Papež František v Iráku: Další babylónské zmatení?

Za předchozích pontifikátů bylo zvykem vnímat apoštolské cesty papežů do zahraničí jako misijní: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16, 15-20). Právě skončená cesta papeže Františka do Iráku však měla zcela jiné vyznění. Na její pravý cíl poukázal samotný František již před tím, než nastoupil do letadla směr Bagdád. Z videoposelství pro obyvatele Iráku, zveřejněného 4. března, je totiž zřejmé, že do této těžce zkoušené, islámem a zahraničním vměšováním rozvrácené země, nepřijel primárně proto, aby jeho lid přivedl ke Kristu: „Přicházím jako poutník míru hledající bratrství, vedený touhou společně se modlit a kráčet společně, také s bratry a sestrami dalších náboženských tradic, ve znamení otce Abraháma, který spojuje muslimy, židy a křesťany v jediné rodině.“ V této jediné větě je obsaženo vše podstatné, čím se tato „pouť“ liší od misií novozákonních apoštolů, v jejichž stopách by měl František kráčet. Důrazem, kladeným na bratrství mezi lidmi různých „náboženských tradic“ (již tento pojem staví křesťanství svou pravdivostní hodnotou na roveň falešným kultům) nenaplňuje Kristův misijní příkaz, ale program, obsažený v jeho nedávné encyklice Fratelli tutti: „Je mým velkým přáním, abychom mohli přispět ke znovuzrození všeobecné snahy o bratrství. Bratrství mezi všemi muži a ženami … Sníme o jediné lidské rodině, jako kolegové poutníci, kteří sdílejí stejné lidské tělo, jako děti téže země, která je naším společným domovem, kdy každý z nás přináší bohatství své vlastní víry a přesvědčení, každý svým vlastním hlasem, všichni bratři a sestry.“ (§ 8). Jděte do celého světa a veďte dialog“, mohly by znít „reformované“ verše z evangelia…

Není tato výhrada vůči Františkovu pojetí misie nespravedlivá? Lze snad něco namítat proti tomu, že si papež přeje mír mezi národy a hledá cesty, jak umožnit pokojné soužití mezi vyznavači odlišných vyznání? Že volá po ukončení nepřátelství a vyzývá k odpuštění a zhojení vzájemně způsobených ran?

Zamysleme se nejprve nad tím, jak František chápe pojem bratrství, když on něm „sní“. Tvrzení, že jím jen poukazuje na existenci společného Stvořitele, neobstojí. Proč snít o něčem, co již existuje? Sní snad Andrej Babiš o tom, že se stane českým premiérem? Ona „jediná lidská rodina“, jak praví Fratelli tutti, zde tedy není chápána čistě antropologicky, ale teologicky – jako lidstvo, sjednocené ve víře, jehož základním dogmatem je dobro plurality vyznání a přesvědčení. Rozpor? Jistě, ale ten dnes, v éře ušlechtilého subjektivismu (každý máme tu svojí pravdu, hlavně se mějme rádi), už skoro nikoho nepohoršuje…

V Iráku se „poutník míru, hledající bratrství“, soustředil na tři početné skupiny obyvatel naší planety – křesťany, židy a muslimy. Nejen František, ale i moderní religionistika, označuje tato tři náboženství za „abrahámovská“, jejich vyznavače pak má František za „Abrahámovy syny a dcery“. Je toto označení legitimní? V jistém smyslu – totiž genealogickém – ano. Od Abrahama pocházejí dvě linie – Izákova a Izmaelova. Izákovo potomstvo utvořilo starozákonní Izrael, zatímco většina potomků Izmaelových se v 7. století stalo muslimy. Je však toto pokrevní příbuzenství z náboženského hlediska něčím významné? Není. Vždyť pokud jde například o židy, odmítající Krista, hovoří Ježíš jasně: „Jste-li dítky Abrahamovy, skutky Abrahamovy čiňte“… vaším otcem je však ďábel“. Moc ekumenicky to nezní, asi proto, že Pán Ježíš neznal koncilový dokument Nostra aetate… V předkoncilním smyslu jsou tedy „dětmi Abrahámovými“ pouze ti, kteří uvěřili v mesiášské poslání Ježíše Krista, jehož byl Abraham starozákonním předobrazem. Bratrství v náboženském smyslu tedy není záležitostí DNA, ale milosti posvěcující, transcendující hranice etnik.

