování do 100, resp. do 30 účastníků, a to plošně, včetně míst, kde 30 lidí do kostela nepřijde ani v neděli, natož pak ve všední den. Dalším takovým opatřením je rušení Božích hrobů: žiji v početné moravské farnosti a nepamatuji se, že by na Bílou sobotu při adoraci u Božího hrobu kostel braly útokem nějaké davy. Naopak byl v kostele seznam, kam se lidé zapisovali proto, aby byl před Božím hrobem pořád aspoň někdo. Zajistit při adoraci dodržování hygienických opatření není žádný problém, přesto jsou Boží hroby plošně zrušeny. – Biskupové mají jistě pravomoc veřejné bohoslužby zakázat. Ale jestli v tomto případě nejde o její zneužití a jestli při rozhodování o této věci berou v úvahu „salus animarum…“, to je úplně jiná otázka. Myslím, že věřící si ji kladou legitimně.

 2. Libor Rösner | 9.4.2020 z 8:40 |

  Tady moc souhlasit nebudu. Kostely se mnohde zavíraly o den dříve než putyky. Přehnaná předčasná reakce, bolestivá pro plno věřících. Zavíraly se i kostely, do nichž chodí pět šest lidí – v době, kdy byl povolen limit třiceti osob. To je přesně ta opomíjená nadpřirozená rovina, kdy se na její úkor dává přednost té přirozené, lidské. Jako že to zvládneme vše lidskými prostředky. Přitom kostely jsou leckde otevřené pro modlitbu, třeba v určitých vymezených časech, takže když tam přijde více lidí, tak to najednou nevadí?
  Nevadí narvané supermarkety? Když občas do nějakého zavítám, nedá se tam hnout, a je fuk, kolik je hodin, praskají ve švech. Jistě, ti všichni nakupují potřebné věci a dodržují tak vyhlášku… Že by byl problém vpustit do nějakého velkého kostela pár lidí, kteří se rozsadí v dostatečné vzdálenosti od sebe, s náhubky na obličeji? Sloužit v neděli více mší denně? Dát do zpovědní mřížky slídu, vedle ní dezinfekci? A apelovat přitom na věřící, aby poctivě a důsledně dodržovali všechny bezpečnostní procedury, tj. nechodit do kostela v případě, že se přinejmenším necítí ve své kůži?
  Obávám se, že v důsledku těchto opatření nařízených shůry se mnoho věřících hned tak nevzdá v této době vštípených pocitů a představ, že kostel představuje potencionální nebezpečí, stejně jako kněz podávající svaté přijímání.
  PS – Ale je taky krásně vidět, jak nás světská moc může odstřihnout od kostelů – stačí jeden papír a hotovo. Záminka se najde vždy. A my si až příliš uvykli na tu samozřejmost jít na mši. Ostatně i židé si mysleli, že jeruzalémský chrám, ta velkolepá stavba, je věčná. Nezůstal z ní kámen na kameni, jak předpovídal Ježíš. V zemích kolem nás, ale i u nás, se chrámy mění v diskotéky, výstavní síně atd. I lidé, kteří do nich chodívali, by se vysmáli tomu, kdo by jim tuto krušnou budoucnost jejich svatyní předpovídal. A ejhle…

 3. Ad Lucie Cekotová: Jak jsem uvedl, reagoval jsem pouze na ty výtky, které biskupy kritizovaly za to, že se ve věci epidemiologických opatření podřizují státní moci. S ostatními výtkami, jako např. to, že mnozí církevní představitelé místo toho, aby situaci uklidňovali, propadají panice a jednají přemrštěně, lze i souhlasit. To ale nebylo předmětem mého textu.

  Ad Libor Rösner: Na věci se má reagovat řádnými prostředky. Řádnými prostředky v době nákazy jsou např. karanténa nebo omezení pohybu osob a jejich shromažďování. Někoho může romanticky vzrušovat, že pobožný člověk jde na medvěda s růžencem, ale rozumné je vzít si na něj pušku. Ostatně, taková pokřivená zbožnost nezřídka zavání hříchem, tedy pokoušením Pána Boha. Bůh nám dal rozum a přirozené prostředky, proto je používejme, ale nadpřirozené neopomíjejme. Když čtu, Libore, tvůj komentář, tak vím, odkud vítr vane… z Polska. Vím, že v Polsku mají anarchistické sklony, které jsou vydávány za lásku ke svobodě, dlouhou tradici, ale nemusíme je přebírat. V Polsku lze také zaslechnout hlasy, že se vlastně člověk nemůže během mše nakazit, protože tam je přítomen Kristus, který nikoho nenakazí, a kněz má navíc čisté, posvěcené ruce (viz prof. Guz). To už jsou vyloženě bludy.

  Také v USA byly v době španělské chřipky v některých státech bary a tančírny otevřeny, kdežto kostely uzavřeny. Biskupové se přesto, byť na tyto výstřelky upozorňovali, nařízení úřadů podřídili. Jednali tehdy nerozumně? A mám to chápat tak, že v této věci vzýváš k občanské neposlušnosti a ke vzpouře? Bude to rozumné? Co myslíš, jaké by to mohlo mít následky? (Samozřejmě kromě možnosti rozkošných rvaček kněží s policisty, proti kterým jakožto milovník grotesek nic nenamítám.)

  Jak jsem psal, můj text není o vhodnosti těch či oněch opatření, které stát uplatňuje. Ale snažím se překonat virus, jímž bylo lidstvo nakaženo v ráji, tedy anarcho-liberalismus. Nejsem demokrat a nepřijímám, že o tom, co slouží obecnému dobru, rozhodují jednotliví občané, ale spolu se sv. Tomášem vyznává, že to přísluší světské moci, tj. autoritě, pokud ovšem zcela zřejmě nejedná proti témuž obecnému dobru. Vím, že se proti tomu bouří naše narušená přirozenost, ale zkusme si to vzít za své. Věci pak budou mít svůj řád.

  A nakonec vzývám ke „krocení jazyka“. Mám to brát tak, že považuješ jednání státní moci jen za záminku k omezení činnosti Církve a není ve skutečnosti vedena snahou o zajištění obecného dobra? No, to bys pak musel dokázat, abys nemohl být obviňován z těžké pomluvy, což je hřích. Nezapomínejme, že láska, aniž bychom propadali naivitě, velí domýšlet k dobrému.

  MRČ

 4. Ondřej Karták | 9.4.2020 z 9:49 |

  Technická: žlutou zimnici přenášejí komáři a tak nechápu to opatření.

 5. Libor Rösner | 9.4.2020 z 10:12 |

  Ad Martin – Martine, předně mě Polsko v těchto mých názorech neovlivnilo, jen utvrdilo. Já se nad tím ukvapeným zavíráním chrámů pozastavoval hned, sám od sebe. A píšu přece o zachovávání všech nařízených i doporučených pravidel hygieny, takže i zde dbám na všecky náležitosti.
  Nejde mi o občanskou neposlušnost, ale o to, že se mělo pokusit vyjednat nějakou výjimku třeba pro ty kostely, kde chodí těch pět šest lidí, a ne ještě předběhnout nařízení vlády a kostely zavřít. Jsou-li otevřeny pro modlitbu, v níž můžu setrvat hodinu, dvě, někde v dáli za mnou či přede mnou pár dalších lidí, jaký je v tom rozdíl…
  Kór když vidím ty narvané obchody.
  A tím „Ale je taky krásně vidět, jak nás světská moc může odstřihnout od kostelů – stačí jeden papír a hotovo. Záminka se najde vždy.“ jsem myslel něco jiného, než jak jsi to pochopil, a sice to, že doteď by nikomu nepřišlo na mysl, že něco tak samozřejmého jako je účast na mši či vejití do kostela, se může stát zčistajasna nesamozřejmým, tabu. Proto i ta připomínka jer. chrámu – nemusí jít o jeho zboření, stačí jeden papír, což nebylo myšleno nijak adresně. Ani to o té zámince ze strany státní moci není směřováno do dnešních dní, je to spíše hlasitá úvaha o tom, že se nějaké podobné nařízení může v budoucnu opakovat a nemusí jít v žádném případě o obavy z šířící se epidemie.

 6. Dr. Radomír Malý | 9.4.2020 z 11:35 |

  S tou španělskou chřipkou to nebylo tak, že by byly bohoslužby všude zakázány, u nás např., jakož i ve většině evropských zemí nikoliv, ale o to nyní nejde. Ta španělská chřipka si přece jen vyžádala životy desítek milionů lidí, byla reálnou epidemií. Já si ale troufám tvrdit, a nikdo není schopen přesvědčit mne o opaku, že celá ta záležitost s koronavirem je špinavý sprostý podvod světových elit za účelem vyvolat hysterický strach a paniku, aby lidé rádi přijali ta nejtvrdší opatření, proti kterým by se za normálních okolností vzbouřili (biskup A. Schneider to výstižně nazývá sanitární diktaturou).

  To není pomluva, ale realita. Bylo mi to jasné už od prvopočátku, když jsem porovnával zdravým rozumem čísla. Chystám jeden článek, kde uvedu více fakt, tady jen namátkově vybírám: V Itálii, kde je situace nejhorší, je podle nejnovějších zpráv přes 130 tis. nakažených. Normální občan, který nepřemýšlí, se zhrozí. Pokud ale ví, že Itálie má 60 mil. obyvatel a spočítá si, kolik je to na procenta, tak se pohybujeme v pouhém zlomku jednoho (!!!) procenta! A to i tehdy, když připustíme, že počet nakažených může být ve skutečnosti i dvojnásobný, neboť ne všichni nakažení mají příznaky a tudíž se nehlásí k testování. V jiných zemích je to potom přepočteno na procenta ještě nižší, u nás na 10 mil. obyvatel i kdyby 15-20 tis. nakažených, kolik to je? Pohybujeme se v řádu promile populace, zatímco u sezónní chřipky (stačí si jen vyhledat statistická data na wikipedii) každoročně u nás onemocní v zimě a na jaře stovky tisíc občanů a cca 1500 jich s touto chorobou zemře. Co je proti tomu koronavirus? Srovnejte si to. Proč se u chřipky tak drastická opatření s omezením svobody lidí včetně možnosti jít do kostela na bohoslužby nedělají, ale u korony ano? Jsou zde také přímo drastické mediální podvody. Nedávno jsem sledoval na youtube jednoho polského publicistu, který demaskoval podvodný snímek desítek či dokonce stovek rakví připravených pro oběti koronaviru v Itálii, jenž oběhl televizní zpravodajství celého světa. Ve skutečnosti šlo o snímek z r. 2013 (!!!) z Lampedusy, kde zahynuly stovky uprchlíků a ty rakve byly připravené pro ně. Stačí to k pochopení situace? Popře snad někdo se zdravým rozumem, že je tady snaha „někoho“ vyvolat panický strach? Média líčí, jakoby se v Itálii na koronavirus masově umíralo, jenže opět trocha statistiky: loni za stejné období od počátku roku zemřelo cca 15 tisíc lidí, letos 13 tisíc, čili loni o dva tisíce víc, takže letos, i když máme koronavirus, žádná výjimečná situace. Je pravdou, že v Itálii jsou lidé, kteří mají koronu a umírají proto, poněvadž pro ně nejsou přístroje na dýchání, což je ale šlendrián tamního zdravotnictví, podobně jako ve Španělsku. Stejně tak televizní zpravodajství v celé Evropě předkládá srdceryvná zpravodajství z anglického Manchesteru, kde prý tři prestižní kliniky praskají ve švech, záchranky neustále odtud vyjíždějí a vracejí se s lidmi v tom nejhorším stavu. Ten mnou uvedený polský publicista žijící v Anglii se tam vydal a zjistil, že u žádné z těch klinik se zhola nic neděje, je tam ticho a prázdno (nafilmoval to), sem tam nějaký člověk odtud vyjde nebo tam vejde. Tak jsme podvodně manipulováni!

