Povrchní zprávy z diskusních skupin dávají zelenou útokům na život a rodinu

Minulý týden se kardinálové a biskupové, kteří se účastní řádné synody o rodině, rozdělili do třinácti malých skupin, aby diskutovali o první části Instrumenta laboris a navrhovali jeho úpravy. Zprávy z jejich práce, které byly zveřejněny v pátek, odhalují ohromující neschopnost bránit rodinu před vážnými hrozbami, které jsou obsaženy v první části heterodoxního přípravného dokumentu.

Je důležité poznamenat, že tyto zprávy nejsou jedinými podklady, které budou předány komisi, jež bude psát závěrečnou zprávu synody (bude-li jaká). Skupiny také předkládají navrhované úpravy znění Instrumenta laboris. Zveřejnění těchto textů se však neplánuje. To se postará o to, aby z větší části heterodoxní komise byla pramálo nucena je do závěrečného dokumentu zahrnout.

Zprávy zveřejněné v pátek byly pro synodní otce poslední šancí veřejně protestovat proti útokům na život a rodinu, které jsou obsaženy v první části Instrumenta laboris. Téměř naprosté selhání v tomto směru bude mít katastrofální následky, dostanou-li se tyto omyly do závěrečného dokumentu.

Bůh podřízen historii

Odstavec 3 Instrumenta laboris uvádí, že principem „jak popsat synodální zkušenost a naznačit nejbližší úkol“ je „chápat jak Boží znamení, tak znamení lidských dějin, s dvojí, a přece zároveň jedinou věrností, kterou toto chápání zahrnuje“. Tento „interpretační klíč“ dokumentu tvrdí, že úkolem synody je věrnost dvěma různým zdrojům autority: (1) „znamením Božím“ a (2) znamením „lidských dějin“. V souladu s tímto principem dvojí věrnosti si mnoho synodních otců přeje přizpůsobit Katolickou církev modernímu světu. Jestliže člověk musí být věrný jak Bohu, tak „lidským dějinám“, vyplývá z toho, že kdykoli dojde ke srážce jejich vzájemných požadavků, je třeba nalézt kompromis. Přijmeme-li tento přístup, na přirozený mravní zákon se již nepohlíží jako na neměnný, ale jako na něco, co v průběhu času podléhá změnám. Podrobnější popis argumentace a analýzu historických kořenů tohoto přístupu lze nalézt v analýze závěrečné zprávy mimořádné synody o rodině, kterou vypracovala organizace Hlas rodiny (v angličtině zde: http://voiceofthefamily.com/anlysis-of-the-final-report-of-the-extraordinary-synod-on-the-family/ ).

Nebude-li tento falešný přístup opraven, bude jakýkoli závěrečný dokument řádné synody pro věrné katolíky nutně nepřijatelný. Přesto se dvanáct ze třinácti diskusních skupin touto záležitostí ve svých zprávách vůbec nezabývalo. Jedna skupina, Circulus anglicus C, se věnovala „rozsáhlejším úvahám o roli evangelia a kultury, Církve a historie“. Její zpráva bohužel mylný přístup zdaleka neodmítla a naopak směřuje k jeho potvrzení, když zdůrazňuje skutečnost, že Církev „neobývá svět mimo čas“ ani „svět mimo lidské kultury“, aniž by zpráva připomněla věčné a nadpřirozené aspekty Církve a jejího učení.

Homosexuální svazky

Odstavec 8 Instrumenta laboris otevírá dveře církevnímu schválení homosexuálních svazků, neboť uznává nutnost „definovat specifickou povahu těchto svazků ve společnosti“ a vyzývá k „pečlivějšímu zkoumání lidské přirozenosti a kultury, která není založena jen na biologii a rozdílech mezi pohlavími“. To je obzvlášť nebezpečné vzhledem k rychlému šíření zákonů umožňujících homosexuální svazky a tzv. „manželství osob stejného pohlaví“ ve světě. Většina „rozvinutých“ států nyní takové zákony má a na „rozvojové“ země je vyvíjen velký tlak, aby tuto legislativu přijaly. Tento nátlak je často spojován s pomocí a s potřebami nejchudších obyvatel se tak manipuluje jako s prostředkem šíření radikální homosexuální agendy. Tlak ze strany „LGBT lobby” také vede k tomu, že v mnoha částech světa se homosexuální propaganda prosazuje ve školách, včetně škol katolických.

O vážné hrozbě obsažené v odstavci 8 se nezmiňuje žádná ze třinácti zpráv. Pouze jedna zpráva, Circulus italicus A, zmiňuje homosexuální svazky, a to jen nepřímo, když konstatuje, že „jediným modelem rodiny, která odpovídá nauce Církve, je od počátku rodina založená na manželství muže a ženy“.