Tyto základní pravdy však účastníkům mezináboženského setkání v místě Abrahamova rodiště papež ani nikdo z jeho doprovodu nesdělil. Svými gesty i slovy v nich naopak upevňovali falešné zdání, že být aktivním vyznavačem synagogálního judaismu či islámu je Bohu stejně milé, jako být křesťanem. Jak jinak rozumět tomu, co se v sobotu 6. března odehrálo na pozadí pohanského Nannova chrámu se zikkuratem, poblíž archeologického naleziště „Abrahámova domu“? Zazněly na něm úryvky z první knihy Mojžíšovy i Koránu a poté trojice svědectví, na která papež František navázal svou promluvou, čerpající inspiraci z Boží pobídky Abrahamovi: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ (Gen 15, 5). „Jasný svit hvězd umocňuje skutečnost, že září společně“, podotkl František, a pokračoval: „Nebe nás tak obdarovává poselstvím jednoty. Nejvyšší nad námi nás zve, abychom se nikdy neoddělovali od bratra po našem boku. Pokud si ale chceme uchovat bratrství, nesmíme nebe pustit ze zřetele. Jako Abrahamovi potomci a představitelé různých náboženství vnímáme, že naší přednostní úlohou je pomáhat bratrům a sestrám, aby pozdvihli zrak k nebi.“

Papež si tedy přeje, aby stejně jako hvězdy na noční obloze, tak i lidé různých vyznání svítili lidem na cestu za společným cílem. Taková vize však zcela odhlíží od toho, že různá náboženství mají v mnohém odlišné, někdy dokonce protikladné věroučné obsahy. Jak nám tedy mohou svítit na stejnou cestu ke stejnému cíli? Ačkoli se papež dovolává společného Abrahamova otcovství, historickou i náboženskou roli Izáka a Izmaele chápou křesťané, židé a muslimové zcela jinak. Sv. Pavel v listu Galaťanům píše: „Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar. Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.“ (Gal, 4:21-26). Tento epištolní úryvek by na mezináboženském setkání s muslimy mohl asi těžko zaznít, protože role Abrahamových synů je v Koránu opačná – synem, který měl být smírnou obětí, není Izák, ale Izmael. Možná i proto Izákovo jméno na setkání vůbec nezaznělo. O jménu Spasitelově, v němž jako jediném je spása, ani nemluvě…

Přestože se v oficiálním komuniké Svatého stolce píše o tom, že se setkání zúčastní i židé a jezídové, zástupci těchto komunit nakonec nedorazili. Přítomnost jezídů si prý nepřáli muslimové (považují je za uctívače ďábla), o důvodu absence představitelů židovské obce můžeme jen spekulovat. Každopádně nerozborné bratrství mezi „Abrahamovými dětmi“ dostalo první trhliny ještě dříve, než bylo v patriarchově rodišti slavnostně vytroubeno do světa.

Nic na tom nemění ani „modlitba Abrahamových potomků“, kterým bylo mezináboženské setkání ukončeno. Modlitba začíná těmito slovy: „Všemohoucí Bože, náš Stvořiteli, který prokazuješ lásku lidské rodině a všemu, co Tvé ruce učinily, my, Abrahamovi synové a dcery, přináležející k židovství, křesťanství a islámu, spolu s ostatními věřícími a všemi lidmi dobré vůle, děkujeme Ti, že jsi nám za společného otce ve víře daroval Abraháma, vynikajícího syna této šlechetné a milé země.“ Zde je výslovně potvrzeno, že otcovství Abrahama není Františkem chápáno jen geneticky, ale především nábožensky – „společný otec ve víře“. Je tedy jisté, že pojem víra zde není totožný s pojmem křesťanská víra. Tím se však dostáváme zcela mimo rámec pravověří, na půdu náboženského relativismu a synkretismu.

