Synoda, den sedmnáctý: Kardinál Pell: „bitva vizí“, „laciné milosrdenství“, heterodoxie od Německa po Indii, synodní většina proti změnám učení?

Kardinál Pell: „Papež stojí za mnou“

Kardinál George Pell v novém rozhovoru zdůrazil, že na biskupské synodě katolická nauka „nebude dotčena“. „Papež žádal svobodnou diskusi,“ řekl kardinál Pell v rozhovoru pro Catholic News Agency. „Umí velmi dobře naslouchat. Je  možné předkládat mu argumenty a on bude poslouchat. A papež stojí za mnou. Jedna z ných obav se týká nauky a papež řekl, že nauka nebude dotčena. Já nejsem rebel nebo papežův protivník.“ K otázkám svatého přijímání pro znovusezdané rozvedené a kompetencí biskupských konferencí kardinál Pell uvedl: „Důležité je zdůraznit, že nauka je jen jedna, teologií je mnoho. Nemůžete v Německu říct, že věříme v Kristovo božství, a v Polsku, že Kristus není Bůh. Nemůžete mít dva lidi se stejnou dispozicí přistupující ke svatému přijímání, z nichž jeden se dopouští svatokrádeže a u druhého ze sousední země je to zdroj milosti… Jeden Bůh, jedna víra, jeden křest. ,Katolický’znamená ‚univerzální’, nikoli ‚kontinentální’. Nevládnou nám synody. Vedou nás jednotliví biskupové a Svatý otec, a Svatý otec (v sobotu ráno) podtrhl ústřední roli Petrova nástupce. Také zdůraznil, že on je autentickou zárukou tradice. Žít a působit můžeme jen v rámci tradice, základních principů tradice.“ Kardinál dále prohlásil, že od synody očekává více teologické jasnosti: „Jsme svědky třetí symbolické teologické bitvy mezi dvěma německými teology a dvěma vizemi – té kardinála Kaspera a té Ratzingerovy,“ řekl doslova a vyjádřil naději, že na konci synody převládne jasnost.

Kardinál Caffara: Připuštěných znovusezdaných rotzvedených k Eucharistii by bylo změnou nauky

Arcibiskup italské Bologně kard. Carlo Caffarra poskytl rozhovor polské televizi Salve.tv, kde mj. řekl: Pro mne jako pro duchovního pastýře je připuštění znovusezdaných rozvedených ke sv. přijímání též čpatným výchovným příkladem pro mladé. Bylo by to dokonce zničující, neboť bychom už nemohli říkat, že lidská láska je na vždycky. Nebylo by to už možné říkat, protože Církev by tak už neučila. Pokud by se tito lidé připustili k Eucharistii, znamenalo by to de facto uznání druhého svazku.“

Denverský arcibiskup: „Bylo mučednictví sv. Jana Fishera a Tomáše Mora zbytečné?“

Mons. Samuel Joseph Aquila, arcibiskup denverský, se v listu věřícím táže, zda byla marná mučednická smrt sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, kteří zemřeli, protože hájili pravdu o manželství. „Myšlenka, že katolíkům by mělo být dovoleno znovu se oženit a chodit ke svatému přijímání, nezačala dopisem, který v roce 1993 podepsal kardinál Kasper a německý episkopát. Průkopníky experimentů s naukou Církve byli jiní biskupové, angličtí, už před 500 lety.“ Mons. Aquila připomíná, že tehdy anglický episkopát přiznal Jindřichovi VIII. „neplatnost“ jeho prvního sňatku pod falešnou záminkou a bez souhlasu papeže. Jeden biskup – Jan Fisher – a jeden laik – Tomáš More – se však vydali cesou sv. Jana Křtitele a za svůj odpor proti cizoložství krále zaplatili životem. „Na synodě o rodině v Římě někteří němečtí biskupové a jejich spojenci vykonávají nátlak na Cídkev, aby znovusezdaným rozvedeným umožnila přijímat Tělo Kristovo, zatímco ostatní biskupové světa trvají na tom, že Kristovo učení ani Církev nemůže změnit. Myslí si němečtí biskupové, že sv. Jan Fisher a Tomáš More obětovali život nadarmo?“ táže se denverský arcibiskup a doporučuje německým biskupům, aby si přečetli, co o „laciné milosti“ a „milosti, která se získává za vysokou cenu“ napsal luteránský teolog Dietrich Bonhoeffer, neboť jejich kroky „ruší Ježíšova slova: ‚kdo chceš jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě’.“ „Ani sám Kristus nezměnil žádné své učení kvůli tomu, aby ho jeho učedníci neopouštěli, ať se jednalo o eucharistii nebo o manželství (Jn 6,60-71; Mt 19,3-12),“ připomíná denverský arcibiskup, který není účastníkem synody, a napomíná věřící: „Jako Ježíšovi učedníci jsme povoláni k tomu, abychom poslouchali jeho hlas, nikoli hlas světa, ,kultury nebo historie. Modleme se a prosme, aby všichni, kdo jsou pozorní k Otcovu hlasu, poslouchali slova života věčného, ať by to bylo jakkoli obtížné.“

