Archa: Synoda o synodalitě + Fiducia supplicans

Redakce Te Deum a slovenského portálu Christianitas.sk se rozhodly společně podílet na novém diskusním pořadu Archa. V jeho rámci se účastníci budou vyjadřovat k událostem v Církvi i společnosti a sledovat a analyzovat různé současné trendy. Pořad by měl být, dá-li Bůh, vysílán pravidelně každý měsíc. Věříme, že i přes společnou víru dokážeme nabídnout odlišné pohledy, a třeba i zajímavé názorové střety v přátelském duchu. První pilotní díl je věnován Synodě o synodalitě a deklaraci Fiducia supplicans, tedy událostem, jež vzbudily v katolickém světě rozruch a nepokoj.

11 Komentářů k "Archa: Synoda o synodalitě + Fiducia supplicans"

 1. Pavel P. | 16.2.2024 z 15:33 |

  Rád bych poděkoval všem čtyřem diskutujícím za zajímavou, kvalifikovanou a podnětnou diskusi v pořadu Archa.

  Víte, při hodnocení neutěšené situace ve světě a nedávné historie katolické církve až do současnosti mě napadá myšlenka Johna Edgara Hoovera (1895-1972), bývalého ředitele americké FBI:

  „Individuum je handicapováno v momentě, kdy se setká s konspirací
  tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje“.

 2. + Josef Poutník | 18.2.2024 z 4:32 |

  Děkuji za inspirativní projekt. – Myslím, že o to inspirativnější, že bude zahrnovat pohled zástupců české i slovenské komunity, ctící Tradici – a jistě nejen jich. Věřím, že stejně jako v době konání „synody“ o rodině sehraje „Te Deum hodie“ roli důležitého informačního kanálu pro mnohé.

  …..

  Jsem zcela přesvědčen o tom, že už nyní žijeme v době, kdy koexistence autentické Kristovy Církve s modernistickou anticírkví (tj. onou „extravagantní, nepravověrnou, temnou církví“ z vizí blahoslavené Kateřiny Emmerichové) v jedné entitě vedené jedním papežem přestává být možnou.

  Jsem přesvědčen o tom, že právě teď, v naší přítomnosti se začíná rozbíhat proces, vedoucí k obnově Církve, k znovunalezení jejích kořenů, její nejvlastnější identity.

  Jedním z hlavních důvodů je paradoxně to, že se tak děje právě díky snaze současného papeže Církev totálně přepólovat. – Kvůli jeho „permanentní revoluci“, díky zcela nepokrytým útokům papeže a jeho ekipy proti liturgii, nauce i morálce, díky otevřenému pronásledování kněží, řeholníků a biskupů, jejichž autenticita je obecně známa, se mínění desetitisíců katolíků, dosud poněkud názorově nevyhraněných, začalo obracet proti ultramodernistickému papeži.

  Pro tolikeré nedávné zastánce Jorge Bergoglia znamená Fiducia Supplicans, žehnání smrtelnému hříchu, děsivé procitnutí do reality mainstreamové, již absolutně nepravověrné církve.

  …..

  Ocituji teď otevřený dopis, jehož autorem je kněz, který se nikdy nepohyboval v prostředí tradicionalistů – a který ještě před několika lety v osobním rozhovoru velmi hájil papeže Františka (myslím, že právě proto, že nikdy nebyl vlažný, nakonec dostal od Krista milost spatřit skutečnou realitu těžce zkoušené Církve…). Modlím se za něj pravidelně.

  Cituji: „18. prosince Dikasterium pro nauku víry vydalo papežem schválenou deklaraci Fiducia supplicans, která umožňuje žehnat „neregulérním“ párům, které tvoří i osoby stejného pohlaví. Česká biskupská konference k tomu přijala 24. ledna de facto shodné stanovisko. Znamená to, že budu žehnat párům žijícím „na hromádce“ nebo v homosexuálním soužití? Ne, nebudu.

  Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Jedná tedy jako rodič, který miluje své dítě, a právě proto ho učí rozpoznávat a odmítat ve svém životě hřích. Náš nebeský Otec v Písmu svatém i skrze nauku Církve jasně říká, že sexualita, jakožto velký dar k předávání života, má své místo pouze v manželství. Sexuální aktivity mimo manželství jsou těžkým hříchem a tedy ohrožují spásu nesmrtelné duše.

