Rozhovor Te Deum s Marií Madiseovou, koordinátorkou Hlasu rodiny: Katolíci mají mravní povinnost odporovat

Hlas rodiny (Voice of the Family) je mezinárodní iniciativa katolických laiků vzniklá po mimořádné synodě o rodině v roce 2014 s cílem podporovat a hájit katolickou nauku o manželství a rodině. Tvoří ho šestadvacet organizací z celého světa, mezi nimi i čtyři z České republiky: CENAP Brno, Hnutí pro život ČR, Liga pár páru a Res Claritatis. Ve své činnosti se odvolává na kánon 212 § 3 Kodexu kanonického práva, v němž se říká: „Křesťané mají právo, dokonce někdy i povinnost podle svých znalostí, příslušnosti a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve, a při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům, s ohledem na obecný prospěch a na důstojnost osob mají právo s tímto míněním seznámit ostatní věřící.“

Koordinátorce Hlasu rodiny Marii Madiseové, která nyní v souvislosti se synodou o rodině pobývá v Římě, jsme položili několik otázek.

 

Co vás v první polovině synody nejvíc překvapilo?

Krásným překvapením byla úžasná svědectví některých laiků. Konkrétně mám na mysli vystoupení Dr. Anky-Marie Cerneaové z Rumunska, jejíž bystré a odvážné vystoupení je zdrojem naděje a inspirace.

Domníváte se, že je možné už teď vyvozovat nějaké závěry o směřování synody?

Některá vystoupení byla velmi dobrá. V této náročné době je samozřejmě povzbuzující slyšet pastýře hlásat pravdu. Bohužel, zprávy o těchto vystoupeních musíme získávat z jiných zdrojů, než je tisková kancelář Vatikánu. O silných intervencích v synodní aule se dozvídáme od jednotlivých biskupů někdy i s několikadenním zpoždění. Z tiskové kanceláře Svatého stolce obvykle nikoli, což je nešťastné.

Často se zdá, že organizátoři synody a ti, kdo vystupují na tiskových konferencích, informují čistě ze svého hlediska. Když tedy například slyšíme zprávu o pastorační péči o lidi, kteří praktikují homosexualitu, nevíme, jestli se o tom skutečně diskutovalo tolik, jak to bylo zmíněno na brífinku. Nesděluje se žádné odlišení témat, která skutečně uvedla řada synodních otců, a těmi, která byla zmíněna třeba jen jednou, ale z nějakých důvodů byla pokládána za významná, a proto se o nich referovalo. To přispívá k dojmu, že tiskem se manipuluje.

Hlas rodiny zveřejnil skvělou analýzu Instrumentum laboris. Které ze „skrytých bomb“, jež obsahuje, považujete za nejnebezpečnější pro rodinu a pro Církev?

Instrumentum laboris je bohužel založeno na stejném přístupu jako předchozí synodální dokumenty. Mimořádná a řádná synoda jsou o rodině. K potratu dochází v rodině. Antikoncepce a umělé oplodnění se odehrávají v rodině. Stejnopohlavní svazky deformují pojetí manželství a rodiny. Euthanasie ohrožuje životy starých a postižených členů rodiny. Na srdci nám leží boj proti všem těmto útokům na rodinu. A byli jsme šokováni, když jsme viděli, že žádný z nich si na mimořádné synodě o rodině nezasloužil pozornost.

Naším úkolem je upozorňovat na velmi vážné problémy, které Instrumentum laboris obsahuje. Patří k nim podkopávání nauky encykliky Humanae vitae v důsledku mylného chápání vztahu mezi svědomím a mravním zákonem (odstavec 137), redukování nerozlučitelnosti manželství na úroveň „ideálu“ (odstave 42) a popírání plného práva rodičů ve věci sexuální výchovy jejich dětí (odstavec 86).