Vystoupení kardinála Marxe plné heterodoxie

Portál LifeSiteNews si v obsáhlé analýze všímá heterodoxních tvrzení v tříminutovém vystoupení německého kardinála Reinharda Marxe na synodě. Na začátku se předseda Německé biskupské konference stručně zmínil o pozitivech manželství (např. prospěch dětí), zbytek projevu pak věnoval podpoře Kasperova návrhu. S výslovným odvoláním na Druhý vatikánský koncil tvrdil, že v oblasti sexuální etiky byla nalezena „nová cesta“. Jejím důsledkem je podle Marxe to, že sexualitu nelze redukovat na pouhý aspekt plození. „Povinností [sic] této biskupské synody je tuto teologii lásky prohloubit a dále rozvinout – s ohledem na aktuální výzvy pastorační péče o manželství a rodiny – ve vztahu k [manželskému] svazku samotnému, což v zásadě stanovil koncil, avšak zcela se to neprojevilo v kanonickém právu.“ K přípravě na manželství kard. Marx řekl, že „k pokroku na cestě posvěcování lidi nemotivuje vztyčený prst, ale spíše podaná ruka“, a že na manželství je tedy třeba pohlížet spíše jako na dar než jako na „ideál, jehož lze dosáhnout jen při vynaložení lidského úsilí.“ Aspekt závazku a věrnosti nezmínil vůbec. Ještě neskutečnější je jeho prohlášení, že svátost manželství se neděje jen „ve chvíli souhlasu při sňatku, kdy oba [ženich a nevěsta] slibují druhému lásku a věrnost, ale [svátost] se vyvíjí po celou dobu trvání cesty manželství.“ To však odporuje učení Církve, podle něhož zásadní pro platnost manželství je právě výměna slibů při sňatku a svobodný souhlas snoubenců. Hned po tomto heterodoxním tvrzení kardinál Marx dále trval na tom, že Církev „musí dávat více prostoru [sic] vědomému rozhodování snoubenců a manželů“ a pokračoval: „To zejména platí v situacích, kdy se partneři musejí rozhodovat uprostřed konfliktu hodnot, například když se otevřenost k početí dalších dětí dostane do konfliktu se zachováním manželského a rodinného života.“ Poté ve svém projevu opět podpořil změnu církevní praxe, která by měla „znovusezdaným“ rozvedeným umožnit svaté přijímání. Komentoval to dalším nepodloženým tvrzením: „Selhání manželství často není ani důsledkem lidské nezralosti, ani důsledkem nedostatečné snahy manželství uchovat.“ V souvislosti se zraněními způsobenými rozvodem se kardinál Marxe otázal: „Skutečně můžeme [zranění] léčit, když neumožníme svátost smíření?” Zcela tak opomenul otázku hříchu a místo toho prezentoval cizoložný vztah jako mravně neutrální skutečnost, na niž nyní Církev musí reagovat s novým milosrdenstvím a údajnou otevřeností. Marx se dále táže, zda je „k situaci těchto párů spravedlivé“ říkat, že objektivně žijí v cizoložství. „Mohou mít opravdu pocit, že jsou naší součástí [tj. součástí Církve], když na ně pohlížíme jako na žijící ve stavu těžkého hříchu?“ Tím kardinál Marx implicitně obviňuje Církev za to, že vede hříšníka k tomu, že se cítí jako hříšník. To je však dosti často objektivní stav duše před Bohem nezávisle na Církvi. „Také je otázka, zda sexuální úkony v druhém civilním manželství lze hodnotit nezávisle na životních okolnostech. Můžeme je bez výjimky posuzovat jako cizoložství?“ Své vystoupení před plenárním zasedáním synody kardinál Marx uzavřel výslovným odkazem na apoštolskou exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium a dokonce citoval papežova vlastní slova: „I když Eucharistie představuje plnost svátostného života, není to cena pro dokonalé, ale mocný lék a výživa pro slabé. Tato přesvědčení mají pastorační důsledky, o nichž jsme povoláni uvažovat s uvážlivostí i odvahou.“