Proto je oprávněná pochybnost, že cestou rezignace na pravdu lze dojít k pokojnému soužití mezi lidmi. Papež ve své promluvě na setkání v Ur říká: „Odkud začíná cesta míru? Od toho, že upustíme od nepřátelství. Člověk, který s odvahou hledí na hvězdy a věří v Boha, nemá žádné nepřátele.“ Pokud je tomu opravdu tak, proč nás Pán Ježíš nabádá k tomu, abychom se modlili za svoje nepřátele? Není Františkova vize utopická? Součástí této vize je i představa, že křesťanské a islámské pojetí míru je totožné. Každý znalec islámského učení i dějinné praxe snadno dosvědčí, že míru bude dosaženo teprve tehdy, až bude celý svět v područí islámu. Do té doby je ta část světa, hvězdě s půlměsícem nepodrobená, domem války (Dar al-Harb).

Ostatně ani katolíci dříve nepropadali naivním představám, že když v dialogu s jinověrci programově pomlčíme o Kristu jako jediném prostředníku spásy, vybudujeme svět, v němž zavládne všeobecná harmonie. Stěží si lze představit, jak se synkretistickou modlitbu z Ur modlí papež Pisu XI., který ve své encyklice o společenském království Ježíše Krista Quas Primas (1925) připomíná učení svého předchůdce Lva XIII., a s ním i celou katolickou tradici: „Ó, jaké štěstí by zavládlo na světě, kdyby se všichni jednotliví lidé, rodiny i státy nechaly řídit Kristem! Potom konečně — abychom užili slov, která pronesl náš předchůdce Lev XIII., před 25 lety ke všem biskupům — bude možno vyhojiti tolik ran; pak právo nalezne svou dřívější autoritu, obnoví se krásny mír, klesnou meče a zbraně vypadnou z rukou, když všichni ochotně přijmou vládu Kristovu a budou ho poslouchat, a každý jazyk bude vyznávat, že Pán Ježíš Kristus je ve slávě Boha Otce“ (Enc. „Annum sanctum“ z 25. května 1899).

Vize mírového světa, v němž budou vyznavači různých náboženství bok po boku uskutečňovat „ráj na zemi“, není vlastní jen Františkovi. Schůzování v Ur navazuje na dnes již legendární mezináboženská modlitební setkání v Assisi v roce 1986 a v letech následujících. Přes všechny tyto iniciativy je ve světě stále více rozbrojů a válek a ani současná mezinárodně politická situace nenapovídá o tom, že by se schylovalo ke změně. Islám není o nic méně výbojný a násilný, právě naopak. A o sekularistických ideologiích to platí dvojnásob.

Proto spíše než hledat falešnou naději v iniciativách mezináboženských aktivistů, bude užitečnější se vrátit k nekompromisně jasnému katolickému učení, jak je pregnantně zformuloval Pius XI.: „Nebude žádné naděje na trvalý mír mezi národy, dokud jednotlivci i státy popírají a odmítají svrchovanost našeho Spasitele. Proto, když jsme připomenuli, že je třeba hledat mír Kristův v království Kristově, prohlásili jsme, že o něj budeme pracovat ze všech svých sil; pravíme „v království Kristově“, neboť ke zjednání a upevnění míru nevidíme účinnějšího prostředku než obnovu vlády Kristovy.“

Michal Semín

21 Komentářů k "Papež František v Iráku: Další babylónské zmatení?"

 1. Rostislav Vlček | 10.3.2021 z 23:36 |

  Dovolím si odpovědět velmi přímo. Je velmi snadné, pane Semíne, poučovat Sv. Otce o tom, v jakých stopách by měl kráčet tam, kam patrně ani vy ani já nikdy za svými bratry v Kristu kráčet nebudeme. Ba, ještě se chlubíme tím, že ani jednoho k nám nepřijmeme. Přijel tam odvážně a ve snaze dát a vyjednat naději tamním těžce zkoušeným křesťanům, že budou moci navštěvovat svůj chrám bez děsu, že je tam někdo pozabíjí i s dětmi. Kde má prosím Sv. Otec ty pluky, které by to mohly zajistit silou? Opravdu si myslíte, že jim měl pořádně pohrozit a odjet? Křesťané mají dnes jediný nástroj, jak šířit svou víru: dávat následováníhodný příklad. Nestačí „svatě“ plkat od teplého krbu. Na cestu Sv. Otce jsem se díval a právě takový příklad jsem viděl. A byl jsem na „svého“ sv. Otce hrdý. Nevím, jak moc trvalý bude tamní mír. Ale on jednal naprosto podle Toho, který se za nás obětoval. Babylónské zmatení vidím ve zcela jiných hlavách, než v té Františkově.