  Rád tedy budu pokračovat v tom, co již dělám: budu nadále nápomocen těm, kteří žijí v hříšných vztazích, aby své hříšné jednání co nejdříve do hloubky nahlédli a opustili. Trpělivě budu nablízku i těm, kteří opakovaně díky své slabosti padají nebo bojují o správné rozhodnutí. Blízkostí myslím nejen postoj naslouchání, slova povzbuzení a rady, ale zvláště to, čím nikdo jiný posloužit nemůže – kněžskou modlitbou a svatou Obětí.

  Tedy NEBUDU žehnat nic, co je hříšného. NEBUDU také používat v Církvi dnes tak rozšířený způsob mluvy „ani tak, ani tak“, který často zakrývá rozsah závažnosti hříchu nebo dokonce ze skutku hříšného dělá skutek dobrý. Ale BUDU říkat jasné „ano, ano“, „ne, ne“. Nikoliv z necitlivosti, ale puzen skutečnou láskou a starostí o spásu duší bližních i duše své.“

  -Tento statečný kněz je jedním z důvodů, proč jsem přesvědčen, že Matkou Boží, Prostřednicí všech milostí, budou vyproštěny už během nepříliš vzdálené budoucnosti všechny milosti pro to, aby došlo k velikému zvratu v Církvi. K tomu, že pyšní budou definitivně svrženi z trůnu – a že svá místa zaujmou skuteční nástupci apoštolů – včetně Petra, Skály. Kéž se tak stane!

 3. Martin Jan | 21.2.2024 z 8:56 |

  Věřící katoličtí homosexuálové kárají papeže Františka za Fiducia supplicans(LifeSite News)
  „Svatý otče, usilujeme o nejvyšší věci, usilujeme o nebe. Nepotřebujeme tak přátelské, soucitné a ponižující poplácávání po zádech jako Fiducia Supplicans.“