Blahopřejeme, tolik heterodoxních prohlášení v tříminutovém vystoupení je opravdu unikátní výkon!

Schönborn: „Nejlepší synoda, jakou jsem zažil“ 

Kardinál Christoph Schönborn pochválil dosavadní průběh synody biskupů o rodině jako prý „nejlepší a nejotevřenější synodu, jakou jsem zažil“. Je údajně „dobré“, když se na synodě hádá a prudce diskutuje. Vídeňský kardinál to řekl v interview rakouskému rozhlasu. S metodou synody je  „,mimořádně spokojen“. Rozdílné názory mají synodní otcové zejména v přístupu ke ztroskotání rodiny a rozvodu. Tady oba postoje – jeden těch biskupů, kteří chtějí zachovat nauku Církve o nerozlučitelnosti manželství a druhý těch, kteří vycházejí z konkrétních zkušeností své pastorační praxe – se někdy „prudce střetnou“, jak se Schönborn vyjádřil. Doufá však, že se najde společná cesta. Důvěru ve společné „teologicky a pastoračně zodpovědné řešení“ pro znovusezdané rozvedené včetně připuštění ke sv. přijímání signalizoval i biskup Benno Elbs z rakouskeho Feldkirchu v rozhovoru pro katholisch.de. Vyslovil se pro individuální řešení pro každý jednotlivý pár. Biskup si je jist, že papež na „velikém základě“ návrhů synody, která je „jen poradním orgánem bez teologické autority“, udělá „něco hodnotného pro lidi“.

Indický kardinál o katolících s homosexuálními sklony

Kardinál Oswald Gracias z indické Mumbaie, jeden z deseti členů komise, která bude koncipovat závěrečnou zprávu synody, poskytl rozhovor organizaci New Ways Ministry, kterou Biskupská konference USA kritizuje za nevěrnost katolickému učení o homosexualitě. Kardinál zdůraznil, že Církev musí vítat všechny lidi, a řekl, že synodu by „obohatilo“, kdyby synodní otcové bývali mohli vyslechnout stejnopohlavní páry. Na otázku: „Setkávám se s mnoha LGBT lidmi, kteří přemýšlejí o tom, že opustí Církev, nebo se jim zdá obtížné v Církvi zůstat. Co byste jim řekl?“ kardinál odpověděl: „Řekl bych jim: ‚Církev vás vítá, chce vás a potřebuje vás. Nejste někdo, kdo je Církvi břemenem. Jste naší součástí. Chceme vám pomoci, chceme vás jasněji vidět. Snažíme se přijít na to, jak vám lépe pastoračně pomáhat.’ Také bych řekl: ‚Nenechte se odradit.’ Na minulé synodě byl k tomuto tématu jen jeden oficiální příspěvek; v diskusích ve skupinách se to objevilo mnohem častěji. Tentokrát jich bylo o několik více. Řekl bych tedy: ‚Vydržte. Určitě to není konec. Proces ještě probíhá a nějaký způsob najdeme’.“

Sčítání hlasů: Velká většina proti svatému přijímání pro „znovusezdané“?