 2. bohuš | 11.3.2021 z 6:48 |

  Za předchozích pontifikátů bylo zvykem vnímat apoštolské cesty papežů do zahraničí jako misijní:
  TO MYSLÍTE KTERÉ PONTIFIKÁTY PAPEŽŮ?

 3. Michaela | 11.3.2021 z 7:20 |

  Sv. otec: Odkud začíná cesta míru? Od toho, že upustíme od nepřátelství. Člověk, který s odvahou hledí na hvězdy a věří v Boha, nemá žádné nepřátele.“

  Matouš: 10,34-41
  34 – Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
  35 – Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
  36a- ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.

 4. Václav Volenec | 11.3.2021 z 11:02 |

  takže se mají tamní křesťané nechat vyvraždit, nebo emigrovat? Slovy, že se ti druzí mají nechat pokřtít v Katolické církvi nikoho nepřesvědčí, ale příkladem nenásilí snad ano, aspoň někoho.
  Jsme také na sv. Otce hrdí, i když ani on, ani my nejsme bez chyby.

 5. Rostislav Vlček | 11.3.2021 z 11:27 |

  Ad Michaela: Příklad zmatení = obrácení smyslu psaného textu. Otce postaví proti synu nepochopení Kristovy zvěsti. Není to pokyn vzít meč a otce zabít. Kristovo učení přináší pokoj. Zdroj konfliktu je v srdcích, která ho odmítají. Nebo někde Ježíš říká, že je potřeba vymlátit ty ostatní, abychom pokoj měli my? Neřekl také – Kdo mečem zachází…? Člověk, který věří v Boha, opravdu nemá nepřátele. Protože je za nepřátele nepovažuje, i když stojí za dveřmi. Neznamená to nebránit se, ale Evangelium je třeba číst celé. Snadno je kázat Františkovi, držíme-li „meč“ leda při krájení cibule a omdléváme při pohledu na krev na našem prstu nebo při odběru na cholesterol.

 6. Michal Semín | 11.3.2021 z 12:30 |

  Ad Rostislav Vlček: Je jistě dobře, pokud papež volá po míru a povzbuzuje irácké křesťany k odpuštění těm, kdo je nenávidí, vraždí či vyhání z domovů. Můj článek však pojednával o něčem jiném a na to vy vůbec nereagujete. Chcete-li tedy argumentačně přispět do diskuse něčím podnětným, pak mi, prosím, dokažte, že Františkovo pojetí mezináboženského dialogu nemá relativistické vyznění. Je islám autentickým abrahámovským náboženstvím, jak papež tvrdí? Máte s Mohamedem společného „otce ve víře“?

 7. Michal Semín | 11.3.2021 z 12:33 |

  Ad Volenec: Proč by se měli nechat křesťané vyvraždit, nebo emigrovat? Něco takového snad z mého článku vyplývá?

 8. Michaela | 11.3.2021 z 12:44 |

  Ad Rostislav: Křesťanství, tedy to nerozmělněné relativismem a falešným mírem, ono nikdy nemůže být přijímáno světem. Byl Pán Ježíš přijat světem? Duch tohoto světa nikdy nebude ve shodě s Duchem Božím, pane Rostislave. On bude vždycky proti. Boj, který zde probíhá, je odvěký a nesmiřitelný a potrvá až do konce věků. Víte, ona není šedá zóna. Buď sloužíte Bohu (tomu skutečnému) nebo Satanovi. Nelze sloužit dvěma pánům a nelze být zadobře s oběma. Křesťané v nekřesťanském prostředí nejsou nutně voláni ke světskému pokoji a míru, ale k vydání svědectví. To svědectví mnohdy zahrnuje mučednictví. Kdo by chtěl svůj život zachovat, ztratí ho, kdo ho pro mne ztratí, nalezne ho. Ztratit život pro Krista znamená říci Mu: jen Ty za to stojíš. A ne, Pán opravdu neříká, ať kohokoliv, Vašimi slovy „vymlátíme“. Ale křesťan musí počítat s tím, že „budou vás pronásledovat pro mé jméno, vylhaně vám připisovat kdejakou špatnost“.
  Jestli omdléváte Vy nebo já nebo kdokoliv při krájení cibule, ono to není podstatné. Podstatné je, zda, když my budeme Pánem vyzváni k vydání svědectví, couvneme nebo budeme Pána prosit o sílu ono svědectví vydat a třeba svůj život pro Něj ztratit. Když jste odhodlán a prosíte Pána, on nikdy neodmítne tu sílu dát. Otázka zní: budeme k tomu ochotni? Stojí nám za to On nebo upřednostníme ten iluzorní ráj na zemi?