  Veritas Supplicans
  „Drahý papeži Františku, s jistou troufalostí se obracíme s naší prosbou na Vás; Činíme tak se strachem dítěte, které se cítí zraněno slovy svého tatínka.
  Jsme katoličtí homosexuálové, doprovázeni svými rodinami a přáteli. Náš slabý hlas stále více bojuje o to, aby byl slyšet, protože je posuzován rozladěně a … nesprávný. Proto se obracíme přímo na Vás, Svatý otče, abyste nám sdělil své pochybnosti a rozpaky ohledně Deklarace Fiducia supplicans Dikasteria pro nauku víry.
  Během let Vašeho pontifikátu jsme pozorně sledovali vývoj „teologické reflexe Vaší Svatosti založené na pastorační vizi“ od první otázky „Kdo jsem já, abych soudil homosexuála?“, která vyvolala celosvětovou pozornost k problematice homosexuálních osob. V tu chvíli jsme všichni pochopili, někteří s uspokojením, jiní s obavami, že homosexuální otázka je vašemu srdci obzvláště blízká. Všichni jsme chápali, Vaše Svatosti, že jste tuto větu nosil ve svém srdci již nějakou dobu a čekal jste na příležitost, abyste ji mohl veřejně vyjádřit. Vaše zpráva nebyla pouhou pastýřskou nótou, ale prohlášením o tom, že chcete změnit pastorační vizi, kterou jste nepovažovali za přesvědčivou.
  Svatý otče, je zřejmé, že jste se již rozhodl, jakým směrem se vydat, když jste pravděpodobně vyslechl nejvýraznější hlasy, které se touto otázkou zabývaly. Mohli jste si vybrat cestu otce, který se radí a naslouchá všem svým dětem, i těm, které jsou rigidnější, nezastoupené a možná rezervované. Místo toho jste se rozhodli naslouchat pouze jedné straně, té, která je nepochybně více v souladu s moderním světem, viditelnější a organizovanější.
  V průběhu let jsme byli svědky toho, jak jste osobně a s otcovským přivítáním oslovili své transgender a homosexuální přátele, svobodné i páry, kteří měli tu čest podělit se s vámi o své myšlenky a zkušenosti. Bohužel jsme však neslyšeli o vašich setkáních s těmi, kteří z Boží milosti žijí a zakoušejí osvobozující krásu katolického učitelského úřadu pro lidi s přitažlivostí ke stejnému pohlaví.
  S přízní jsme přijali Responsum Kongregace pro nauku víry k dubiu o požehnání svazků osob stejného pohlaví zveřejněné 15. března 2021, protože nás utvrdilo ve víře a zároveň nás povzbudilo jako muže a ženy, muže i ženu, na cestě následování Pána ke spáse našich duší. Responsum totiž křišťálově jasně říká: „Aby se vyhovělo povaze svátostí, když se vzývá požehnání na konkrétní lidské vztahy, je kromě správného úmyslu těch, kdo se na nich podílejí, nutné, aby to, co je blažené, bylo objektivně a pozitivně uspořádáno k přijetí a vyjádření milosti podle Božích záměrů vepsaných ve stvoření: a plně zjevené Kristem Pánem. Proto pouze ty skutečnosti, které jsou samy o sobě zařízeny k tomu, aby sloužily těmto cílům, jsou v souladu s podstatou požehnání udělovaného církví“ a dodává: „Církev připomíná, že sám Bůh nikdy nepřestává žehnat každému ze svých dětí poutníků na tomto světě […]. Ale on hříchu nežehná a ani nemůže.“ Jen o několik měsíců později, 18. prosince 2023, se totéž dikasterium bohužel postavilo proti sobě a zveřejnilo deklaraci Fiducia supplicans, kterou obchází a potlačuje, „aby to, co je požehnané, bylo objektivně a pozitivně ustanoveno“, a tím „žehná hříchu“. Je zřejmé, že koexistence těchto dvou dokumentů je pomníkem morálního relativismu, stejně jako vážnou urážkou logiky a rozumu.
  Papeži Františku, zdá se, že tím, že hájíš Fiducia supplicans až do hořkého konce, chceš zasadit kůl, který by označil bod, odkud není návratu. Ve skutečnosti nám ukazuje začátek cesty, která je již vyznačena a jejíž obrysy lze zahlédnout: veřejná podpora, kterou jste projevili homosexuálním svazkům v občanské sféře, se jistě důsledně uplatní i v církevní sféře pod stejnou záminkou zachování nauky o katolickém manželství.
  Církev vždy žehnala „todos, todos, todos“, jak rád opakujete, ale prostřednictvím kanonického, liturgického, kněžského, a proto účinného požehnání. Nemají snad i homosexuálové právo přijmout tuto svátostnost v plnosti jejího potenciálu pro milost? Svatý otče, je-li touha vašeho srdce přijmout „homosexuály, kteří hledají Boha“ upřímná a hluboká, proč navrhujete ukvapené požehnání, zbavené svátostného charakteru, jen proto, že podle vašeho osobního přesvědčení musí přijetí nutně projít plným přijetím „homosexuální lásky“, sociální a církevní, a vypůjčit si tak jazyk, který nám katolíkům nepřísluší? Jste skutečně přesvědčeni, že toto je správná cesta, jak vymyslet katolickou pastoraci, která odpovídá na skutečné duchovní otázky srdce přitahovaného osobami stejného pohlaví?
  My, velmi tiše, si myslíme, že ne, papeži Františku. Myslíme si, že je toho hodně jiného a mnohem víc. Všichni máme zvláštní povolání od Pána Ježíše: být jako On, milovat tak, jak On miluje nás. Chceme vzít svůj kříž a následovat Ho, protože Jeho jho je snadné a lehké, zatímco jho světa je tvrdé a vede k zoufalství. Zakusili jsme to, Vaše Svatosti, protože jsme kráčeli po těchto klikatých cestách a stále neseme rány.
  Víme, Svatý otče, jaké jsou vaše obavy, protože jsou stejné jako naše. Trpíte, stejně jako my, protože někteří homosexuálové jsou odmítáni svými vlastními rodinami kvůli svému citovému poutu k osobě stejného pohlaví. Tento odmítavý postoj, bez ohledu na dobré úmysly, nebere v potaz katolické magisterium v této věci, které je kategorické, když říká, že homosexuálové „musí být přijímáni s úctou, soucitem a jemností. Pokud jde o ně, bude se vyvarováno všech známek nespravedlivé diskriminace.“ Proto souhlasíme s vašimi obavami, protože jsme toto odmítnutí zažili v kostech. Také na nás, Svatý otče, se někdy pohlíželo s podezřením, blahosklonností a lítostí. Nebo s opovržením, právě těmi, kteří nás milují. Dnes bohužel musíme říci, že stejné opovržení zažíváme i od některých pastýřů v katolické hierarchii, a to jak mezi těmi konzervativnějšími, tak mezi těmi progresivnějšími.
  Samozřejmě, že Fiducia Supplicans zasahuje do těchto problematických a bolestivých rodinných situací a přichází na pomoc homosexuálním osobám odmítnutým kvůli jejich stejnopohlavnímu vztahu. Ale pokud vy, papeži Františku, říkáte, že „homosexuální láska“ je dobrá a pochází od Boha, jak by mohl katolický rodič nadále ospravedlňovat odlišnou výchovnou vizi? Ve skutečnosti je pravděpodobné, že právě to se děje v mnoha katolických rodinách: rodiče se zjevně usmiřují se svými dětmi, protože „papež František to řekl s Fiducia supplicans“. Tato revoluční metoda má však příchuť vměšování; zasahuje tvrdou rukou proti Božímu příkazu rodičům, aby „předávali svou víru svým dětem“. Tak se rozbíjí konstruktivní dialog mezi rodiči a dětmi, inspirovaný katolickou naukou, který je nezbytný pro duchovní růst všech členů rodiny, kteří, povoláni Pánem, aby se důkladně ptali na téma homosexuality, se mohou stát učiteli lásky, a nikoli konformity. Vyhrazujeme rodinám svobodu výchovy, která jim náleží, Svatosti, aniž bychom se vměšovali do osobních názorů předávaných shůry, ať už jsou jakkoli autoritativní. Jsme přesvědčeni, že budeme potřebovat tyto svaté rodiny, které se staly odborníky na péči o citové rány, místo aby je nadále ignorovaly.
  Vyřešili jsme možná některé kritické situace, jistě, ale na úkor Pravdy. Vy, Svatý otče, když prohlašujete „homosexuální lásku“ za dobrou, zaujímáte místo rodin, abyste „vyřešil problém“ nějakého bolestného konkrétního případu. Tím, že tak učiníte, možná donutíte některé katolické rodiče, aby šli ve stopách tolika lidí, kteří odmítají Fiducia supplicans, včetně kardinálů, biskupů a kněží po celém světě, a tím vytvoříte další napětí v rodinách. Jste si dobře vědomi toho, že homosexuální cítění je samo o sobě nezřízené, i když se vám tento jazyk nelíbí, protože se vám zdá hrubý a urážlivý. Nebylo by pastoračně správnější „vyřešit problém“ praktikováním pravdy s láskou, než jít cestou lživého sentimentalismu? Pravda nás skutečně osvobozuje, Vaše Svatosti. Není to zastaralé rčení. Ale lhaní nás činí ještě více zotročenými ukvapenou a povrchní ideologií, která nemá nic společného s Kristovou Pravdou, natož s Jeho Láskou.
  Svatý otče, usilujeme o nejvyšší věci, usilujeme o nebe. Nepotřebujeme tak přátelské, soucitné a ponižující poplácávání po zádech jako Fiducia Supplicans. I my máme právo kráčet cestou obrácení a nakonec nechat Ježíše Krista, aby oslavil náš kříž.
  Prosíme Vás, Svatý otče, o Pravdu: Požádejte příslušné dikasterium, aby stáhlo tento zbytečný a škodlivý dokument, a zasaďme se, nikoho nevyjímaje, abychom se zahájili upřímnou a skutečně účinnou pastorační péči v plném souladu s obrazem Dobrého Pastýře, který jde hledat zraněné ovce. Brání je, nosí je na ramenou, uzdravuje je a vede zpět ke stádu. Potřebujeme dobrou pastvu, papeži Františku, potřebujeme slova pravdy.