  A jestli mám krotit svůj jazyk, tak nemám k tomu žádný důvod. Tato – a ještě i další fakta mne nutí naopak, abych si naivně nemyslel, že jednání kruhů působících ve skrytu a manipulujících světovou veřejností je vedeno snahou o zajištění obecného dobra. Jednání naší státní moci možná ano, ale musí postupovat v souladu s pokyny WHO, EU a dalších kruhů, těch různých Sorosů, Gatesů, Rockefellerů apod. a podřizovat se jim. A těm skutečně jde o nastolení nového ekonomického a společenského řádu, k němuž patří i likvidace Církve, v této „koronavirové“ fázi pak drastické omezení jejího působení. Nebuďme proto naivní a používejme zdravý rozum! Tady opravdu není co „domýšlet k dobrému“. A katoličtí biskupové současné novocírkve ať netvrdí, že jim tyto okolnosti nejsou známy. Když si je uvědomuje biskup mons. A. Schneider a někteří další, kteří své spolubratry právem kritizují, tak je absurdní myslet si, že oni ne. To, že se nejen slepě podřizují nařízením svých vlád, aniž by se snažili vstoupit s nimi do jednání a zdůraznit jim, že pro věřící v nadpřirozeném řádu je potřeba fyzické účasti na mši sv. totéž jako pro lidi v přirozeném řádu potřeba dýchat, ba dokonce sami ještě dříve, než státní moc toto po nich žádá, zavírají kostely (ve Švédsku katolický biskup Arbolius tak rozhodl, aniž by vláda vůbec uvažovala o takovém zákazu vzhledem k podstatně méně restriktivním opatřením než v jiných zemích, předtím tak učinil jihokorejský episkopát aj.), pak je to zcela neomluvitelné a tady se nelze vymlouvat na hřích pomluvy. O žádnou pomluvu tady nejde, nýbrž o naprosto reálná fakta.

 7. Ad Ondřej Karták: ještě jednou jsem to kontroloval, a jednalo se o „fiebre amarilla“, tedy skutečně žlutou zimnici. Kdyby to někoho zajímalo, tak dobové vědomosti ohledně žluté zimnice a nutnosti karantény jsou ve vydání časopisu The Lancet z roku 1853: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673602200239

  Mat

 8. Ad Libor Rösner: S tím, aby církevní představitelé jednali se státními úřady o umožnění co nejširšího dostupu k bohoslužbám, nelze než souhlasit. Otázkou je, jestli taková jednání neveřejně neprobíhají, jen o tom nevíme.

  MRČ

 9. Libor Rösner | 9.4.2020 z 11:57 |

  Ad Martin – Ano, to je dobrá připomínka, ale podle mne by to ČBK uvedla, že se snažila výjimku vyjednat. Co tak mluvím s přáteli a známými napříč republikou, tak byli opravdu hodně špatní z toho, že jim ty kostely zavřeli jejich biskupové, a to ještě dříve než vláda jak kostely, tak hospody. Cítí to něco na způsob nechání ve štychu, přepjaté servilnosti atd.

 10. Libor Rösner | 9.4.2020 z 12:30 |

  Jinak souhlasím s dr. Malým, jenž měl k mé hanbě více odvahy to napsat, přičemž pořád nemyslím, že je to vše zaměřeno výhradně proti Církvi, jak to asi z mého komentu vyznělo. Ta mnou napsaná záminky je skutečně směřovaná do budoucna, ne na dnešek. A malá douška k epidemiím – v době Sarkandrových studií v Olomouci postihl toto město mor. Týdně v něm umíralo na 300 lidí a celkem mu během zhruba roku odlehlo přes 6000 lidí. Jen v samotné Olomouci a blízkém okolí. Nevím, jak s otevřenými kostely, ale seminaristy poslali domů. Psáno jen tak pro zajímavost, aniž bych chtěl zlehčovat ty desítky obětí u nás.

 11. Ad Dr. Radomír Malý: Vážený pane doktore, pro společnost není důležité mínění jednotlivců, ale rozhodnutí patřičné autority. A teď si položme nepříjemnou, ale klíčovou otázku: Je rozumnější předpokládat, že k zachování obecného dobra vedou kroky státní autority, která se konzultuje s odborníky a má mnohem více informací, třebas i tajných, nežli jednotlivec, nebo se spoléhat na názor jednotlivce, laika, jehož vnímání skutečnosti je z věci samé omezenější, nemluvě nedostatečných znalostech z nutných oborů. A aby to nevyznělo, že tím myslím jenom Vás, tak se k těmto jednotlivcům také pokorně přiřadím. Nuže, co je rozumnější? Já si s spolu se sv. Tomášem odvážím tvrdit, že rozumnější je to první.

  Nepochybuji, že temné síly rády využijí koronavirou hysterii k dalšímu prosazování svých cílů, to ale nemá nic společného s mým textem. Využívají např. i fotbal k šíření své propagandy, mám z toho vyvozovat nějaké dalekosáhlé závěry pro milovníky a hráče kopané? Tam, kde se budou snažit situaci zjevně zneužít, je třeba na to upozorňovat a v rámci možností se bránit.

  Zdá se mi, že se někde míjíme… já se snažím uplatňovat obecné principy učení sv. Tomáše a katolické sociální nauky, a dostává se mi poučení o rozdílu mezi koronavirem a španělskou chřipkou. Ale budiž, i zde si totiž můžeme ukázat, proč je nutné spolehnout se na rozhodnutí státní moci, a to nejen po čistě odborné stránce, jak už jsem zmínil, ale politické. Nestačí totiž posoudit epidemiologickou nebezpečnost viru, je třeba brát v potaz i další faktory, přičemž jedním z nich je nálada společnosti. Mně osobně se zdá, že nejlepším postupem by bylo tzv. promoření,nicméně i vlády, které se k takovému postoji nejprve klonily, od něj nyní odstupují. Proč? Důvod je jasný: bylo to společensky neúnosné, zprávy o stoupajícím počtu nemocných a zemřelých začaly prostě nahlodávat společnost. Hysterii by se dalo zabránit naprostou cenzurou, ale to by bylo pro společnost, zdá se, ještě více neúnosné. Umění politiky spočívá v tom, že se i takové věci zohledňují. Nestačí vycházet z jednoho hlediska.

  Ještě jednu poznámku, povšimněme si, že biskupové, které rozhodnutí ostatních hierarchů kritizují, sami nejsou ordináři žádné diecéze, pročež nemáme možnost prověřit jejich nesmlouvavost praxí.

  MRČ

 12. Simplicius Simplicissimus | 9.4.2020 z 13:01 |

  Jenom dvě kritické poznámky: Věru nevím, odkud někteří berou tu jistotu ohledně spiknutí. Jak už trefně poznamenali mnozí (např. i Roberto de Mattei), současná situace globalizaci i nadnárodní instituce zásadně diskredituje, stejně tak i budovatelské sny o ráji na zemi. Ono s konspiračními teoriemi je to jako s evolucí: přijmeme-li paradigma a nazíráme jednotlivosti, zdá se, že dílky do sebe zapadají. Pokud se však ptáme, zda dokázáné skutečnosti takové vysvětlení vyžadují, můžeme dojít k docela jinému výsledku.
  Zadruhé: máme příklad i u nás, nemusíme chodit až do zámoří. Za morové epidemie 1680 byly v Praze z rozhodnutí konzistoře uzavřeny kostely a pozastaveny veřejné bohoslužby, a to od června až do adventu. Jistý rozdíl byl v tom, že církevní představitelé i mnozí věřící poněkud více uvažovali a hovořili (např. svatovítský kazatel Christian August Pfalz) o Božích trestech a mimořádné nutnosti pokání. To, zdá se, dnes poněkud chybí (ba i v konzervativnějších kruzích).

 13. Libor Rösner | 9.4.2020 z 13:01 |

  Martine, nejde o srovnání španělské chřipky a koronaviru, vposledku ani o ty plné obchody. Uzavřené kostely jsou jen jedna stránka problému, máme zde i nařizované podávání na ruku a jiné věci. Lidé fakt cítí, že ztratili oporu ve svých pastýřích…

 14. Ad Libor Rösner: Libore, já s tebou souhlasím a sdílím tvoje obavy, ale o tom můj text, řečeno s klasikem, opravu, ale opravdu není.

  MRČ

 15. George Smiley | 9.4.2020 z 14:46 |

  „Stát je dokonalou společnosti“ – toto platí pro všechny státy, nebo jsou některé – namátkou KLDR, Čína méně dokonale, nebo dokonce nedokonalé, spatne, postavené na zvracenych principech typu „vseobecne volební pravo“, tedy, pardon, diktatura, socialismus, nesvoboda?
  Já vím, odkud toto tvrzení pochází, ale je dokonale absurdní a jeho důsledky též.
  Rozhodně nejsme v současné době nuceni poslouchat vše, co si stát pod vedení StBaka a zeleného mozka vymysli a nám prikaze. Právě proto, že nevíme vše.
  Zavírat kritickým hlasům huby těmito smesnymi a někdy možná opodstatnenymi pravidly, považuji za nebezpečnější, než celá absurdní nařízení stran udajne pandemie.

 16. Ad George Smiley: Ano, stát jako takový je dokonalou společností, tj. společností, která má sama o sobě veškeré nutné prostředky ke své činnosti, a týká se to i Vámi zmíněných států, neboť odpovídají zmíněné definici. Stát ani jiný být nemůže, jelikož potom by se jednalo o jinou společnost, nikoliv o stát. Nechápu, co je na tom absurdního. Pokud něco splňuje definici sýru, pak je to sýrem bez ohledu na to, jestli to smrdí či nikoliv.

  Nejsme povinni poslouchat vše. Jak jsem uvedl, státní autoritu lze oprávněně neuposlechnout, pokud nařizuje něco v rozporu s přirozeným nebo Božím zákonem, případně tehdy, kdyby její nařízení směřovalo zcela zřejmě proti obecnému dobru. Oním „zcela zřejmě“ ovšem nejsou míněný domněnky jednotlivců.

  Pokud máte problém s katolickými mravními zásadami, tak bude možná lepší, pokud půjdete diskutovat na nějaké fórům mladých pirátů, je-li takové.

  MRČ

 17. Já bych si jen dovolil všem poděkovat za zajímavou diskusi. Osobně bych se přimlouval za velkorysý přístup při hodnocení rozhodnutí vlády i církve v této době. At už je zákulisí této krize jakékoli ( a velmi souhlasím se závěry pana dr. Malého), skutečností je,že tuto situaci v tomto rozsahu (ať už fiktivním nebo skutečném) nemohl předvídat nikdo. Na Titanicu také nevytýkali cestující kapitánovi Smithovi, že poplach vyhlásil v rozporu s předpisy lodní společnosti a zapomněl zajistit bohoslužbu. Osobně jsem přesvědčen, že není náhoda, že tato pandemie vznikla v době prezidentských voleb v USA se záměrem zničit současného antiglobalistického prezidenta. Mám ale dojem, že zatím reálnou odpovědí na daný stav je heslo “ ora et labora“ – modli se a pracuj.

 18. Ještě bych rád připomenul, že v posledním čísle Katolického týdeníku je zajímavý článek s názvem “ Prosba sv. Rocha“ ( v diecézním zpravodajství z Brněnské diecéze). Píše s v něm, že v historickém městě Brtnici na Třebíčsku stále hoří někoik svící u sochy sv. Rocha. Podle místního faráře P. Petra Baláta “ před třemi sty lety prožili předkové chvíle hrůzy během epidemie moru. Zemřelých už bylo mnoho, když došlo na zásadní modlitbu ke sv. Rochu a Bůh ze dne na den epidemii zastavil“.