 9. Michaela | 11.3.2021 z 13:12 |

  ještě panu Rostislavovi: píšete:“kam patrně ani vy ani já nikdy za svými bratry v Kristu kráčet nebudeme“. Pane Rostislave, zákony tzv. vyspělých západních zemí jsou již zprzněny natolik, že je jen otázkou blízké budoucnosti, kdy budete i zde doma mučedníkem, když odmítnete souhlasit se sodomií nebo tzv. rodovou ideologií. Řekla bych, že Pánovo volání k vydání svědectví už je na doslech. Měli bychom se na to připravit a nezakrývat si oči a uši před pravdou.

 10. Jarek | 11.3.2021 z 15:30 |

  Po všech stranách uvědomělému p. Vlčkovi

  Nápadná výluka Ježíše Krista (Lumen de Lumine)

  Irák: Absence Ježíše i Židů

  Papežova cesta do Iráku, která skončila, je v mezináboženském klíči označena jako akce „ve znamení Abrahama“, což nám zní jako naprosté nedorozumění ohledně monoteismu, neboť se konala za naprosté absence Ježíše i Židů. Papež se ve svém projevu vyhnul zmínce o hebrejském proroku Izaiášovi, když hovořil o národech, které proměňují své meče na radlice a kopí na srpy“. Bergogliův kurs zde je volný skluz, nezastavitelný a neomezený po zničujícím svahu pro církev i pro duše. Setkání s významnými náboženskými vůdci se konalo výslovně na téma nyní konsolidovaného leitmotivu Fratelli tutti a v duchu prohlášení z Abú Dhabí.

  Renomovaný islámský historik Robert Spencer řekl pro Church Militant, že „o Ježíši zde nebyla zmínka, protože mezináboženský dialog zahrnující muslimy a křesťany jako vždy vyžaduje, aby se křesťané přizpůsobovali islámskému postoji, nikoli skutečnému sdílení či vzájemnosti.“ Spencer, učenec blízkovýchodního původu, zaznamenal výraznou nepřítomnost Židů: „Skutečné mezináboženské setkání v rodišti Abrahama by mělo zahrnovat zástupce všech tří ‚abrahamských‘ náboženství. Pozvaní židovští zástupci však údajně odmítli svou účast.“

  „Ne, katolíci nemohou podporovat tyto pokusy, které předpokládají, že všechna náboženství jsou víceméně dobrá až chvályhodná … Tato teorie je nejen nepravdivá, ale je úplnou lží, zavrhuje pravé náboženství, které falšuje, a tím připravuje půdu pro naturalismus a ateismus“. (Pius XI., Encyklika Mortalium Animos 1928)

 11. Každý asi chápe, že papež musí jednat rovněž diplomaticky. Jistě by nebylo rozumné nějak muslimy zbytečně provokovat. Řešením ovšem není utvrzovat je svým jednáním či slovy v omylu, protože každý křesťan by měl sloužit pravdě.

  MRČ

 12. Karel Walker | 11.3.2021 z 16:45 |

  Děkuji pane Semíne za Váš příspěk. Trefně ukázal tu nesmyslnost a marnost takových cest bez hlásání Krista ukřižovaného. Ekumemismus v podání našeho současného papeže Františka je na tom podobně. Platí a vždy bude platit „Po ovoci je poznáte.“