  S upřímností a respektem.
  Katoličtí homosexuálové, jejich rodiny a přátelé

 4. Martin Jan | 22.2.2024 z 8:07 |

  Je nepochybně ctnostné odporovat Fiducia supplicans, protože každé použití domnělé autority, kterou uděluje, je urážkou Boha a nebezpečím pro duše. Nicméně aspekt tohoto rouhačského dokumentu, který „mění hru“, by měl povzbudit věrné katolíky, aby se více zaměřili na to, co musíme udělat, abychom prosili o Boží milost k vyřešení krize papežství. Možná, že naše východisko v tomto bodě spočívá převážně v modlitbě a pokání; ale je zcela rozumné, aby zbývající věrní kardinálové a biskupové s modlitbou zvážili, zda je Boží vůlí svolat nedokonalý koncil, který by prohlásil Františka za vzdoropapeže a nahradil ho.
  Vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že by dnešní zbývající biskupové podnikli kroky k odstranění Františka, v podstatě nám zbývá modlitba, pokání a naprostý odpor vůči Františkově démonické agendě. Nemůžeme si vybírat, proti kterému z jeho obludných omylů se postavíme, protože to znamená, že některé z nich jsou přijatelnými urážkami Boha. Ať už je jakýkoliv – falešný prorok, ohavnost zpustošení a/nebo vzdoropapež – můžeme se modlit za jeho obrácení, ale nemůžeme žádným způsobem podporovat jeho bezbožnou agendu, aniž bychom si tím zvolili Satana před Bohem. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás!