 19. Krizi lze vnímat různě. Ve včerejším Právu vyšel obrázek dvou chlapů, kteří stojí při ústí tunelu. Pod tím je text: “ Rychle pryč. To, co vypadalo jaké světélko na konci tunelu, byly jen rozzářené oči netopýra…“.

 20. Libor Rösner | 9.4.2020 z 17:15 |

  Ad Pavel a jeho článek o sv. Rochovi – Domnívám se, že se u nás vůbec neví o tom, že v polské Třebnici byly v 1. půli března objeveny ostatky sv. Hedviky Slezské, patrony nemocných. Psal jsem o tom článek do diec. časopisu, tady z něj podávám výcuc, myslím, že je to pozoruhodná věc, která by neměla být opomenuta:

  Hedvičiny ostatky byly při barokizaci třebnické baziliky v 18. stol. umístěny v sarkofágu. Od té doby je nikdo neviděl – až do 11. března 2020… Nevědělo se, kde přesně jsou, o jejich přesném uložení se nedochovala žádná písemná zmínka, obecný názor byl, že jsou uloženy v mramorové rakvi umístěné ve středu sarkofágu.
  Před časem se na sarkofágu objevily citelné praskliny. Ty přiměly památkáře přikročit k jeho opravám a prozkoumání v naději, že na relikvie světice narazí.
  Během prací si jeden z dělníků povšiml v protilehlé části sarkofágu, kam se jinak vůbec neplánovali dívat, obdélníkové kamenné desky, od ostatních se lišící svým vzhledem. Poté co ji odklopili, ukázala se pod ní podivná vrstva dřevěného uhlí smíseného se sádrou, jež měla patrně bránit pronikání vlhkosti. Po jejím odkrytí spatřili stříbrnou schránku s tabulkou, na níž stálo, že zde byla uložena v r. 1764 a že se v ní nacházejí relikvie sv. Hedviky Slezské…
  Vzhledem k tomu, že neexistují žádné záznamy o tom, že by byla schránka po r. 1764 otevřena, je prakticky jisté, že se v ní opravdu nacházejí ostatky světice.
  O jejich dalším místě uchovávání zatím rozhodnutí nepadlo, nadále totiž probíhá rekonstrukce sarkofágu. Zatím jsou uloženy ve věži baziliky, aby každý, kdo na ni pohlédne, věděl, že tam je sv. Hedvika Slezská, která se i za něj přimlouvá.
  Už rektor baziliky P. Filas, upozornil na to, že ostatky byly objeveny v předvečer zavedení nouzového stavu pro celé Polsko, což může a má být výzvou pro všechny, aby se k této světici, která proslula mj. péčí o nemocné a která i je jejich patronkou, utíkali s prosbou o přímluvu za pominutí pandemie koronaviru.
  A na závěr jsem připojil své kratičkou úvahu – My, kteří se do Třebnice nyní nedostaneme, můžeme sv. Hedviku Slezskou vzývat rovněž, protože tento nález učiněný nedlouho před uzavřením hranic, nález ostatků světice, která tím, že spojuje tři sousední národy (narodila se v dnešním Německu, žila v dnešním Polsku a je patronkou nejmladší diecéze v dnešní České republice), hranice překračuje, není určitě nahodilý a je výzvou pro nás, abychom nedbali na všechna ta lidská omezení a nespoléhali se jen na lidské prostředky, ale všechno svou starost vložili na Pána, jak nás k tomu vyzývá sv. Petr (1 Pt 5,7).

 21. Branislav Michalka | 10.4.2020 z 8:14 |

  Domnievam sa, že deklarácia nejakého pravidla bez zváženia kontextu situácie, na ktorú má byť aplikované, je zbytočná. V skutočnosti sa deklarovaním nič nevyrieši, pretože vždy vyvstane otázka, ako toto pravidlo aplikovať v kontexte danej situácie. Nedá sa z toho vycúvať tvrdením, že ten kto deklaruje pravidlo odhliada od konkrétnej situácie a nechcel viac ako deklarovať pravidlo. Nutne potom nasleduje otázka: načo deklaroval určité pravidlo, ak ho nechcel aplikovať?

  Pri aplikácii bez zohľadnenia kontextu môže nastať podobný problém ako v prípade aplikácie stredovekých politických koncepcií niektorými neotomistami. Tí sa domnievali (napr. E. Gilson), že politická koncepcia napr. sv. Tomáša je aplikovateľná v nekresťanskej spoločnosti, pričom ale všetky stredoveké koncepcie boli formulované na báze kresťanskej spoločnosti ako axiómu. Aplikáciu na nekresťanskú spoločnosť nadobudli odrazu pojmy, ktoré boli limitované kresťanskosťou stredovekej spoločnosti iný význam a v konečnom dôsledku dopomohli k deštrukcii zvyškov kresťanskej spoločnosti v 50. rokoch.

  Skúsenosti s modernizmom nás poučili, že aj sv. Tomáš sa pri správnom uchopení modernistami môže stať nástrojom deštrukcie. Závisí to práve od kontextu, v ktorom sa použije. Nenachádzame sa bohužiaľ v kresťanskej spoločnosti sv. Tomáša ale skôr vo vojnovom stave sv. Augustína a preto keď hovoríme o „dobre“ spoločnosti, tak sa musíme pýtať o dobro „akej“ spoločnosti sa jedná a o aké „dobro“ sa jedná. To čo je dobré pre pokojnú a zbožnú dedinku v údolí, to nemusí byť dobré pre vojenský tábor. Poznanie kontextu je aj poznaním toho, kde sa práve nachádzame a to, kde sa nachádzame môže byť často iným miestom, než to kde sa chceme nachádzať.

 22. Ad Branislav Michalka: Ale my zde nehovoříme o nějakých názorech sv. Tomáše vycházejících z dobových okolností, nýbrž o základních mravních principech, které ostatně v praxi uznávali už první křesťané žijící v pohanské společnosti a které najdeme v mravoukách i učení papežů. V podstatě jen opakuješ to, co tvrdí situační etika, což rozhodně není katolická cesta. Navíc snaha o zajištění zdraví obyvatelstva bude obecným dobrem jak ve „zbožné dedince“, tak i ve „vojenském táboru“. Pokud sv. Tomáš učí, že o tom, co slouží obecnému dobru nerozhoduje kdokoliv, ale příslušná světská autorita, pak to není odraz dobových poměrů, ale soud vycházející z rozumu, jelikož o takové věci musí nutně rozhodovat ten, kdo má moc a dokáže ji ve společnosti prosadit, nikoliv ten, do ji nemá a nedokáže prosadit nic. A když sv. Pavel hovoří o nutnosti poslouchat ty, kterým byl dán meč, rozhodně tím nemínil jen křesťanské panovníky. To, že autorita v rodině přísluší otci a následně matce (kteří na základě této skutečnosti rozhodují o dobru rodiny), a nikoliv dětem, je dáno ze samé přirozenosti této společnosti a dobové okolnosti s tím nemají nic společného. Je bohužel smutnou tendencí romantického konservativismus, že končí v liberálním individualismu, kdy si jednotlivci uzurpují to, co jim nepřísluší, a za pravidlo uznávají své mínění.

  MRČ

 23. Zdeněk Kaiser | 10.4.2020 z 11:33 |

  Bravo, Martine

 24. Hubert | 10.4.2020 z 11:49 |

  Musím přiznat, že mne reakce pana Michalky, kterého jinak rád čtu, velmi nemile překvapila. Copak si neuvědomuje, že úplně stejně argumentují liberální katolíci, kteří s odvoláním na situaci v určité době, zpochybňují všeobecnou platnost učení o sociální vládě Krista Krále nebo učení náboženské svobodě? To není katolická cesta, jak správně napsal pan Čejka.