V lednu jsme v rámci konzultací sekretariátu synody a organizacemi hájícími život poslali podání Papežské akademii pro rodinu. Potěšilo nás, že mnohé z výše uvedených hrozeb se v novém Instrumentum laboris skutečně objevily. Avšak například diskuse o potratu a euthanasii je prostě nedostatečná. Kromě toho tam není žádné mravní hodnocení antikoncepce, která i podle vyjádření výrobců působí abortivně, ani oplodnění in vitro (IVF) a jiných reprodukčních technik, které zahrnují ničení obrovského množství lidských životů v embryonálním stadiu. Podle recenzovaných odborných studií je na každé dítě narozené po IVF třiadvacet zničeno, zmrazeno, použito k destruktivním pokusům nebo zemře spontánním potratem. Všechny tyto praktiky jsou významnou součástí potratové genocidy, která si uzurpoval moc zákona a za uplynulých čtyřicet let vedla ke zničení většího počtu životů než všechny války v zaznamenané lidské historii. V tomto případě není přehnané říci, že způsob, jak Instrumentum laboris přistupuje k antikoncepcí, IVF a potratu, je nedostatečný a zavádějící.

Odstavec 86 Instrumentum laboris obsahuje přímý útok na práva rodičů. Uvádí se v něm, že „rodina, i když si zachovává své privilegované postavení ve výchově, nemůže být jediným místem pro výuku o sexualitě“. To přímo odporuje katolické nauce, která potvrzuje právo i povinnost rodičů být prvními a přednostními vychovateli svých dětí ve věcech sexuality.

Doufáme a modlíme se, aby synodní otcové jasně odmítli všechna tvrzení v Instrumentum laboris, která jsou falešná nebo nejednoznačná. Dokumenty a přístupy mají reálné následky pro reálné rodiny. Neodmítnutí omylů a nejednoznačnosti na synodě o rodině znamená selhání v úkolu chránit rodinu a učit láskyplnou pravdu Kristovu.

Bude-li kterýkoli z těchto falešných či nejednoznačných postojů přijat, katolíci – laici, biskupové i kardinálové – budou mít mravní povinnost odporovat. Pravdu Kristovu nelze opustit a všichni katolíci ji musejí zachovávat. Poslouchat ji musíme všichni.

Objevily se v diskusích nějaké nové návrhy, které v Instrumentum laboris nebyly? A pokud ano, jsou v nich nová nebezpečí?

To, co nás znepokojuje, je oslabené chápání přirozeného mravního zákona a zrušení pojmu hříchu. V důsledku toho pokání a odpuštění ztrácejí význam. Toto nové pojetí milosrdenství, které mnozí vyznávají, skutečnému chápání milosrdenství odporuje. A nadto, jak mají rodiče vychovávat děti ve skutečné víře a připravovat je na život věčný, když neexistuje žádný pojem hříchu?

Rodina je bitevní pole v kulturní válce. To, oč na synodě jde, ale není to, zda nějaká skupina katolíků žijící v „neregulérních svazcích“ může být připuštěna ke svátostem. Neboť jestliže může ke svatému přijímání přistupovat určitá skupina lidí (rozvedení a civilně znovusezdaní), kteří žijí v hříšných svazcích, aniž by svůj život napravili, proč ne ostatní? Proč ne ti, kdo spolu žijí bez sňatku? Proč ne lidé v homosexuálních svazcích, kteří svůj způsob života považují za cestu ke svatosti.

Po uplynulých 20 let obránci života hájí autentická lidská práva v OSN a jiných mezinárodních institucích. Kromě jiného také proto, abychom bránili primární právo rodičů na výchovu jejich dětí. Avšak snad největší výzvou pro katolické rodiče dnes je to, jak mají vychovávat své děti v katolické víře, když se zdá, že mnoho katolických škol a naneštěstí dokonce mnoho katolických kněží nevěří, že je možné učit pravdy naší víry.

Otázky kladli Martin R. Čejka a Lucie Cekotová.