„Emancipace žen”

Odstavec 30 Instrumenta laboris nekriticky přejímá světské pojmy „rovnosti pohlaví“. Odstavec tvrdí, že „v mnoha částech světa jsme svědky emancipace žen, která jasně naznačuje roli ženy v rozvoji rodiny a společnosti“. Není zde vidět žádné uvědomění si utrpení, které mnoha ženám a mnoha rodinám působí ekonomický i společenský tlak, jenž nutí ženy pracovat mimo domov a často ponechávat děti v péči jiných. Dokument také tvrdí, že „v západních zemích vyžaduje zrovnoprávnění žen přehodnocení úlohy manželů.“ Vzhledem k absenci jakéhokoli vysvětlení se zdá, že by to mohlo být interpretováno jako výzva, aby  Církev uvítala pokračující erozi tradičních rodinných struktur a upouštění od různých, ale komplementárních rolí muže a ženy.

Dvanáct ze třinácti zpráv se o těchto hrozbách pro rodinu a autentickou úlohu ženy nezmiňuje. Jedinou výjimkou je Circulus italicus B, jehož zpráva obsahuje stručnou kritiku feminismu.

Metody umělého oplodnění

Odstavec 34 Instrumenta laboris mluví o „takzvané biotechnologické revoluci“, která umožnila oddělení „aktu lidské reprodukce“ od „sexuálního vztahu mezi mužem a ženou“. Poznamenává, že tyto metody „si získávají rostoucí popularitu“, „mají hluboký dopad na vztahy, na společnost a na právní systém, který se snaží regulovat širokou škálu různých situací i to, k čemu již dochází“. Odstavec neobsahuje žádný mravní úsudek o těchto metodách. Není zde žádná zmínka o dřívějším učení církve, např. o instrukcích Kongregace pro nauku víry Donum Vitae a Dignitatis Personae. Instrumentum laboris se zapomíná zmínit, že to, že si tyto metody „získávají rostoucí popularitu“, vedlo k úmyslnému zničení miliónů lidských bytostí.

Tento odstavec mluví o metodách umělého oplodnění, jako by o postoji Církve bylo možno pochybovat, a tím přímo ohrožuje nejzranitelnější z našich bratří a sester, lidská embrya.

O tomto bodě mlčí všech třináct zpráv. Nutno poznamenat, že Circulus gallicus C zmiňuje nebezpečí, která jsou vlastní jiným procedurám, např. klonování člověka.

„Vyloučení“

Odstavec 36 Instrumenta laboris uvádí: „Mnozí žádají, aby skupina lidí, o nichž se mluví jako o těch, kdo jsou ,daleko od Církve’, nenesla konotace ,vyloučených’ nebo ,odmítnutých’, neboť tito lidé jsou Bohem milováni a jsou v centru pastorační činnosti Církve.“

Obhájci života a rodiny, kteří působí v oblasti politiky, zejména v mezinárodních institucích, dobře vědí, že „odmítání“ a „vyloučení“ je politickou šifrou pro odpor proti homosexuální ideologické agendě, jako například:

„Mnozí lidé, s nimiž pracujeme, jsou vylučováni z příležitostí k rozvoji zejména pro svou sexuální orientaci nebo genderové vyjádření, což přispívá k obrovskému stupni nerovnosti ve světě.“ (Helen Clarková, administrátorka Rozvojového programu OSN)

Nebo:

„Jsem rozhořčen, že dosud musíme bojovat s předsudky, stigmatizací, diskriminací, vyloučením, kriminalizací gayů, lesbiček, bisexuálů a transgenderových osob nejen v jejich domovech, ale i na ulicích, policejních stanicích a v soudních síních.“ (Michel Sidibé, výkonný ředitel Společného programu OSN)

Nebo:

„Mladí LGBT lidé se velmi často setkávají s odmítnutím ze strany své rodiny a komunity, která neschvaluje jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu. To může vést k vyššímu výskytu bezdomovectví, sociálního vyloučení a chudoby.“ (Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva)

Žádná ze zpráv z diskusních skupin tento jazyk „vylučování“ neodmítla ani neprotestovala proti logickému závěru, že Katolická církev dříve uplatňovala formy nespravedlivého „vylučování“.

Circulus gallicus C používání tohoto jazyka vítá: „[Náš závěrečný text] musí zabránit tomu, aby se někteří lidé cítili vyloučeni z našeho zájmu, neboť všechny rodiny mají účast na poslání Církve! Mějme na paměti, že rodiny popisované v Bibli jsou často dysfunkční, ale přesto se v nich a skrze ně uskutečňovalo Boží slovo.“

Je velké nebezpečí, že jsou tyto fráze použity k podkopání pravdivé definice rodiny a k podpoře struktur, jako jsou homosexuální páry, které adoptovaly děti, bez ohledu na škody způsobené na dětech, jichž se to týká.

Rodina je terčem útoku. Události tohoto týdne na synodě signalizují nepřátelům rodiny, že pro ně nazrál čas, aby svůj útok zintenzívnili.

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

Přidej komentář jako první k "Povrchní zprávy z diskusních skupin dávají zelenou útokům na život a rodinu"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*