 25. Branislav Michalka | 11.4.2020 z 10:39 |

  Ad Hodie: Tak sa obávam, že sa točíme stále v kruhu a hovoríme stále o základných pravidlách, ktoré určite väčšina katolíkov uznáva, bez toho, aby sme hovorili o konkrétnej stratégii v konkrétnom čase. Stratégia sa viaže k boju a kresťan je neustále, ako hovorí sv. Augustín aj sv. Ignác z Loyoly v boji so svetom.
  V Starom Ríme nepochybne tiež bola vláda a nepochybne sa usilovala o dobro a v prirodzenej rovine nepochybne aj mnoho dobrého vykonala. Potom však prišlo kresťanstvo a za jedno z „dobier“ považovala táto vláda vraždenie kresťanov a ich označovanie ako škodcov spoločnosti. Je teda jasné, že vnímanie spoločenského dobra, ktoré presahuje prirodzenú rovinu, bolo u kresťanov a rímskej vlády diametrálne odlišné.
  A práve táto nadprirodzená rovina je tá, z ktorej má, po jej poznaní, kresťan vychádzať pri posudzovaní situácie primárne. Čiže mal by sa pýtať: aké sú metafyzické kontexty situácie, v ktorej sa nachádzam a podľa takého posúdenia situácie zaujať stanovisko ku konkrétnemu štátu či režimu. Poučky týkajúce sa prirodzenej roviny si samozrejme môže opakovať, to nikdy nemôže škodiť, ale nepomôže mu to zistiť stav situácie, v ktorej sa nachádza. Aj náčelník v Papui sa nepochybne snažil chrániť svoj kmeň od chorôb, ale zároveň s chuťou baštil misionárov. A jeho stratégiou mohlo byť, že označil misionárov za tých čo spôsobujú svojim konaním (možno si nedezinfikovali ruky alebo nenosili rúšku z kokosu) práve túto chorobu. Čiže: využil chorobu ako zámienku, aby vyriešil určitý metafyzický problém – šírenie kresťanstva na svojom dobre a prirodzene spravovanom ostrove.
  Rímska vláda zvolila určitú stratégiu, ako každý kto bojuje, počínajúc diablom, ako zničiť kresťanov a tú predstavila ako niečo, čo je závislé na prirodzenom dobre. Kresťania boli predstavení ako nepriatelia spoločnosti, ľudstva a prirodzeného dobra.
  Domnievam sa, že momentálna situácia je v mnohých ohľadoch analogická. Pri jej skúmaní musíme vychádzať primárne z roviny metafyzickej: poznané nadprirodzené a Bohom zjavené a Cirkvou tradované idei nám musia byť primárnym vodítkom a až sekundárne sa v tejto konkrétnej situácii môžeme zaoberať prirodzeným poznaním dobra spoločnosti. Pokiaľ tak neurobíme, tak riskujeme, že budeme spoločnosťou pod zámienkou prirodzeného dobra „vodení za nos.“
  Možno budem označený za paranoika, ale kresťania si vždy uvedomovali, že ich diabol a svet chce zničiť a poraziť. Uvedomovali si to aj v stredoveku, avšak s tým rozdielom, že žili v spoločnosti, ktorá bola reálne kresťanská a kresťanstvo chránila. Dnes taká spoločnosť nie je a myslím, že je evidentné, že sa táto súčasná spoločnosť snaží kresťanstvo eliminovať. Pátrať po stratégii, ktorú chce táto spoločnosť použiť na zničenie kresťanstva, je domnievam sa legitímne a rozumné.
  Ak bolo teda účelom publikovaného článku šíriť osvetu o chovaní sa katolíckeho kresťana v štáte, ktorý kresťanstvo toleruje a ponecháva mu minimálne autonómiu, tak v tom prípade to považujem za zbytočné mrhanie časom a energiou, pretože väčšina čitateľov tieto informácie, domnievam sa, už má. A pokiaľ pozorujem servilnosť okolo seba tak priam v nadbytočnej miere. Pokiaľ však bolo účelom tohto článku presvedčiť čitateľa, že súčasný režim nechce kresťanstvo zničiť a máme podobné podozrenia v súvislosti s korona – hystériou odohnať spred mysle ako pokušenie, tak mňa osobne nepresvedčil.
  Obvinenia z individualizmu alebo z romantizmu považujem v mojom prípade za vtip. Očakával som skôr, že budem obvinený z možného premršteného augustinizmu, ale toto? To mi príde, mierne povedané, trochu premrštené.
  Ad Hubert: Pán Hubert, domnievam sa, že došlo k nedorozumeniu. To čo prezentujem, je úplne protikladné k liberalizmu a naopak sa dovoláva večnej platnosti princípov. Ja však princípy metafyzické nadraďujem nad prirodzené a tvrdím, že na posúdenie toho, čo je a čo nie je v danej situácii pre spoločnosť dobré je nutné v prvom rade zohľadňovať hľadisko metafyzické a až sekundárne hľadisko prirodzené. Mojím cieľom nebolo povedať, že pojmy sa majú vykladať v kontexte doby, ale že nepriatelia kresťanstva a Cirkvi tak činia, ako ste si zaiste aj Vy všimli a teda si máme dávať pozor, aby sme im, ľudovo povedané, „nesadli na lep.“
  Zaiste ste už postrehli, že aj iní obyvatelia sveta používajú rovnaký pojmový aparát ako kresťania. Pojmy ako „dobro“, „láska“, „prirodzenosť“, neustále kolujú v médiách. Z kontextu Vám musí byť jasné, že pod týmito pojmami rozumejú niečo iné než kresťania. Láska dvoch citlivých homosexuálov, dobro eutanázie, či prirodzenosť zmeny pohlavia sú neustále prezentované ako fakt.
  To, že kresťania na zmenu výkladu týchto pojmov pristúpili, má príčinu aj v tom, že sa začali interpretovať tieto pojmy napr. aj zo scholastickej filozofie tak, ako by boli nezávislé na metafyzickej rovine výkladu a mali len všeľudskú prirodzenú rovinu. V 50. rokoch sa tzv. kresťanská demokracia prezentovala ako priam esenciálne vyjadrenie tomistickej náuky o štáte a politike. Čiže hľadalo sa to či nás spája (prirodzená rovina) a až potom to čo nás rozdeľuje (metafyzická rovina); ak sa vôbec niečo rozdeľujúce hľadalo. Pojmový chaos si katolíci do značnej miery zavinili sami tým, že chceli za každú cenu so svetom spolupracovať v prirodzenej rovine, bez toho aby zohľadnili, že v rovine metafyzickej ich svet chce zničiť. Preto aj Ján XXIII. vystúpil proti „prorokom skazy“.
  Zaiste spolupráca so svetom je možná a za určitých okolností dobrá, ako nás učia dejiny Cirkvi, ale domnievať sa, že to je tak vždy a nepodozrievať svet z toho, že má nekalé úmysly, to by som, aspoň za seba, považoval za trochu naivné.
  Zhrniem to: mylne ste si vysvetlili moje tvrdenia ( zjednoduším to) o nutnosti zmeny stratégie kresťanského boja proti svetu vzhľadom na konkrétnu situáciu (teda rozlíšiť či je spoločnosť voči kresťanstvu priateľská, neutrálna alebo nepriateľská), čo zaiste pochopí každý kto vie čo obnáša pojem boja, ako liberalizmus či obhajobu zmeny alebo dokonca plurality možných názorov ohľadom náboženstva, jeho výkladu a predovšetkým jeho aplikácií na život spoločnosti. Stratégia sa mení kvôli tomu aby bolo možné účinnejšie bojovať proti nepriateľovi a nie s ním spolupracovať. Pokiaľ je stratégiou sveta podsúvať katolíkom pohansky interpretované pojmy a dovolávať sa prirodzenej roviny, ktorá nás spája, tak musí byť stratégiou kresťana odvolať sa na rovinu metafyzickú a v jej kontexte odmietnuť spoločnú interpretáciu nemenných pojmov so sekulárnym štátom v obave, že sa jedná o „podraz.“
  Na záver by som Vás poprosil, aby ste vždy zvážili či označíte názory nejakého katolíka ako nekatolícke, ako ste učinili vo svojom príspevku, lebo je to vážne obvinenie. Prajem požehnané sviatky.

 26. Asi nejvyváženější hodnocení současné situace je v článku pana Ferrary https://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/4846-coronagate-update-globalist-politics-garbed-in-fake-science
  Asi nikdo mu nebude vyčítat neobjektivnost, když jeho otec v 95 letech dostal koronavirovou infekci. A přitom říká: je to hlavně panika a tvrdá propaganda v zájmu….
  Článků o tom, že koronavirová panika je od začátku hlavně mediální masáž, je tolik, že si snad objektivní údaje může zjistit každý.
  Naneštěstí tento článek („Polemika“) vychází z přesvědčení, že „se církevní představitelé ve věci epidemiologických opatření podřizují nařízením státu“. Jenže to právě není vůbec pravda – pokud biskupové zavřeli kostely dříve, než byly zavřeny supermarkety, pak už nebylo ani logické očekávat, že by jen náznakem nesouhlasili s úplným zavřením kostelů. Tím objektivně deklarují účast na mši jako obdobu návštěvy zoologické zahrady nebo divadla.

 27. Zdeněk | 11.4.2020 z 15:45 |

  Musím přiznat že argumenty pana Čejky mě přijdou rozumné. Já zatím nařízení vlády dodržuji a nesnažím se jej obcházet. Nezašel bych tak daleko jako pan Michalka, domnívám se ale že mají někdy své meze. Vezměme si například selhání vládnoucích autorit před a první světovou válkou, které vedlo do důsledku k odpadu mnoha lidí od víry a nástupu marxismu nebo nacismu. Mnoho lidí pak začalo silně pochybovat o poslušnosti státu a těm co jej reprezentovali. Dodnes v monarchistických kruzích ti co selhali, nikdy svoji osobní vinu nebo vinu svých předků nepřiznali. Vina nebyla vyřešena a lidé si pak řekli že za vládnoucí kruhy umírat již příště nebudou.

 28. Libor Rösner | 13.4.2020 z 15:01 |

  Proč by měla být touha po svátostném Kristu romantickým konzervatismem? Proč by to neměla být katolická cesta? Nechce se mi věřit, že by ti, kteří někde mají tu možnost a štěstí na kněze, který před nimi nezavře dveře kostela, byli nějací budoucí liberální individualisté.

  U nás je povolený limit dvou osob, takže když se to bude brát do důsledku, abych neporušoval vládní nařízení, chci-li se v takovém vzácně otevřeném kostele třeba jen pomodlit, pak musím vzít zpátečku, uvidím-li v něm už dva lidi? Projedu proto ve slušně zaplněné šalině nebo busu cestou z přeplněného supermarketu kolem zavřeného kostela, protože vejít do něj je zdraví nebezpečné, jak jsme se dozvěděli, a vládou i episkopátem nepovolené?

  Proč nemůžu jít na mši ani do katedrály nebo nějaké velké baziliky pro stovky lidí, kde se ztratí i těch původních 30, zatímco mnohokrát již propírané obchody praskají ve švech? A když budu i já mít to štěstí a najdu otevřený kostel se vstřícným knězem, opravdu přestupuji 5. přikázání, jak docela nedávno prohlásil polský primas Polak? To je přece naprosto absurdní situace – vysoce postavený prelát tvrdí, že zdravý katolík, který bude mít štěstí na kostel, v němž kněz neslouží uzavřenou mši, hřeší, půjde-li na ni…

  To Polsko je vůbec zajímavé – mají tam limit 5 lidí, ale nikdo nemůže na rozdíl od nás ani do lesa, policie i vojsko legitimují řidiče, když někam jede. Třeba namátkově, ale legitimuje a zapisuje si SPZ. Nedávno proběhla ve Varšavě stávka zaměstnavatelů – proběhla v autech. Borci jezdili po městě a dostávali pokutu za porušování karantény. Tak o čem to pak všechno je? Mnohé kostely se tam neotevřou ani na modlitbu, jinde kněz sedí v autě a lidé chodí k němu ke zpovědi, protože do kostela je vpustit nemůže. Pokrmy žehnal tak, že lidi vytvořili dlouhého hada s odstupem 2-3 metrů a on ze stejné vzdálenosti kolem nich procházel a žehnal je.

  Je to přepjatost, romantický konzervatismus? Nebo je to o tom, že věřící byli zbaveni kostelů i pastýřů, ba i svátostí, když některý kněz vůbec nevyleze; většina to vzala jako samozřejmost, jako nutné zlo, zatímco ti nemnozí hledají příležitost, jak si nenechat všechny tyto věci vzít?

  Vytvořila a zasela se tu atmosféra strachu, kde obyčejný selský rozum dostal na frak, a to fest. A ta atmosféra dolehla i na mnohé věřící, kteří, jak to předpokládám, skutečně budou napříště spojovat kostel jako možné místo nákazy, svaté přijímání jako nebezpečí nákazy, budou-li je přijímat do úst, nebo i zpovědnici jako možné místo nákazy, kněz přece není dostatečně daleko.

 29. Richard | 13.4.2020 z 21:22 |

  Ad Dr. R. Malý: Děkuji Vám za Váš příspěvek, souhlasím s ním.
  Otce Kardinála a otce biskupy, kněze si představuji jako kapitány na můstku, kteří v každé těžké době povedou Boží lid a budou určovat směr dle Ježíše Krista, kterému slouží, od něhož čerpají sílu a od něhož se dozvědí co je správné, a co jde v dané situaci reálně udělat.
  Když, ale přijde těžká doba a kapitán na můstku řekne: ,,Lodníci´´, dělejte si ,,jak každý z Vás uzná za vhodné´´, tak to podle mne není správný a dobrý kapitán.
  Když biskupové nevyjednávají o možnostech v dané těžké situaci, a neinformují věřící o čem vyjednávali. Co ,,uhráli a co se uhrát nedalo´´, a proč, tak a tak.
  Když to dnes je, tak jak to je, tak je to pro mne hodně nepřesvědčivé, studené a neživé. A smutné.
  Nedávno se četlo v neděli, jak ,,Ježíš nad Lazarovou smrtí zaplakal´´ ….
  Tím mně ukázal /Ježíš/ dost věcí, měl srdce na správném místě, oslovil mne a dal mi vzor pro následování. Tak si dnes představuji kardinála, biskupy, kněze v akci, prostě církevního Chlapa na můstku. Jestli to takhle je, nebo není v našem okolí, vidí každý okolo sebe, kdo má oči.
  Děkuji za pozornost.
  Richard

 30. Ad Libor Rösner: Kde jsem, prosím, napsal, že touha po svátostném Kristu je romantickým konservativismem? Nic takové jsem nikde netvrdil. Také jsem nikde netvrdil, že by tato touha neměla být katolickou cestou. Za nekatolickou cestu jsem označil pojetí katolické morálky jakožto dobově podmíněné, což zastává Braňo Michalka. A nebo to je snad katolický postoj? A pokud je měřítkem obecného dobra mínění jednotlivce, nikoliv rozhodnutí oprávněné autority, pak co je to jiného, ne-li liberální individualismus?

  Chápu, že některými zmítají emoce, to ale ještě neznamená, že lze druhým nespravedlivě podsouvat názory, jež nezastávají.

  Budu rád, pokud mi někdo vysvětlí, k čemu má vést ono internetové bědování a rozhořčování, kromě toho, že tím někteří udržují v neustálém citovém rozechvění.

  MRČ

 31. Ad Branislav Michalka: Braňo, to, že se oháníš nějakým „metafyzickým pohledem“, na mne nedělá pražádný dojem, neboť tím šermoval kde kdo, většinu heretiků nevyjímaje. To, co by každého mělo zarazit, je skutečnost, že se nikde na podporu svých názorů neodvoláváš na katolické teology, moralisty či papežské dokumenty, ale věnuješ se pouze intelektuálním prostocvikům. Oba víme, proč tomu tak je. Protože oporu u katolických moralistů pro svoje postoje nenajdeš, což sám opatrně přiznáváš jejich relativizováním. Pokud píšeš, že „poznané nadprirodzené a Bohom zjavené a Cirkvou tradované idei nám musia byť primárnym vodítkom“, pak se toho drž, ale nikde to u tebe nenacházím.

