Kde není nenávisti k bludu, tam není svatosti

Kdybychom nenáviděli hřích v náležité míře, bez výhrad a mužně, vedlo by nás to k větší míře pokání a sebezáporu než obvykle. Hlavním výrazem vzpoury proti Bohu je hereze. Ona je hříchem všech hříchů a Bůh na ni pohlíží jako na něco navýsost nečistého. Jak málo rozumíme její ohavnosti v očích Božích! Právě znečištění Boží pravdy je tou největší ze všech nečistot.

S jakou lehkostí však k ní přistupujeme! Pohlížíme na ni, a zůstáváme klidní. Dotýkáme se jí, a nechvějeme se. Setkáváme se s ní bez strachu, že jí podlehneme. Vidíme, jak se dotýká svatých věcí, a my nepociťujeme nic svatokrádežného. Dýcháme její vzduch, a není na nás znát, že je nám to nepříjemné. Některé z nás k ní pojí přátelství, jiní ji dokonce zbavují veškeré viny. Nemilujeme Boha dostatečně, když pro jeho slávu nejsme schopni spravedlivého hněvu. Nemilujeme bližní dostatečně, když ke škodě jejich duší zamlčujeme pravdu.

Ztrátou doteku, chuti, zření a citlivosti pro věci nebeské přebýváme uprostřed těchto běd, v nepropustném klidu, smířeni s jeho falešností. Proč ani trochu nedosahujeme velikosti raných světců či alespoň moderních apoštolů posledních časů? Protože postrádáme starobylou přísnost? Naše láska je nepravdivá, neboť postrádá přísnosti; a je nepřesvědčivá, protože je nepravdivá.

Postrádáme lásku k pravdě coby pravdě pocházející od Boha. Náš zápal pro duše je matný, protože nám chybí horlivost pro čest Boží. Jednáme, jako by práce na obrácení duší byla vedena jen ze zdvořilosti k Bohu, bez patřičného vědomí chvějících se duší, milosrdně zachráněných od záhuby.

Sdělujeme lidem jen polovinu pravdy, tu polovinu, která více vyhovuje naší vlastní nestatečnosti a jejich domýšlivosti. A pak se divíme, proč je tak málo obrácení a proč nemalý počet z nich později od víry odpadá. Jsme tak slabí, že se divíme tomu, když naše poloviční pravdy nevedou k takovému úspěchu, jako v případě celé Boží pravdy.

Kde není nenávisti k bludům, není ani žádné svatosti.

Člověk, který by mohl být apoštolem, se z nedostatku spravedlivého rozhořčení nakonec stává v Církvi hnisem.

P. Frederick William Faber CO

Převzato z knihy The Precious Blood, or The Price of Our Salvation

Přidej komentář jako první k "Kde není nenávisti k bludu, tam není svatosti"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*