4 Komentáře k "Rozhovor Te Deum s Marií Madiseovou, koordinátorkou Hlasu rodiny: Katolíci mají mravní povinnost odporovat"

 1. Marek | 23.10.2015 z 9:36 |

  Keď odporovať „vatikánskemu“ liberalizmu ako aj nemecko-francúzsko-švajčiarskym tendenciám novej praxe, ktorá odporuje náuke cirkvi, tak jednotne a rozhodne.

  Odpor potom nemôže byť váhavý a nezjednotený.

 2. Poutník | 25.10.2015 z 18:59 |

  Tak vše nakonec dopadá podle očekávání: v konečných hlasováních na synodě se projevilo už existující schizma – nezazní opravdu razantní a jasné odmítnutí podávání Eucharistie rozvedeným a znovusezdaným, počet hlasů (přes veliký odpor mnoha čestných a Kristu věrných prelátů) na to nestačil.

  Církev pod tímto papežem nemůže dále pokračovat, aniž by zapadala stále hlouběji do smrtelné nevěry Kristu, do pohrdání Jeho obětí na kříži.
  Začíná – a to zcela legitimně – narůstat odpor proti Jorge Bergogliovi, protože autentičtí katolíci podle ovoce jeho destruktivní vlády v těchto dnech nemohou nevyzývat k tomu, aby věřící vypověděli poslušnost těm duchovním, kteří svými slovy i činy útočí proti Kristovým slovům, proti Duchu svatému, autoru Písma.

  „Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží, a kdo se žení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.“ (Lukáš 16:18)

  „A přišli farizeové, aby ho pokoušeli. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit svou ženu. On jim odpověděl: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Oni pak řekli: „Mojžíš dovolil napsat rozlukový list a propustit.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto přikázání. Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu. Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje.“ V domě se ho na to učedníci opět ptali. Řekl jim: „Kdo by propustil svou ženu a oženil se s jinou, cizoloží vůči ní. A jestliže by ona propustila svého muže a provdala se za jiného, cizoloží.““ (Marek 10:2-12)

  Podávat cizoložícím Eucharistii nelze. To je vše, co se k tomu dá říci.

  A další návrhy těch „duchovních“, kteří touží oddávat homosexuály a lesby v kostele, kdo už teď podnikají kroky k zavedení svěcení žen, které Jan Pavel II. prohlásil jednou provždy za vyloučené?

  Předpona „anti“ se dá přeložit nejen jako „proti“ či „stojící proti“ – dá se přeložit i jako „stavějící se na místo někoho“. Obrovské množství katolických biskupů, teologů a kněží ztratilo (nebo nikdy nemělo) víru srdce – z jejich pyšných projevů vidíme, že se sami touží postavit na místo nejvyšší autority, Pána a Boha, Ježíše Krista. Jsou to antikristi, kteří nás chtějí od Krista a Jeho evangelia odvést.

 3. František | 26.10.2015 z 0:05 |

  Teraz chcete, aby odporovali katolíci… Majú povinnosť… Nie je to nejako naivné? Čo od obyčajných katolíkov vlastne čakáte? Prečo neodporovali pastieri – katolícki biskupi pri II. vat. pri zavádzaní zmien a novôt? Kde skončila ich povinnosť?
  Nič sa nevyrieši, ak sa to nevyrieši správne. Ako v matematike. Ak sme urobili niekde vo výpočte chybu, treba ísť krok po kroku až k chybe. A potom musíte všetko to, čo sme vyrátali po nej, pokorne škrtnúť. Inak príklad nevyjde. Urobme skúšku správnosti v Cirkvi – robí sa podľa slov Sv. Písma: „strom poznať po ovocí…“
  Inak sa k správnemu výsledku nedostaneme.

 4. Od katolíků očekávám, že si strčí prst do nosu a budou surfovat na internetu. To se jeví jako nejlepší postoj a řešení.

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*