  To, čeho se předmět sporu týká není jen „přirozené poznání dobra společnosti“, jak se mylně domníváš, ale právě metafyzická rovina, tedy hřích. Vztah jedince vůči státu spadá do oblasti morálky, a lze zde i těžce zhřešit. (Ano, ano, existují i jiné těžké hříchy, než jsou sodomie nebo potraty.) Tvrdíš, že se má „teda rozlíšiť či je spoločnosť voči kresťanstvu priateľská, neutrálna alebo nepriateľská“. No to právě ve vztahu ke státní autoritě neplatí. Na povinnosti poslušnosti nic nemění, zda se jedná o společnost katolickou či dokonce protikatolickou, což opět katoličtí moralisté zdůrazňují. Řekněme si to tedy jasně: Přijímáš katolické mravní učení v této věci, nebo ho odmítáš?

  Co to je, ne-li individualistický liberalismus, když zpochybňuješ právo oprávněné autority nebo dokonce ji samu, a místo toho rozhodování ve věcech obecného dobra posouváš do roviny jednotlivců (sebe samého)? Víš, co z takových předpokladů vyplývá pro jakoukoliv společnost a řád jako takový? Neřád, svévole, anarchie… Ukažme si to karikatuře, v níž budou ovšem všechny tvoje svérázné principy zachovány:

  Šéf party kopáčů: „Franto, přines mi krumpáč!“
  Franta (verze normální, tomistická) si v duchu praví: „Oprávněná autorita po mně požaduje něco, co spadá do její pravomoci a co neodporuje Božímu, ani přirozenému zákonu.“ Jde a přinese šéfovi krumpáč, aby společnost kopáčů mohla dosáhnou svého cíle a aby byl zachován k tomu nutný řád.

  Šéf party kopáčů: „Franto, přines mi krumpáč!“
  Franta (verze nadmíru oduševnělá, michalkovská) si v duchu říká: „Musím se na to podívat z metafyzického pohledu. Jak poslouží přinesení krumpáče metafyzickému dobru? Šéf strašně kleje a ještě je to opilec, čímž v mých očích ztrácí autoritu. Svět je navíc nepřítelem křesťanů, co když krumpáč použije k zavraždění kněze nebo rozbití sochy Panny Marie? Vyloučit se to nedá… Nebudu mít účast v jeho ďábelském plánu!“ Franta krumpáč nepřinese, řád ve společnosti kopáčů je narušen a cíle není dosaženo. (Navíc se Franta chová jako naprostý idiot.)

  A teď ať si každý v duchu představí uplatnění tvých zásad v rodině při vztahu dětí k rodičům.

  Chtěl bych napsat, že mě překvapuje, jak originálně vysvětluješ nepřátelství světa, ale žádným překvapením to bohužel není. Církev nepřátelství světa nevykládá tak, že máme odmítat přirozená dobra a Bohem chtěný přirozený řád (stát je Bohem chtěná společnost) a propadat paranoii po vzoru protestantských sekt, které se zavřou na ranči a čekají na armagedon.

  MRČ

 32. Libor Rösner | 14.4.2020 z 11:45 |

  Ad Hodie – Martine, ohledně romantického konservativismu – tímto končíš jeden ze svých příspěvků a já si to možná mylně vztáhl na ty lidi, kteří prahnou po svátostech a jedou třeba iks kilometrů do kostela, o kterém vědí, že v něm je mše. Ohledně nekatolické cesty – toto psal uživatel jménem Hubert, ne Ty, takže jsem Ti nic nepodsouval. Proto jsem ostatně ten svůj příspěvek neuvozoval žádným “ad“, bylo to takové obecné povzdechnutí.
  Jinak takové to internetové bědování jsi tu mohl čekat, ne nadarmo jsi nazval článek Polemika…
  Já mám za to, že otázka chození či nechození na mši svatou a hledání odpovědi na to, zda je katolický postoj v době, kdy můžu do narvaného kšeftu, ale ne do prázdného kostela, je hodně bolestná ze samé své podstaty a neodsuzoval bych ani ty, co zůstávají doma, ani ty, co se jim podaří na nějakou mši dostat. Nevnímám to jako individualistický liberalismus.

 33. Branislav Michalka | 14.4.2020 z 14:00 |

  Ad Hodie: Takže do tretice a naposledy, pretože život je krátky. Martin, môžeš mi ukázať kde som písal, že katolík nemá poslúchať štátne autority? Písal som o nedôvere voči režimu. Osobne nepoznám katolíka, vrátane seba, ktorí by neplnil nariadenia štátu ohľadom korona – hystérie. Ale všetci považujú opatrenia za neadekvátne, pretože okolnosti tomu nasvedčujú. To je podľa teba prejav morálneho relativizmu? Máš skutočne pocit, že pokiaľ nedôverujem nejakej moci, vyjadrujem sa k nej kriticky a podozrievam ju z protikresťanských úmyslov, tak sa prehrešujem proti katolíckej morálke? Máš dojem, že pokiaľ zvažujem okolnosti a dobovú podmienenosť nejakej situácie (napríklad to či je režim priateľský alebo nepriateľský ku kresťanom), aby som rozpoznal je ho úmysly, tak relativizujem morálku?

  Môžeš mi ukázať kde som písal o tom, že morálka je „dobovo podmienená“ ako uvádzaš v odpovedi L. Rosnerovi („Za nekatolickou cestu jsem označil pojetí katolické morálky jakožto dobově podmíněné, což zastává Braňo Michalka“)?

  Zhrniem to už len v skratke:
  1.To že štát má právo niečo vykonať ešte neznamená, že o tom nemôže nikto premýšľať a kriticky to hodnotiť. (Nota bene keď sa rušia sv. omše a supermarkety zažívajú druhé Vianoce).
  2. To, že má niekto právo niečo vykonať ešte neznamená, že oprávnenosť aplikácie tohto práva nezávisí na okolnostiach. (Rodič má právo telesne trestať, ale snáď sa posudzuje, za akých okolností. Štát má právo vyhlásiť vojnu, ale podľa okolností hodnotíme ako bolo toto právo užité.) To mám veriť tomu, že posudzovanie okolností je relativizáciou katolíckej morálky?
  3. Zvažovanie okolností nepovažujem za liberálny individualizmus, to by boli nakoniec liberálmi všetci, vrátane mons. Lefebvra. Načo sú takéto zjednodušenia dobré? Množstvo a možno väčšina ľudí na tomto fóre odmieta určité cirkevné dokumenty vydané po roku 1962 pretože zvážili okolnosti vo vzťahu k tradícii (to je tá metafyzická rovina, ktorou sa oháňam), sú preto individualistickými liberálmi?
  4. Pre mňa proste zostáva záhadou účel tvojho článku. Celé to poňatie v štýle „ľudia neblbnite“ nechápem. Poznáš mnoho katolíkov, ktorí sabotujú opatrenia pri korona – hystérii? Komu bol vlastne ten článok určený? Nemôžem sa ubrániť dojmu, že mal schladiť nejaké pohoršené hlavy, ktorých pohoršenie sa netýkalo primárne štátu ani Cirkvi ako takej. Na priemerného katolíka, napríklad mňa, ktorý počúva a číta v podobnom duchu koncipované vyjadrenia denne zo strany liberálneho kléru to pôsobí zvláštne.

 34. Branislav Michalka | 14.4.2020 z 17:14 |

  P.S.
  Svedomie a česť ma núti napísať ešte raz, nech mi je odpustené. Čítam dodatočne vo svojom poslednom príspevku vetu: „Osobne nepoznám katolíka, vrátane seba, ktorí by neplnil nariadenia štátu ohľadom korona – hystérie.“ Keď som začal loviť v pamäti a premýšľať, či som pod poslušnosť voči štátu zahrnul všetky aspekty života, tak mi bolo v zápätí jasné, že kecám (v hlave som mal pri písaní len opatrenia týkajúce sa svetskej sféry) a v zápale polemiky slová predbehli rozum i pamäť. Nariadenia som porušil aj ja, a vedome. A keď tak nad tým uvažujem, tak by som ich porušil v tých konkrétnych prípadoch zas. Takže, áno, neposlúchol som štát, v niektorých veciach a nemám právo tváriť sa ako poslušný občan. Dal som prednosť názorom osôb duchovného stavu, ktoré so mnou súhlasili, pred štátom. Nie som si istý či je to prejav individualizmu, ale neposlušnosti voči štátu určite. Takže moje argumenty o zbytočnosti Martinovho článku, kvôli absencii katolíckych narušovateľov anti-koronových nariadení sú liché. Zrejme tých narušiteľov bude viac. Takže jeho článok má reálny základ a tým je neposlušnosť niektorých veriacich voči štátu, ohľadom striktného dodržiavania zákazov na poli cirkevnom. Vrátane mňa.

 35. Ad Branislav Michalka: Přiznávám se, že mi docházejí síly. Ale ještě se pokusím zmobilizovat.

  Důvod k sepsání textu je uveden v něm samém, přičemž jsem ho, už ani nevím kolikrát, později ještě v diskusi zopakoval. Reagoval jsem na kritiku biskupů za to, že se podřídili státním nařízením, neboť jsem slova odsouzení na jejich adresu považoval výjimečně za nespravedlivá. Postoj biskupů považuji a bráním jako rozumný, nota bene nikdo nepřišel s žádnou kloudnou alternativou. Ach, kdyby alespoň někdo bránil vzpouru a vyvolání zbytečné a zoufalé reakční revoluce, nesouhlasil bych s ním, ale měl by přinejmenším moje sympatie. Nicméně jak se zdá, jedinou alternativou je prozatím internetové bědování nebo durdění, které je, nic si nenalhávejme, naprosto jalové. A zde musím odhalit své nitro: pravděpodobně následkem vlivu mého dědečka partyzána jsem nabyl bytostného odporu k mužskému hořekování a nejsem v tomto ohledu schopen žádné empatie. Ba, je to ještě horší, nevylučuji, že se jedná o nějakou psychickou poruchu, neboť hořekování mužů ve mne vyvolává přímo fyzickou nevolnost. Proto, snad abych ji přehlušil, na ni odpovídám zbytečně tvrdě. Jímají mne totiž stejné pocity jako Baudelaira, když potkal bědujícího žebráka. A jen společenské a civilizační okovy mi brání, abych v takové situaci nejednal jako onen dekadentní bard. S neklidem si říkám, copak asi bude, až nastane ono skutečné, pořádné pronásledování věrných (nikoliv současné trapné pokusy malých antikristů), když už teď někteří emocionálně nezvládají necelé dva měsíce bez mše sv. To se asi utopíme v slzách sebelítosti…

  Myslím, že některé tvé úvahy jsou vadné, na což jsem se snažil poukázat (a nebo vůbec nerozumím, o čem píšeš). Navrhuji, abychom si to případně později vyjasnili v soukromé korespondenci. Nyní si musím odpočinout, proto se s potěšením vrhnu do překladu textů o Panně Marii Prostřednici, abych načerpal více sil.

  MRČ

 36. Žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarila !
  Stanoviska sa vyjasnili, emócie (možno) opadli a dnes už sú tu nové správy:
  „Zástupci církví chtějí jednat…“(15.4.)