 13. Rostislav Vlček | 11.3.2021 z 17:10 |

  Ad Michal Semín: Článek má nadpis „Papež František v Iráku…“ Váš článek ale pojednával o něčem jiném, jak jste i sám správně napsal. Za zmatení považuji právě využití cesty, mající za cíl ukončit prolévání krve, k věroučnému sporu. K subtilní teologické debatě, že Abrahám byl společným otcem 3 náboženství, ale vlastně nebyl, opravdu neumím přispět, nejsa teolog. Dovoluji si jen nesouhlasit s debatní metodou, kdy se na sv. Otce s palmovou ratolestí reaguje máváním sukovicí z vlastních řad, zpoza rohu.
  Papež tam nejel obhajovat disertační práci z teologie ani přemítat v tvůrčí samotě. Jel, s osobním rizikem, na bitevní pole se zničenými chrámy za lidmi, kteří ztratili své blízké a nemají kam jít. Jednal, jak by jednal Ježíš. Má to v popisu práce a (chvála Bohu) také v srdci. Vaše argumentace je zajisté vhodná pro akademickou nebo církevní půdu. Nebo i sem. Nadepíšete-li článek „Abrahám …..“, s potěšením budu mlčet. Přeji Vám vše dobré a děkuji za výměnu názorů.

 14. Michal Semín | 11.3.2021 z 21:36 |

  Ad Rostislav Vlček: Můj článek nechtěl být reportáží, ale zhodnocením vyznění papežovy návštěvy. Jak v církevním, tak světském tisku dominuje mezináboženské setkání v Ur. Bylo by ode mne jistě troufalé, kdybych se k němu kriticky vyjadřoval jen na základě pouhého vlastního mínění. Možná se mi to nepodařilo dostatečně jasně zformulovat, ale akce tohoto typu neodsuzuji já, nýbrž Církev ve svém tradičním učení a praxi – já to pouze připomínám. Před Druhým vatikánským koncilem byly akce typu modlitba v Ur, kdy v rámci obřadu má stejné místo četba z Písma svatého a z Koránu, nemyslitelná, a to nikoli z důvodů nedostatečné fantazie, ale z věroučných důvodů. Každý, kdo se tehdy účastnil modliteb s jinověrci, byl podezřelý z hereze a hříchu proti prvnímu Božímu přikázání, viz tehdejší kanonické právo. Tvrdíte, že tak, jak jednal František, by jednal i Ježíš. Odkud to víte? Prozradil byste mi tu pasáž v evangeliích, kde má Pán Ježíš podíl na obřadech falešných kultů? Také Vám děkuji za poklidnou výměnu názorů a přeji Vám požehnaný postní čas.

 15. Štefan | 11.3.2021 z 23:17 |

  Ad pán Vlček: Máte pravdu, že je chvályhodné že pápež František sa snažil pomôcť kresťanom v Iraku, ale k tomu stačilo diplomaticky poďakovať súčasnému vedeniu krajiny za ústretovosť voči kresťanom a povzbudiť k pokojnému spolužitiu. On však odviedol zbytočnú nadprácu, keď relativisticky položil kresťanstvo a islam na rovnakú úroveň. Existuje oprávnená obava ( ako to už naznačil komentár jedného sýrskeho biskupa ), že účinok pápežovej návštevy na zlepšenie postavenia tamojších kresťanov sa pravdepodobne príliš neprejaví. Netreba totiž zabúdať na to, že korán umožňuje moslimom správať sa voči neveriacim neúprimne, ak je to v danej chvíli prospešné pre islam. Všimnime si, že moslimskí predstavitelia ani zďaleka neodviedli takú nadprácu vo vychvaľovaní rovnosti „Abrahámovských“ náboženstiev, akú odviedol František. Taktiež by som si dal pozor na srdcervúce vyjadrenia typu: „Papež tam nejel obhajovat disertační práci z teologie ani přemítat v tvůrčí samotě. Jel, s osobním rizikem, na bitevní pole se zničenými chrámy za lidmi, kteří ztratili své blízké a nemají kam jít. Jednal, jak by jednal Ježíš. Má to v popisu práce a (chvála Bohu) také v srdci.“ Pretože pápež má práve v popise práce za každých okolností chrániť rýdzosť viery, má byť Skalou. Cieľ neposväcuje prostriedky: aby dosiahol lepšie podmienky pre tamojších kresťanov, pokriví vieru? Solídnu teológiu a životnú prax nemožno od seba oddelovať. Na záver by som ešte s rezervou bral to tvrdenie, že „jel s osobním rizikem“. O tom si dovolím pochybovať. Vatikán v takýchto veciach stavia na istotu. Ak sa o Františka tak boja ( alebo on sám sa bojí? ), že kvôli koronavírusu obmedzili jeho verejné audiencie a celebrovanie v Ríme, určite by ho do Iraku nepustili, keby mu tam hrozilo reálne nebezpečenstvo. Moslimskí teroristi sú inteligentí, nebudú si pápeža zabíjať doma, keď sa k nim prišiel „plaziť“. Ak by ho chceli naozaj zabiť, zabijú ho inde ( Bože chráň! ). Takže nebolo to ako v holywoodskych ciťákoch o hrdinovi, ktorý tak riskoval. Boli to červené koberce, dojemne na pozadí zbombardované domy, médiá v pozore, pozitívne komentáre v mainstreeme, dojatí blogeri, jednoducho skvelé PR a možno už o mesiac nič, už nebude ani slychu o irackých kresťanoch. Jediné čo zostane trvale vo vzduchu, bude zápach relativistických výrokov Jeho Svätosti. A kto chce, bude sa môcť na ne odvolávať.