 5. Anna Lavrova | 23.2.2024 z 11:40 |

  Ad + Josef Poutník:
  Onen citovaný kněz se vydal na úzkou a trnitou cestu a naše modlitby nechť jej na ní podporují, aby s ní nesešel. Cesta mu bude ještě užší a trnitější, až pochopí, že kněz se může líbit Bohu pouze, pokud nebude předsedat zednářskému, poloprotestantskému ritu, ale věrně se oddá celebrování pravé katolické mše západního či východního ritu.

 6. Terezie Šebková | 24.2.2024 z 15:06 |

  Reaguji pouze na příspěvek pana Poutníka, diskusi jsem prozatím neměla možnost shlédnout.

  Ano, dnešní doba – a nejedná se o situaci v Církvi, vyžaduje, aby člověk zaujal jasné stanovisko! Citovaný dopis je výborným svědectvím toho, jak se má chovat Kristův učedník: MĚL BY ŘÍKAT „ANO, ANO – NE, NE“! – A říká to hlavně proto, že je „puzen skutečnou láskou a starostí o spásu duší bližních i duše své.“

  A zde je skutečný problém, který nás dovedl až do současné situace: jaksi se vytratilo vědomí toho, proč žijeme, kam směřujeme a proč sestoupil mezi nás: totiž aby nám otevřel cestu ke spáse.

  Lidé, kteří i po vydání deklarace Fiducia supplicans stojí na straně papeže Františka, tuto dimenzi křesťanského života, a to rovnou tu nejdůležitější, zcela opomíjejí a zdůrazňují, jak je dobře, že se papež zastává těch, kteří jsou v Církvi „na okraji“ – a opět: ani slovo o tom, že se tam dostali proto, že setrvávají v těžkém hříchu.

  Nesuďme, ale pojmenovávejme věci pravými jmény. Zkusme být i jako laici nablízku těm, kdo nemají sílu ze dne na den opustit své hříšné chování (s tím máme zajisté své vlastní zkušenosti!). Modleme se za sebe i za ně. Jde přece o jejich i naši spásu!

  Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili proti Tobě!

 7. + Josef Poutník | 24.2.2024 z 19:59 |

  Shlédl jsem na portálu „Christianitas.sk“ druhou část úvodního dílu video-diskuse.

  Chci poděkovat všem zúčastněným – a panu Braňo Michalkovi ještě zvlášť za volbu témat i moderování diskuse.

  ….

  Myslím, že jednou z nejdůležitějších prodiskutovávaných věcí bylo toto: co mají v současnosti dělat katolíci, kteří procitli ze sna – a kteří konečně spatřili realitu pokoncilní Církve.

  – Myslím, že by bylo skvělé uchopit toto téma v některé z následujících diskusí ještě z jiné strany: co si myslíte o názorových proudech konzervativního zaměření v současné Církvi? Odmítnutí heretické cesty vytyčované Vatikánem je spojuje – ale dokáží koexistovat? Dokáží spolu postupně vytvořit jakési nové zdravé jádro Církve?

  Dokáží se domluvit kardinálové Burke, Schneider, Müller, Strickland – a např. FSSPX? Dokáží překonat křivdy z minulosti Bratrstvo – a Odpor? Nebo FSSPX a FSSP? Jaký může být vztah kněží, zařazených do běžných církevních struktur a sloužících také mši všech věků – a třeba FSSPX?

  Já se domnívám, že velice brzy budou tyto otázky nastoleny – protože rozklad bergogliánské části Církve brzy dostoupí vrcholu – a věřící budou masově hledat alternativu.

  – Je vůbec možné, aby dosavadní struktury, věrné Tradici, dokázaly do sebe pojmout desetitisíce nových příchozích?

 8. Terezie Šebková | 25.2.2024 z 12:16 |

  Omlouvám se, ale vypadla mi dvě podstatná slova:
  1) hned v první větě: „nejedná se JEN o situaci v Církvi …“
  2) 2. odstavec na konci: „proč KRISTUS sestoupil mezi nás …“
  Děkuji za pochopení!