  Mňa osobne zaujala najmä táto (nešťastná či zámerná ?) formulácia vety:

  „Agenda církví spadá pod ministerstvo kultury, jeho mluvčí Michaela Lagronová ve středu řekla, že

  kostely a poutě podobně jako třeba cirkusy

  spadají podle vládního harmonogramu pod hromadné akce, s jejichž uvolněním se počítá od 8. června.“ (LN)

  Zdá sa teda, že Cirkev a Cirkus sú zase po 2000 rokoch v jednej kolónke, ako v svojich počiatkoch.

  PS
  Kedy inokedy, ako je to teraz, bude zase príležitosť si v kľude prečítať a precitiť Roberta Sarah – SILA TICHA ???

 37. Ajajaj, pán Čejka. Či to bolo rozumné?
  Nežijeme predsa vytrhnutí z tohto sveta, na marse, vidíme kto je dnes na pápežskom stolci, akým smerom vedie Cirkev, a to by nám malo dať tušiť, prečo sú dnes zatvorené kostoly. Chodím denne do práce, chodievam do obchodu, často do prírody, všade stretávam ľudí, s rúškami, veľa ľudí, veľa ľudí s rúškami. Pýtam sa, ako je možné, že cirkevní predstavitelia ľavou zadnou súhlasili bez diskusie, bez vyjednávania, a kostoly sa zavreli? Zradili?! Pri určitych opatreniach je možné slúžiť sv.omše, je to o chcení, je to o viere a láske k Bohu Aká je to viera, ked na začiatku davali do sväteničiek chlór, či svätokrádežne podávali na ruku?….. Pamätajú vôbec tí, ktorí tak ľahko súhlasili so zatvorením kostolov, k čomu boli povolaní? Pán predsa neprišiel a neostal s nami po všetky dni až do skončenia sveta – aby sme Ho vídavali NA MONITOROCH usadení na gaučoch obývačiek.
  Pán Čejka, čo poviete, o rok, o dva, pretože vírusy sú tu, vždy tu boli a vždy budú, len my tu nebudeme. Aký nebezpečný precedens! Ako sa musia cítiť dnes starí ľudia, ktorí sú marginalizovaní, ešte im aj zobrali to potešenie, tú milosť, že mohli čerpať posilu zo sv. Prijímania, pretože ich dni sa blížia ku koncu? Nehovoriac o ostatnych…Omša z média je ako sledovanie prednášky, niekto niečo hovorí, niečo napodobňuje, potom sa zhasne médium, navečeria sa a umyjú zuby…. a život ide ďalej.
  Prirovnanie dnešnej situácie, ked cirkev je vedená ako baránok na zabitie a historie je scestné. Prečo nepíšete o tých našich bratoch a sestrách, ktorí položili svoje životy na Pravdu? Za tých kňazov, ktorí boli usmrtení počas konania sv. omše? Ale Boh to dopúšťa, a vie prečo. Nech je navždy oslávený.
  .

 38. Renda | 17.4.2020 z 9:15 |

  Jde spíš o korona hysterii. Uzdravenych je pětkrát víc než zemřelých , jen 8% nakažených je v kritickém stavu. Na Slovensku stačil telefonát premiéra arcibiskupovi , ten zavřel kostely. Hypermarkety , hospody otevřeny. Mše za účasti 30 lidí s 2 m rozestuoem je možná. Mnohde neměli ani velikonoční zpověď. Ve zpovědnici bývá folie. Farář může seniory , co nemohou na mši vyzpovídat , podat eucharistii. Když mohou být hypermarkety plné , v klimatizaci se šíři kde co. Výhodu to má , že se hierarchie odkopala , ukázala se nevzdělanost laiků .Stačí jim telka , pomodlit se mohou doma. Ubylo svatokrádežnych přijímání , indultni kněží NOM soukromě neslouží. Ukázala se neschopnost politiků Demobloku , kteří dovedou jen kopat.

 39. Renda | 17.4.2020 z 9:33 |

  Církev a cirkus jsou podle státu jedno. I když NOM se někdy cirkusu podobá.

 40. Pavel Augustin | 17.4.2020 z 22:07 |

  MRČ: „Nejsem demokrat a nepřijímám, že o tom, co slouží obecnému dobru, rozhodují jednotliví občané, ale spolu se sv. Tomášem vyznává, že to přísluší světské moci, tj. autoritě, pokud ovšem zcela zřejmě nejedná proti témuž obecnému dobru.“

  O tom, co slouží obecnému dobru, nerozhodují ani jednotliví občané, ani světská moc. Podobně jako nerozhodují o platnosti gravitačního zákona. Něco obecnému dobru slouží, nebo neslouží. Jsou to objektivní skutečnosti. Světská moc má akorát na starosti vykonávat to, co obecnému dobru slouží, a má k tomu i patřičnou moc a prostředky, které jednotlivci nepřísluší. Podobně papež nebo biskup neurčují, co slouží ke spáse duší a co je mravné. Ale nařizují-li a zavádějí-li něco, co spáse duší škodí, onen jednotlivec skutečně poslouchat nemusí a nemá, je-li si takové škodlivosti vědom. Demokracie s tím nijak nesouvisí. V oblasti církevní s tím problém nemáte a nařízeními modernistických biskupů a papežů se bez skrupulí nepodřizujete. V oblasti světské však užíváte obdobná sofismata, jako tito v oblasti církevní. Situace je analogická: Papež, koncil, biskupové (stát) mají autoritu od Boha a když něco nařizují, není na nás, abychom to zpochybňovali, ale máme to poslechnout. Oni jsou odborníci, my tomu nerozumíme. Povolili přijímání na ruku (přikazují roušky, zavírají kostely, uvrhují lidi do bídy znemožněním práce), schvalují ekumenický synkretismus. Jak můžete být proti? Vy, jako laik bez teologického (lékařského, epidemiologického) vzdělání… Kdyby tenkrát po DVK bylo více takových, kteří by, jak dnes píšete, na internetu (a nejen tam) hořekovali, nemuselo to v církvi dopadnout, jak to dopadlo. Slepá poslušnost však zvítězila, podobně jako vítězí (zatím) nyní v oblasti světské.

  MRČ: „Je rozumnější předpokládat, že k zachování obecného dobra vedou kroky státní autority, která se konzultuje s odborníky a má mnohem více informací, třebas i tajných, nežli jednotlivec…?“ Falešné dilema. V této otázce netřeba nic předpokládat. Stačí zapojit rozum. Že vládní opatření ve spojitosti s COVID-19 obecnému dobru neprospívají, ale naopak výrazně škodí, je jasné každému rozumně uvažujícímu člověku. (Nehledě na závažnější dopady, tak už jen to nechutné udavačství, úchylná buzerace občanů a rozkrádání státního majetku škodí obecnému dobru nesmírným způsobem.) A s přibývajícím časem to začíná být ještě čím dál tím jasnější. Postupně to bohužel bude jasné i většině ostatních lidí, až zjistí, že kvůli iracionálnímu boji proti rýmě nemají co do huby. Informací, z kterých to lze vyvodit, je dostatek. A když jsme u těch „odborníků“ (oblíbená novinářská a politická anonymní autorita), je to samozřejmě jasné i mnoha autoritám a „odborníkům“ napříč příslušnými obory, takže i ten, komu na to rozum a vzdělání nestačí, se s těmito názory dnes může (a mohl už dávno) seznámit. Ovšem příliš se s tím nesetká v mainstream novinách a TV programech honících se za senzacemi a panikou. Ale postupem času, jak to dochází více lidem, se díky Bohu už začínají objevovat dokonce i politici (nedávno např. jeden náš senátor – lékař), kteří říkají nyní nahlas to, co rozumní lidé říkali už když tahle šaškárna začínala. A představa, že dnešní vládnoucí garnitury snad mají na vědomí v první řadě obecné dobro občanů (ačkoliv fakta svědčí zcela jasně o opaku, a to už před touto aférou), je vážně kuriózní. Obtížně vysvětlitelné také je, jak v jedné zemi v boji s tímtéž virem může k obecnému dobru přispívat zcela protichůdné stanovisko, než v jiné zemi…

  MRČ: „státní autoritu lze oprávněně neuposlechnout, pokud nařizuje něco v rozporu s přirozeným nebo Božím zákonem, případně tehdy, kdyby její nařízení směřovalo zcela zřejmě proti obecnému dobru. Oním „zcela zřejmě“ ovšem nejsou míněný domněnky jednotlivců.“ Poslední věta nedává smysl. Pokud nařízení vlády zcela zřejmě směřuje proti obecnému dobru, asi těžko ho za takové označí sama vláda. Udělají to tedy oni jednotlivci. Těch může být v posledku mnoho. A dělají to i v naší dnešní konkrétní situaci.

  „Někoho může romanticky vzrušovat, že pobožný člověk jde na medvěda s růžencem, ale rozumné je vzít si na něj pušku.“ Slaměný panák. Při zavádění jakéhokoliv opatření a omezení je třeba brát v úvahu hrozící nebezpečí. Příště bychom mohli kostely zavřít a lidem zakázat je navštěvovat, až zjistíme, že v nich je moc zima, čímž hrozí nachlazení a následně smrt. A není to nijak zvlášť daleko od toho, co se děje nyní. Chřipku a jiné infekční choroby v kostele můžete chytit každý rok dost často a pravděpodobnost, že umřete na ně, je i dnes větší, než že umřete na COVID-19! Tedy do kostela s hrozícím COVID-19 bez problému půjdu, neboť nebezpečí smrti v důsledku takové návštěvy je zcela neporovnatelné s benefity z téže návštěvy. Až ale bude kostelní budova hořet, tak z ní klidně uteču i v půlce bohoslužby.

  Obecně se v dnešní situaci projevuje totální změkčilost a lidově řečeno připosranost většiny obyvatelstva (nevyjímaje katolíky), která si už zvykla, že jim státní aparát nařizuje, že na motorkách a kolech musí jezdit v helmách, v autě se poutat a děti mít upnuté v autosedačkách, nechat se očkovat, každých půl roku vyšetřovat všemi možnými lékaři, na schodech mít nalepeny reflexní pásky, na krabičkách od cigaret a tabáku nápisy a fotografie upozorňující na jejich nebezpečí atd. atd. Naši předci by se skutečně nestačili divit, čeho všeho se lidi bojí, co si nechají nařizovat a do čeho mají státní úředníci potřebu zasahovat. Až budou lidi opravdu masově umírat na nějakou nebezpečnost nemoc, tak si toho nejspíš všimnou sami a nebudou potřebovat mediální masáž přesvědčující je o děsivé katastrofě v podobě úmrtí 0,001 % obyvatelstva. Potom pochopitelně nebudou z domů vycházet zcela dobrovolně a nikdo jim to nebude muset vysvětlovat. Takže na medvěda s růžencem opravdu chodit nebudeme, ale zrovna tak si s růžencem klidně do lesa vyjdeme, i když nám tam hrozí kousnutí klíštětem a následná smrt nebo náhlý pád stromu či náhodné setkání s oním medvědem.

  Na současné situaci je unikátní, a zároveň ďábelsky geniální, jak se utahování šroubů a zavádění totalitních praktik a policejní šikany navléklo na modlu dnešní doby – zdraví. Odpor ze strany občanů je pak zcela minimální. Jiný by byl v případě, kdyby se to dělo pod pláštíkem nějaké jiné ideologie. Takto roušky nosí a 2m udržují pravičáci, levičáci, katolíci, agnostici, komunisti. Mnozí, od kterých bychom to dříve nečekali, se nechali snadno zmanipulovat, ač na jiné manipulace dosud nereagovali. Následné probuzení bude hodně bolet.