 16. Milý Michale,
  pokud v Ur chyběl třetí do party (židé) má to svou logiku. Připomeňme si, že u pečení legendárního dortu z ingrediencí to nejlepších, byli též jen dva zástupci z rozvětvené říše zvířat – pejsek s kočičkou!
  Proč se nedostavil např. lev nebylo dosud objasněno.
  Smířit sousedovic psa s mým kocourem se za několik let doposud nepodařilo díky rozdílnému krédu obou: „dohnat a sežrat/ulovit a zmizet“. Snad bude František úspěšnější.

 17. Pavel P. | 12.3.2021 z 22:40 |

  Ad jh. Problém smíření psa souseda a Vašeho kocoura je těžko řešitelný, asi jako možnost smíření islámu ( kdy korán explicitně vyzývá k fyzické likvidaci „nevěřících“) a křesťanství. Ale abych byl alespoň trochu optimistický: moji známí mají psa Beníka a kocoura Macíčka. Po jistých nedůvěřivých a opatrných vzájemných kontaktech nakonec oba ráno spolu čekají až dostanou snídani. Takže,jak píšete, třeba bude i papež František úspěšnější : – ).

 18. Pavel P. | 12.3.2021 z 22:49 |

  P.S. Jen ještě pro ilustraci dodávám,že pes je bílý a kocour rezatý:-).

 19. Lucie Cekotová | 12.3.2021 z 23:18 |

  Snaha „dát a vyjednat naději tamním těžce zkoušeným křesťanům, že budou moci navštěvovat svůj chrám bez děsu, že je tam někdo pozabíjí i s dětmi“ (Rostislav Vlček 10.3.) je dosti obtížně uvěřitelná po podpisu dohody s Čínou, jíž František Římu věrné čínské katolíky prodal komunistům. Bylo jistě obzvlášť rafinovaným projevem biskupské kolegiality, že tak učinil bez ohledu na názor tamní hierarchie, např. kardinála Zena. Myslím, že existují určité důvody se domnívat, že o obranu katolíků v tomto pontifikátu jde až v poslední řadě.

 20. Rostislav Vlček | 15.3.2021 z 17:34 |

  L. Cekotová 12.3.:Položil jsem otazník nad použitím teologického sporu ke zpochybnění úmyslů sv. Otce v Iráku. Nic víc. Nikdo z nás o nich nemůže nic vědět. Dovolil jsem si, po vyposlechnutí jeho slov a svědectví tamních křesťanů, předpokládat úmysly ušlechtilé. Nepovažuji za křesťanské, slova převracet a nepřipouštět dobrý úmysl u toho, jemuž neumím nebo nechci rozumět. Pokouším si představit katolíka u nebeské brány: Je tu i František? A pokud od sv. Petra uslyší – jo, jo, támhle stojí – jak bude reagovat? „Už má ten Bergoglio prsty až sem?“ nebo: „Strčte si to nebe za klobouk?“ Nebo se začne odvolávat na dobrý úmysl, s nímž šířil tvrzení, náznaky a podezření do celého světa? Nebo na to, že to slyšel od biskupů na druhém konci světadílu nebo kardinála z Marsu? Možná nebudeme tolik souzeni za to, jak dostatečně jsme tepali nevíru či smilstvo jiných, jako spíše za víru ve „smilstvo“ vlastních slov, jimiž jsme (po)špinili ty druhé. Třeba: „Myslím, že existují určité důvody se domnívat, že o obranu katolíků v tomto pontifikátu jde až v poslední řadě.“ Jak komu, řekl bych.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*