 9. + Josef Poutník | 1.3.2024 z 21:15 |

  Ano, příspěvek paní Terezie to shrnul velmi dobře: v našich životech křesťanů musí být zastoupena i láska k Bohu a lidem, i pravda Kristova evangelia – a nauky Církve, vycházející z Písma svatého.

  Úpadek znalosti toho, co znamená (ohledně nauky) být křesťanem, jsme v posledních letech mohli vidět na nejvyšších místech Církve – od exhortace „Amoris laetitia“ k deklaraci „Fiducia supplicans“ je cesta současného papeže protkána permanentními útoky proti nauce Církve.

  Na bratrském portálu „Duše a hvězdy“ jsme mohli s údivem číst obhajobu Jorge Bergoglia, psanou mainstreamovými katolíky: absolutně se neorienují v nauce Církve. Obhajují klanění se Pachamamě, podávání Eucharistie rozvedeným – i žehnání nesezdaným a homosexuálním párům. Tohle už přece nejsou křesťané…

  Ano, je třeba znát pravdu a hájit ji. Vždyť náš Pán řekl: „Já jsem ta Pravda, Cesta i Život“.

  …..

  A z druhé strany: je třeba obrovské lásky, abychom se směli nazývat křesťany.

  Pouhé vyžadování „plnění norem nauky“ je protismyslné, jestliže člověk nemá svou víru zvnitřněnou – a nedělá ty věci z lásky. Právě o tom mluví citát svatého Augustina: „Miluj – a čiň, co chceš.“ Skutečně hluboká láska ke Kristu nezabloudí.

  Vždyť „Bůh je Láska.“

 10. Terezie Šebková | 21.4.2024 z 23:46 |

  Můj 2. komentář k diskusi, kterou jsem viděla už před nějakou dobou, vypsala jsem si body, které mě zaujaly, a postupně jsem nad nimi přemýšlela. Vyšly mi z toho tři body, k nimž bych se ráda vyjádřila:

  1) Tradice a já: narodila jsem se krátce po zavedení NOM v naší zemi a byla jsem od útlého dětství vedena k pravidelné účasti na nedělní mši sv. a babička mě učila náboženství. Tak jsem objevila svého Boha a začala jsem si s Ním utvářet osobní vztah. – Moje první setkání se Mší sv. tridentského ritu proběhlo přibližně před třinácti měsíci.

  2) Čím je pro mě Fiducia supplicans? V diskusi zazněly pojmy „fraška“ a „tragédie.“ Ne,ani jeden z nich nevyjadřuje moje pocity: beru to jako útok na svoji víru, jako nebezpečné zpochybnění pravd, které jsem až dosud mohla považovat za neměnné. – Slyšela jsem, že nemám dost informací, abych tento dokument mohla posoudit! Že ne? Mám katechismus, který mi poskytuje dostatečné informace o tom, v co Církev věří a co požaduje od svých členů. Učili mě, že učitelský úřad Církve je nutno poslouchat mimo případ, že by jeho vyjádření odporovalo tomu, co sama učí, a to tímto dokumentem stalo!

  3) Slyšela jsem také, že papež František se tímto dokumentem zastal těch, kteří stojí na okraji Církve. Ó nikoli! Vyšel vstříc mentalitě tohoto světa a nechal mu napospas všechny, kteří se často za cenu nemalých obětí snaží bránit tomu, co odporuje zdravému rozumu a odvěkým morálním hodnotám.

 11. + Josef Poutník | 28.4.2024 z 19:04 |

  Tohle je skvělé shrnutí – v těch třech bodech je perfektní vyjádření toho, co dnes zažívají tváří v tvář „politice“ současného papeže lidé, hledající poctivě Ježíše Krista. – Lidé, kteří vyrostli v podmínkách „mainstreamové“ části katolické Církve – ale nespokojili se s prefabrikovanými odpověďmi, které tolika věřícím okolo nich stačily.

  „Kdo hledá, najde“ – tohle opravdu není nějaké prázdné přísloví, to je Boží slovo, ujišťující nás, že nezůstaneme bez pomoci, že Bůh má pro nás odpovědi na všechny důležité otázky. – Duch Svatý si toho, kdo poctivě hledá celým svým srdcem, povede – a bezpečně ho provede celou cestou jeho života.

  Nenechme se nikdy odradit zlobou, na kterou narážíme při následování Krista. Vždyť On jde s námi – vždycky, vždycky.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*