  Co dělat? Určitě není nutné přímo provokovat státní aparát, ale jistá míra občanské neposlušnosti je zcela na místě. Čím dříve si více lidí uvědomí, do jakého průšvihu se řítíme, tím lépe. Díky Bohu i v rámci církevních struktur stále existují duchovní, kteří situaci vyhodnotili racionálně, šikaně se nepodrobili a nadále plní své závazky plynoucí z kněžského svěcení. Že se většina biskupů včetně papeže přidali na druhou stranu barikády je smutný, ač nepřekvapivý fakt. Pořád to na mě však působí dojmem, že spíše než úvahy o vztahu občana ke státní moci je k tomu vedl strach. U někoho strach z koronaviru, u dalších strach z veřejného mínění, u dalších z pokuty. Boha už se dnes bojí málokdo. Jeden katolický kněz to popsal pregnantně: „3000 let Bůh něco přikazuje a Jeho neposlouchají. Ale když něco nařídí Vláda, poslechnou hned.“

 41. Markéta Judita Malcová | 18.4.2020 z 13:38 |

  Jakkoliv – ráda – přiznávám pomyslné vítězství v této velmi podnětné debatě Martinovi (Hodie), musím poděkovat zároveň všem diskutujícím, zvláště panu Michalkovi, že se, i díky nim, v takovou rozvinula. Nicméně si ani já neodpustím osobní názor, neboť, koneckonců, od toho, myslím, takové internetové diskuse jsou, aby, čas od času, ti z nás, kteří nemáme doma chápající manželku, či inteligentního souseda přes plůtek, mohli uskutečňovat minimální sociální kontakty, že… :)?

  Podobně jako mnozí další zde, pod rouškou „morové aféry“ rozeznávám – bohužel zatím úspěšné – snahy disponentů tzv. nadnárodního kapitálu o ještě větší koncentraci moci. Nelíbí se mi to. Myslím, že patří k dobrým vlastnostem katolíka být ve střehu. Nedochází ale ani k žádnému deklarovanému pronásledování Církve. Proč by ale také mělo? Jako mystické tělo Kristovo ji v drtivé většině už nevidí ani její vlastní a coby jedna z mnohých mezinárodních veřejně prospěšných organizací (jak se to jeví) nikomu za tu námahu nestojí.

  Nechápu stesky mnohých zde diskutujících nad zavřenými kostely, v nichž se již dávno neslouží Mše věků, ale evidentně něco nového, jiného…?! Jestli se „staré struktury“ ani teď neobrátí (!), ať si ty kostely zůstanou klidně zavřené! Anebo lépe: ať jsou přenechány těm, kteří je budou využívat k původnímu účelu.

 42. Richard | 19.4.2020 z 20:21 |

  Chvála Kristu.
  Plno slov. Je dobré jít po faktech, jak to bylo, kdo-co se poslouchal/poslouchalo.
  U nás Kaufland POŘÁD otevřen stále PO-NE 7-22.
  Teď se situace uvolňuje, vzpřímili se biskupové, když dealeři už mohou pracovat …

  Kolik kněží, biskupů bylo zabito, persekuováno, když chtěli zůstat věrni Kristu a být služebníky věřících – dnes při koroně? Kdo bojoval, při dodržení ochrany zdraví /roušky apd./.
  Jak se schází vláda /světská/ teď při koroně, jaké mají výsledky, jak nám pomáhají?
  Jak NÁM pomáhá Ježíš Kristu dnes, historii má dost dobrou.
  Dnes, ale Pane musíš počkat v karanténě – víš. Buď rozumný Pane, poslouchej lidi, víš, …
  Že za tím je nepřítel a někomu zcela evidentně utíká spása se nedomýšlí.
  Jednoduché a průhledné, jak se vyzkoušela dnešní cupitající církevní hierarchie. Příště utáhneme více, nebojte se.

  Tomu kdo se modlí a žije s Pánem je to jasné, co je pro mne důležité a co si nenechám vzít. Mexiko cca 1923, povinná četba křesťana /Christeros/. Na smrt šli i děti. Pro Krista Krále.
  Když některé zasvěcené osoby ,,spí a čekají´´, já můžu ,,tlačit´´zespoda.
  ANO chci sv. přijímání, ano chci zpověď. Chci otevřený kostel. Jo, roušku si klidně vezmu s sebou.
  To je můj hlad.
  A Bůh dá, že vždycky najdu poctivého kněze, třeba i ne moc daleko ….
  Bůh nám žehnej.

 43. Lucie Cekotová | 21.4.2020 z 8:52 |

  Dnes se na Rorate Caeli objevil podnětný komentář, který se na plošná opatření zaváděná vládami kvůli koronaviru dívá z trochu jiné perspektivy, a to z hlediska sociální nauky Církve ve vztahu k právu prostých lidí na obživu. Text by podle mě stál za překlad celý, ale pro účely této diskuse vyjímám aspoň některé části: „Pod záminkou vládních pravomocí vyhrazených pro krátkodobé katastrofy, například hurikány, političtí vůdci na celém Západě provedli něco dříve nemyslitelného: celým společenským vrstvám ZAKÁZALI pracovat. Za pomoci nesmyslného rozlišování toho, co je a co není základní potřeba (jako by uživení rodiny mohlo být něčím jiným než základní potřebou) byli všichni pracující rozděleni do tří skupin: 1) Elita, která má zaměstnání, jež lze provozovat v pyžamu z domova, 2) dělnící, kteří mají to štěstí, že mohou dosud chodit do práce, a 3) ti, u nichž stát úmyslně udělal nezaměstnané. Do této poslední skupiny patří lidé, o nichž s obavami psali papežové minulosti, servírky, holiči, prodavači, školníci, pečovatelky o děti a další, kteří často žijí od výplaty k výplatě. Patří sem i majitelé malých živností, kteří nejlépe reprezentují svět spravedlivého trhu, jak si ho představovali papežové, konkrétně ti, kteří sami nejsou bohatí, ale vlastní prací a za cenu vlastního rizika vytvářejí pracovní místa, aby jiní lidé mohli živit rodinu.“ Článek argumentuje tím, že zakazovat lidem pracovat je vnitřně špatné a nelze to ospravedlnit ani údajným bojem proti viru (tak jako by se nedala ospravedlnit smrt ani jediného dítěte, byť by posloužila k záchraně třeba i velkého množství jiných lidí). Protože vládní opatření odporují katolické sociální nauce, nelze je klasifikovat jako obrana společného dobra. Celý článek: https://rorate-caeli.blogspot.com/2020/04/guest-op-ed-immorality-of-indefinite.html#more

 44. Ad Lucie Cekotová: Nezlobte se, ale ten text je velmi chabý. A opět není asi náhodou, že autor necituje žádné morální teology na obhajobu svých názorů. Vůbec nechápu, proč zmiňuje např. odsouzení socialismu, neboť v jeho případě (v marxistické podobě) máme co do činění se systémovým odmítáním soukromého vlastnictví. Ale nezaznamenal jsem, že by někdo v souvislosti s protivirovými opatřeními soukromé vlastnictví jako takové odmítal. Snad ve všech mravoukách, které o dané otázce pojednávají, najdete, že právo na soukromé vlastnictví není absolutní a lze jej ve výjimečných, nutných případech omezit, pokud to vyžaduje obecné dobro. Navíc autor nikde nezmiňuje určitou formu náhrady, kterou státy nabízejí lidem, kteří v souvislosti s opatřeními utrpěli jisté škody, stejně tak nezmiňuje státní sociální programy pro lidi ohrožené nouzí. Pokud bychom domysleli, co autor vlastně tvrdí, pak by stát nemohl ani zavést všeobecnou brannou povinnost, protože tím také znemožňuje možnost výdělku, nemluvě už o vyslání mužů do války, jelikož zabitý člověk by byl navýsost neschopen vydělávat peníze.

  Vnitřně špatné, jak píše autor, by skutečně bylo, kdyby stát opravdu zakazoval vydělávat si vlastní prací na živobytí, ale to přeci není případ protivirových opatření, kdy jde o dočasné omezení určité formy prací. Ostatně stát určité formy výdělku omezuje i za běžného stavu.

  Jen dodám, že zmíněná omezení rovněž považuji za přehnaná, což je ale něco jiného, než tvrdit, že jsou sama v sobě hříšná.

  MRČ

 45. Libor Rösner | 21.4.2020 z 10:45 |

  Vnitřně špatné je, když stát zakazuje účast na bohoslužbách a kamufluje to dojemnou péčí o zdraví. Proto si stojím za tím, co už říkal bp. Schneider, že nejde o neposlušnost těch, kdo se účastnili mše sv., resp. že toto nařízení věřící poslechnout nemusejí. Vlády jsou různé, jsou různé i přístupy k problematice, řada odborníků má jiný názor na věc, neexistuje jednotné odborné hledisko, které by zavdávalo příčinu vnímat tyto čistě jen lidské prostředky jako jediné nosné. Díky zavřeným chrámům s požehnáním biskupů se věřícím řeklo, že je na prvním místě třeba spoléhat na lidské, ne na Boha.

 46. Ad Libor Rösner: To je marné… jeden o voze, druhý o koze.

  MRČ

  P. S.
  Asi jsem přízemní, ale když potřebuji vyměnit pneumatiky, tak se spoléhám na prvním místě na lidské, tj. jedu do servisu, ne na Boha. Tvoje kvietistické sklony mě trochu děsí. Užívat v přirozené rovině řádných prostředků a nespoléhat se přitom na mimořádnou pomoc shůry opravdu není projevem bezbožnosti, ba, opak by dokonce mohl být pokoušením Boha.

 47. Libor Rösner | 21.4.2020 z 13:46 |

  Ad Hodie – Martine, mně tady přece nejde o pominutí lidských prostředků a o tendence typu „Mně pomůže Bůh“ jako v tom vtipu o povodních a hasičích. Několikrát jsem zmínil, že za dodržování daných hyg. pravidel se mělo vyjednat něco, co má mít platnost od konce dubna. O té přehnanosti opatření se ostatně shodujeme.
  Ale celou dobu píšu o tom, že se s přispěním církevních nařízení vytvořilo klima, ve kterém se náhle mnoha lidem kostel jeví jako místo ohrožení, stejně jako svátosti dostaly nálepku tohoto typu – viz víceméně nařizované podávání na ruku, omezování zpovědí atd. Jistě, mluvím tady o NOM, nicméně děje se to a dít bude, nelze před tím zavírat oči jen proto, že jde o jiný ritus, který tu tolik dostává z uši. Nevím, jak kdo tady, ale já se pohybuji spíše v tomto prostředí a mám z tohoto prostředí z různých stran zprávy, takže vím, jak lidé přemýšlejí. Ne třeba tito mí známí, ale lidé kolem nich. To klima nevzniklo samo, ani jen z té rozsévané atmosféry strachu, přispělo k tomu i rozhodnutí episkopátu, tak to prostě je. Toto ovoce budeme zanedlouho sklízet. A sem směřovalo mé hořekování, jak to označuješ.
  Ten Tvůj příměr s pneumatikami je dost mimo, je to úplně jiná liga, i když chápu nadsázku; spíše by se, když už je řeč o autě, hodil takový, že se nepomodlíš před dlouhou cestou a bude Ti stačit spolehnutí se na fungující semafory. V našem případě nepůjdeš do kostela, protože víš, že tu u nás jsou nemocní, a počkáš, až nákaza díky vládou nařízeným opatřením pomine nebo přinejmenším zeslábne a farář Ti ten kostel otevře.
  V době ohrožení by mělo být prioritní obrácení se na Boha a nespoléhat se pouze na lidské síly a prostředky, nehledě na to, že i ty máme od Něj, jakkoli v těchto dnech to působí, že jsme je vynalezli vlastním přičiněním a jsou samospasitelné, což též vyplývá z toho nešťastného nařízení zůstat doma a do kostela pokud možno ani nepáchnout.