Korespondent La Croix (velmi liberálního oficiálního listu Francouzské biskupské konference) Sébastien Maillard zveřejnil v úterý na Twitteru tuto zprávu:

„Zdrcující většina proti svatému přijímání znovusezdaných rozvedených, podle pozorovatele v synodní aule“.

Uvidíme, jestli je zdroj spolehlivý

 

Zdroj: catholicculture.org, kath.net, goscniedzielny.pl, infocatolica.com, denvercatholic.org, lifesitenews.com, KAP, rorate-caeli.blogspot.com

8 Komentářů k "Synoda, den sedmnáctý: Kardinál Pell: „bitva vizí“, „laciné milosrdenství“, heterodoxie od Německa po Indii, synodní většina proti změnám učení?"

 1. Marcel | 21.10.2015 z 12:47 |

  Neuveriteľné, čo to má Cirkev za kardinálov.

  No, počkajme si…

 2. David Hibsch | 21.10.2015 z 14:07 |

  „(Papež) také zdůraznil, že on je autentickou zárukou tradice.“ A co se tou tradicí jako míní, když se na jeho výroky odvolává revolučně smýšlející předseda německé biskupské konference pan Marx? Potom pan Elbs z Feldkirchu doufá, že papež „učiní něco hodnotného pro lidi“, tedy nějakou humanitární akci a uzavře pan Gracias nadějnou výzvou k homosexuálně žijícím a pokřtěným v KC -„Vydržte. Určitě to není konec. Proces ještě probíhá a nějaký způsob najdeme“ (Trockého metoda permanentní revoluce). Začínám mít dojem, že i tradiční marxisté východního bloku byli v držení svých bludů konzistentnější než Ti, kteří mají držet zjevené pravdy víry. Hraje se skutečně o všechno. V Římě se hledá způsob jako v rovině ideové udržet tvrzení „nauka se nemění“ a v rovině praktické „dělejte, co subjektivně uznáte za vhodné“. Lze těmto lidem vůbec věřit i slova, která veřejně používají? To by člověk musel dešifrovat, co daným pojmem vůbec myslí. Když současný papež vysloví pojem „tradice“ není to totéž, když totéž vysloví např. pan Burke či představený FSSPX.

 3. Libor Rösner | 21.10.2015 z 15:06 |

  Ono se to možná až tak plně nehodí sem, ale příště bych na to zapomněl. Jde o jedno z poselství sv. Šarbela Machlúfa – to o rodině:
  „Rodina je základ Božího plánu, proto se všechny zlé síly soustředí na to, aby ji rozbily. Vědí totiž, že se tím celý Boží plán zachvěje v základech. Boj Zlého proti Bohu je bojem proti rodině a cílem Zlého v boji proti rodině je zničení obrazu Božího. A jelikož rodina je od počátku stvoření Božím obrazem, Zlý se ji snaží zničit.“

 4. „Setkávám se s mnoha LGBT lidmi, kteří přemýšlejí o tom, že opustí Církev, nebo se jim zdá obtížné v Církvi zůstat. Co byste jim řekl?“
  „Jdi a už nehřeš“

 5. Marek | 21.10.2015 z 21:20 |

  Pokiaľ veríme nebezpečným plánom i prejavom liberálnych kardinálov, tak potom neveríme svojmu Spasiteľovi.

 6. Libor Rösner | 22.10.2015 z 9:09 |

  Ad Marek – To jsou dvě jiné věci, něco jiného je věřit, že „brány pekelné ji nepřemohou“, něco jiného jsou liberálové, kteří svými plány a naukami mohou svést z cesty plno ovcí a citelně uškodit Církvi Kristově, protože nejvíc škodí vždy pátá kolona.

 7. Někde jsem četl, že Církev musí svého Pána následovat i k smrti a následnému vzkříšení. Jidáše, kteří ji zradí, bychom už měli…

 8. Ano, někteří světci poukazují na to, že Církev jakoby napodobí celý život Pána Ježíše, včetně křížové cesty. Solange Hertz má o tom skvělou knihu „The Passion of the Church“.

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*