Chrám Ducha Svatého

Duch Svatý působí nejen na celou Církev, ale svým požehnaným vlivem koná také v jednotlivých duších, které jsou podle slov apoštola Jeho chrámem: „Nevíte, že jste chrámem Božím a že Duch Boží přebývá ve vás?“ [1 Kor 3, 16] Duch Svatý onen chrám buduje a posvěcuje, a to tak, že na náležitě připravenou duši vylévá ve svátostech milost posvěcující, která vytryskla z pěti pramenů, tj. pěti ran Kristových, a touto milostí duši posvěcuje. Ba co víc, Duch Svatý činí touto milostí duši dítětem Božím, na které Pán hledí se zalíbením, které zahrnuje svými něžnostmi – jak přislíbil: „U prsů chováni budete“ (Iz 66, 12). Touto milostí činí duši přítelkyní Boží, ke které se Pán sklání v důvěrnosti, které dovoluje přiblížit se nejen ke svému trůnu, ale i k svému Srdci, kterou u stolu sytí svým Tělem a Krví. Touto milostí činí duši nevěstou Boží, kterou Pán odívá slavnostním šatem a klade jí do ruky lampu plnou oleje, a pokud duše onen šat neposkvrní, lampu neuhasí, přivede ji s sebou na hostinu.

Ale tím působení Ducha Svatého nekončí. S milostí posvěcující dává duši semena vlitých ctností, a s ctnostmi sedm svých darů, které mají tyto ctnosti zdokonalovat a vést k patřičným skutkům. Každý z nás by měl být dle záměru Božího stromem vydávajícím hojné plody života k Boží chvále a nám k užitku. Ale bohužel, hříchem jsme se stali planým stromem, který už nerodí plody života, nýbrž často plody smrti. Nebeský Zahradník, Pán Ježíš, nás tedy roubuje na sebe, abychom z něj čerpali životodárnou mízu a vydávali plody k životu věčnému, a onou mízou je právě milost posvěcují a vlité ctnosti. Avšak aby byl strom plodný, míza sama nestačí, je navíc nutné, aby jej podnítily sluneční světlo a vláha půdy. A čím je vláha a světlo pro strom, tím jsou pro duši dary Ducha Svatého a Jeho milosti posilující. Tyto milosti jsou tak četné jako hvězdy nebeské, tak různorodé jako květy polní, tak drahocenné jako krůpěje Nejsvětější Krve. Dostává se jich všem, ač ne všem stejnou měrou, neboť Duch Svatý je k některým štědřejší, nikoho však neopomíjí, snad jen ty, kteří Jím zarytě pohrdají.

Chcete-li poznat jeho působení, vnikněte do hlubin duší a poslouchejte tajemné hlasy. Kolikrát k vám při pohledu na kříž nebo hrob nebo na nebe poseté hvězdami promlouval vnitřní hlas! To k vám hovořil Duch Svatý. Jak často ve chvílích pokušení, kdy vás svět nebo žádostivost stahovala na své cesty, se ozval vnitřní hlas: „Nejdi tou cestou, protože vede do záhuby“ – to k vám mluvil Duch Svatý. A kolik svatých vnuknutí a hnutí se vám od toho Ducha Svatého dostává! Občas např. pociťujete tak hlubokou lítost nad hříchy, že takřka pukáte nemohouce snést onu jak oheň spalující bolest a co nejrychleji běžíte do zpovědnice nebo alespoň k patě kříže, abyste tam nalezli trochu naděje, trochu úlevy – to působí Duch Svatý. Někdy se rodí v duši velká bázeň, že by se duše ráda skryla v útrobách země, aby se skryla před Božím zrakem a nedopadl na ni Jeho trestající meč. Tu zas pociťuje pokoj a sladkost – že se duše se sladkou důvěrností přibližuje k Srdci Ježíšovu a rozmlouvá s Pánem jako přítel s přítelem. I tehdy působí Duch Svatý. Občas ve svém srdci cítíte nevýslovnou vyprahlost a prázdnotu. Ano, to působí Duch Svatý, a vše proto, aby se duše stala Jeho krásným a trvalým chrámem, ve kterém bude vystavěn oltář Páně z ryzího zlata, tj. dokonalé lásky, odkud bude bez ustání stoupat před trůn Boží vůně kadidla, vůně modlitby a dobrých skutků. Ó nejdražší, buďte všichni takovýmito chrámy, aby Duch Svatý ve vás se zalíbením přebýval. Proto se vystříhejte smrtelného hříchu, neboť hřích ony chrámy pustoší a poskvrňuje. Slyšeli jste o nájezdech Tatarů, kdy tito barbaři přepadali kostely. Takovým Tatarem je smrtelný hřích, vtrhne-li do duše. Bděte tedy, modlete se, přistupujte ke svátostem, cvičte se v dobrých skutcích, poslouchejte Boží vnuknutí, abyste nezneuctili chrám Ducha Svatého, ale naopak, činili jej stále nádhernějším, stále krásnějším, stále hodnějším takového hosta.

Mons. Józef Sebastian Pelczar

Úryvek svatodušního kázání z roku 1865, které se nedochovalo celé.
Přeložil Adam Podborský.

1 Komentář k "Chrám Ducha Svatého"

  1. Pavel P. | 21.5.2021 z 21:47 |

    Kéž Duch Svatý působí na srdce a duše těch, kteří cíleně usilují o zkázu světa, likvidaci katolické církve a zničení všech morálních hodnot! Opravdu jich není málo, mají obrovské množství peněz a často rozhodující politický vliv. Kéž je přiměje k obrácení. K pochopení a uskutečnění slov Jana Křtitele: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*