 48. Vážený pane Čejko,
  Jak je vidět značné části křesťanů absence nedělní Mše ve skutečnosti vyhovuje..
  Domnívám se, že Vaše přirovnání k autoservisu a pneumatikám kulhá na všechny nohy.
  Předkládáte zde také své představy, až vzniká dojem,že jste extrémně fundovaný virolog a epidemiolog a názory ostatních, pokud nejsou v souladu s Vašimi, jsou „kvietistické“ (vůbec není jasné, co tím myslíte). Máte na to ostatně právo, jsou to Vaše stránky, i když jsem se původně (zřejmě velmi chybně) domníval, že Te Deum se zabývá jinými oblastmi než je virologie. Schválně jsem se díval i na http://www.researchgate.net kolik tam máte virologických publikací….
  Takže když to shrneme, zdá se, že kdo bez výhrad nesouhlasí s bezdůvodným zavřením kostelů není správný křesťan. Dobrá, nakonec ti, co chodí do kostela byli také označeni za lidi, vynucující si účast na pikniku, kteří se žádostmi o otevření kostelů snaží vynutit si své „párty“.
  Je mi dost líto, že šéfredaktor jediného českého katolického časopisu takto přemýšlí. V obchodních domech a hobymarketech se můžeme scházet v libovolném počtu i hustotě, ale do kaple, kostela, basiliky či katedrály jsou tři už moc…už se vůbec nemusíme podivovat nad tím, když si někdo povzdechne, že za komančů by se to nestalo. Skutečně by se to nestalo – kdy v historii zavřel katolický kněz dveře svého kostela před věřícími? Vlastně už si na jeden případ vzpomínám – například vražda sv. Václava u zamčených dveří kostela. (A možná je to lepší příměr k současné situaci než uvedená pneuservis).

 49. Matuš 22,17.

 50. Hubert | 23.4.2020 z 9:00 |

  Vážený pane Michalko, pokud jsem to dobře vytušil, pan Čejka už nechce v dané diskusi pokračovat, přesto musím něco upřesnit.

  Neobviňoval jsem Vás z liberalismu, jen jsem upozornil, že Vaše vázání tomistického učení na dobový axiom ho v podstatě relativizuje a v posledku k liberalismu vede. Píšete: „Pri aplikácii bez zohľadnenia kontextu môže nastať podobný problém ako v prípade aplikácie stredovekých politických koncepcií niektorými neotomistami. Tí sa domnievali (napr. E. Gilson), že politická koncepcia napr. sv. Tomáša je aplikovateľná v nekresťanskej spoločnosti, pričom ale všetky stredoveké koncepcie boli formulované na báze kresťanskej spoločnosti ako axiómu.“

  Nemám nyní bohužel přístup ke své knihovně, ale později Vám mohu uvést podobný v výňatek, takřka slovo do slova, z Maritaina, jímž obhajuje nutnost změny katolického pojetí, které bylo svého času dobré, jelikož platil zmíněný axiom, ale dnes už, nutně, není aktuální.

 51. Ad Libor Rösner: Myslím, že začínám rozumět tomu, co chceš říct. Jde v podstatě o to, že se církevní představitelé nechali až příliš pohltit přirozenou rovinou problému a zapomněli na nadpřirozený rozměr. Ano? Pak s tebou samozřejmě souhlasím a náš spor je zbytečný. Ale o tom, jak už jsem cca tisíckrát psal, můj text nebyl.

  To, co popisuješ, je vlastně zkouška víry. Soustřeďme se tedy v první řadě na to, abychom v ní obstáli my sami a za druhé se modleme (církevní a světské autority nevyjímaje).

  MRČ

 52. Ad M.R.: „Předkládáte zde také své představy, až vzniká dojem,že jste extrémně fundovaný virolog a epidemiolog a názory ostatních, pokud nejsou v souladu s Vašimi, jsou „kvietistické“ (vůbec není jasné, co tím myslíte).“

  Nechápu, jak mohl vzniknout dojem, že jsem „extrémně fundovaný virolog a epidemiolog“, když jsem se k této stránce problému vlastně vůbec nevyjadřoval. Ba, přímo jsem psal, že to nelze z pohledu jednotlivce posoudit, a proto je rozumné spolehnout se v této věci na vyšší autoritu, kterou ovšem nejsou uživatelé internetu. Na téma virologie jsem nic nepsal, jak nepravdivě uvádíte. Také jsem nepsal, že „kdo bez výhrad nesouhlasí s bezdůvodným zavřením kostelů není správný křesťan“, jelikož si to nemyslím. To je prostě obyčejná lež a není to od Vás, mírně řečeno, hezké.

  Kvietismus (ach, jak velmi pobožný!) zdůrazňoval mj. nutnost absolutní odevzdanosti do vůle Boží a jakoukoliv činnost vycházející ze samotného člověka považoval za hříšnou. Jelikož se mi zdálo, že jsem podobné sklony v diskusi a svém okolí zaznamenal (a toho se mimochodem týkalo moje podobenství s pneuservisem), tak jsem je označil za kvietistické a svůj text opatřil řádně antikvietistickým titulkem ze sv. Ignáce.

  MRć

 53. George Smiley | 27.4.2020 z 7:29 |

  Díky za příspěvky od Braňa Michalky, které mi, snad s výjimkou Pavla Augustina, přijdou jediné rozumné.
  O slepé skvrně, kterou v této oblasti Martin má a směle prosazuje pravidla, jež byla konstituována čistě z politických důvodů („aby náhodou obyčejný lidi nevzali spravedlnost do svých rukou a nevymetli s nehodnými vládci a pány škarpy“), ví asi každý, kdo s ním někdy na toto téma diskutoval.
  Patří snad Martinem zastávané názory k dogmatickým, neměnným pravdám?
  Nikoli.
  Četl Martin v originále třeba mravouku od svatého Alfonse, souhlasí s jeho slavnými tresty pro sodomity a další, v tehdejší době, prosazované morální zásady, nebo jde snad o zásady v principu dočasné?
  Co odpustky pro hříchy budoucí křižákům?
  Co tuna dalších, dávno opuštěných a zapomenutých právních předpisů?
  Decentní ticho.
  Škoda, že takové poradce neměl třeba generál Franco a další, kteří legitimní vládě prostě řekli dost a ty škarpy s ní vymetli. Jistě by se zase uklidnili, pod pohrůžkou „nekatolických postojů“ a „situační morálky“ klepli podpatky a čekali, až si pro ně komouši přijdou.
  Závěrem: stát se samozřejmě poslouchat má, jde-li mu v konkrétním o „obecné dobro“. Co je dobro, říká nám nauka Církve v oněch „metafysických pravdách“. K nim ale nepatří tupé následování příkazu nějakého nevoleného ouřady, nebo, nedej Bože, agenta StB.
  Holt někdo drží hubu a krok, někdo dělá „mírnou revoltu v mezích zákona“ a jiný nabíjí flintu.

 54. Ad George Smiley: Já jsem Branislava varoval, že je na špatné cestě. Teď se dokonce dostáváme k citátům ze Zdeňka Nejedlého, nebo od koho to je, že středověká teologie a filozofie sloužily k útlaku lidu.

  Nevím, proč se zmiňujete o trestech pro sodomity. Evidentně nechápete, že forma trestu není mravní zásadou.

  Gen. Franco vystoupil proti vládě, která systémově jednala proti základním právům (svobodě Církve, soukromému vlastnictví atp.). Nikde jsem nepsal, že se nelze v takovém případě proti nespravedlnosti a útlaku bránit.

  Můžete mi vysvětlit, co nám nauka Církve ve svých „metafysických pravdách“, jak píšete, říká např. o tom, jestli se má jezdit vpravo nebo vlevo?

  Myslím, že jsem celým svým životem a činností, jak politickou, tak publikační, dokázal, že nedržím hubu a krok. A Vy si nabíjejte, co chcete, stejně nikdy nevystřelíte. Vaše odvaha začíná a končí internetovými diskusemi. Ostatně, tak je tomu v případě většiny virtuálních bojovníků.

  MRČ

 55. Ad Hodie: Z Vašeho článku je docela jasné, že souhlasíte s politikou vlády a mimořádnými opatřeními, která zavedla. Nedokázal jsem si Vaši obhajobu vládních omezení vysvětlit jinak, než buďto zainteresovaností na situaci, nebo na znalostech speciálních informací. Z Vašeho následujícího komentáře jste tedy potvrdil, že speciální informace nemáte.
  V současné době, kdy je stále většímu počtu lidí jasné, že na „koronavirus“ umírá podstatně méně lidí, než se „předpovídalo“, a rozhodně méně než na chřipku, říká pan Ferrara (https://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/4863-coronagate-update-the-con-collapses-as-the-people-rise-up-an-inside-perspective), že katoličtí komentátoři, kteří se podíleli na tvorbě této frašky, by se měli hluboce stydět za to, že pomáhali vytvářeným strachem nasměrovat své čtenáře do spárů nové tyranie („Catholic commentators who have lent credence to this farce—we all know who they are—should have enough honesty to hang their heads in shame for the way they have led the faithful, by fear, into the jaws of tyranny“.

 56. Ad M.R.: Myslím, že s Vámi nemá smysl diskutovat, neboť patrně trpíte nějakou poruchou, která Vám brání porozumět psanému textu.

  Ve svém článku jasně uvádím: „Poznámka: V textu jsem se zaměřil pouze na to, zda je rozumné, že se církevní představitelé ve věci epidemiologických opatření podřizují nařízením státu. Nemusí to nutně znamenat, že osobně se všemi těmito kroky souhlasím nebo že stejně vnímám míru nebezpečí.“

  Pochopitelně jsem od Vás nedočkal omluvy za lži, které jste mi podsouval (viz dřívější reakci). No nic, mějte se pěkně ve svém světě a s Pánem Bohem.

  MRČ

 57. Vážený pane Čejko, nechtěl jsem komentovat osočení ze lži, ale když mi ještě podsunujete poruchy, tak mi aspoň sdělte, kde jsem lhal. Napsal jsem „zdá se, že kdo bez výhrad nesouhlasí s bezdůvodným zavřením kostelů není správný křesťan“. Pokuste se mi vysvětlit, na základě čeho usuzujete, že tímto lžu. Nevím, proč bych se za tento názor omlouval, spíš (jak jsem psal v předchozím komentáři) by se měli omluvit všichni novináři, zejména ti, kteří se považují za křesťany, za vytváření a šíření paniky a podporu omezování lidských svobod. Místo toho ale vidím, že jsem spíše tnul do živého.
  Mimochodem, zajisté by se našlo mnoho dokladů zpochybňujících pravdivost Vašeho tvrzení že „se církevní představitelé ve věci epidemiologických opatření podřizují nařízením státu“ – nemusíme jít až do Vatikánu, abychom viděli, jak biskupové vylidnili kostely ze své vlastní aktivity, úplně stejné je to i zde – do kostela včetně baziliky nebo katedrály prostě může jen 15 lidí, zatímco do Kauflandu nejméně do výše kapacity parkoviště.
  Tím nechci říct, že lžete, natolik se neznáme, ale je jasné, že váš pohled na realitu je podivně zkreslený.

 58. M. R. „Předkládáte zde také své představy, až vzniká dojem,že jste extrémně fundovaný virolog a epidemiolog…“

  Realita: Žádné „představy“ z oblasti virologie, ani epidemiologie jsem nepředkládal.

  M.R.: „…zdá se [na základě toho, co píše MRČ], že kdo bez výhrad nesouhlasí s bezdůvodným zavřením kostelů není správný křesťan.“

  Realita: Nic takového jsem nenapsal, ani nenaznačoval.

  M.R.: „Z Vašeho článku je docela jasné, že souhlasíte s politikou vlády a mimořádnými opatřeními, která zavedla.“

  Realita: „Poznámka: … Nemusí to nutně znamenat, že osobně se všemi těmito kroky souhlasím nebo že stejně vnímám míru nebezpečí.“

  Každý si tedy může udělat úsudek sám, nakolik jste schopen porozumět psanému textu.

  MRČ

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*