Synoda, den osmnáctý: Zveřejněny zprávy z diskusních skupin, Němci avantgardou pokroku, sešla se komise k závěrečnému dokumentu, řeckokatolíci na synodě

Zprávy ze skupin: Většina odmítá Kasperův návrh

Jen malá menšina zpráv diskusních skupin je pro Kasperův návrh příznivá nebo používá jazyk, který by se dal vyložit v jeho prospěch. Většina se k nim staví buď odmítavě (anglické skupiny A, C, francouzská B aj.), nebo je prostě ignoruje. Porážka Kasperovy teze by nás však rozhodně neměla vést ke ztrátě zájmu nebo ochabnutí v bdělosti.

Anglická skupina A: Většina, avšak nikoli jednomyslná, potvrdila současnou nauku i praxi Církve, pokud jde o účast rozvedených a civilně znovusezdaných na Eucharistii… Jednomyslná většina potvrdila, že pastorační praxe týkající se přijímání Eucharistie znovusezdanými rozvedenými nemá být ponechána na jednotlivých biskupských konferencích. Takový krok by byl spojen s rizikem narušení jednoty katolické církve, chápání jejího svátostného řádu a viditelného svědectví života věřících… Členové skupiny doufají, že závěrečný dokument bude sjednocovat, nikoli rozdělovat, a prohlašují, že „jsme biskupové cum a sub Petro.

Anglická skupina C: Skupina nepřijala za své, co Instrumentum laboris nazývá „cestou pokání“. K otázce, zda by se tato věc měla dále zkoumat, aby se zjistilo, jestli by se Církev mohla vydat tímto směrem, bylo hlasování rovnoměrné. Nakonec „jsme odhlasovali, že odstavce 122-125 by měly být nahrazeny potvrzením současné disciplíny Církve a doporučením forem účasti [civilně znovusezdaných na životě Církve] uvedených ve Familiaris consortio 84“.

Anglická skupina D: Biskupové uvedli, že text nevěnuje dostatečnou pozornost výchově k čistotě. Ta by měla začít velmi brzy v životě a neměla by se odkládat až na přípravu na manželství. Mnoho členů skupiny velmi znepokojuje nebezpečí sexuální výchovy ze strany státu… Pokud jde o pastorační přístupy k rozvedeným, kteří uzavřeli nový svazek bez anulace, členové vyjádřili velké obavy, aby jakékoli opatření nevedlo k ještě většímu zmatku mezi lidmi.

Francouzská skupina B: „Situace znovusezdaných rozvedených nás vedla ke zdůraznění možnosti účasti na životě křesťanského společenství, které uvádí Familiaris consortio 84… Pokud jde o jejich přístup ke svátostem, skupina se vyslovila pro zachování současné disciplíny. Co se týče nedávných motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a Misericors Iesus, zdá se, že otázka nedostatku víry manželů vyvolává teologický problém, který by mohl být řešen v rámci nějakého dokumentu magisteria, jenž by se snažil postihnout jejich koherentnost s celou řadou textů, které se zde zdají být spíš prostě kladeny vedle sebe než zřetelně rozebrány z teologického i kanonického hlediska.“

Zpráva německojazyčné skupiny ukazuje, kdo je avantgardou „pokroku“

Zvláštní pozornost si zaslouží zpráva německojazyčné skupiny (Circulus Germanicus), která podle informace stránek katholisch.de, spojených s Německou biskupskou konferencí, byla přijata jednomyslně. Svůj souhlas s ní tedy vyjádřil i prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Müller. Toho podle článku na katolisch.de přemluvil pro hlasování v jednotné frontě s ostatními členy této skupiny vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, který „zprostředkoval porozumění mezi údajně tak nesmiřitelnými Kasperem a Müllerem“.

Německojazyčná skupina ve své zprávě hned zkraje prosí „jakožto biskupové naší církve“ o odpuštění za to, že při „falešné snaze o věrnost církevní nauce, docházelo v pastoraci opakovaně k tvrdému a nemilosrdnému jednání, které přineslo lidem utrpení, a to zejména svobodným matkám a nemanželským dětem, jakož i lidem žijícím v předmanželském a mimomanželském soužití, homosexuálně orientovaným lidem a znovusezdaným rozvedeným“.

Ohledně svátosti manželství a jeho případné neplatnosti se ve zprávě uvádí: „Je třeba znovu promyslet axiom ‚Každá manželská smlouva mezi křesťany je per se svátostí‘. Ve společnostech, které již nejsou jednolitě křesťanské, nebo zemích s různorodým náboženským a kulturním rázem nelze už dále předpokládat křesťanské chápání manželství, dokonce ani mezi katolíky. Katolík bez víry v Boha [sic!] a jeho zjevení v Ježíši Kristu nemůže bez svého vědomí a vůle, či dokonce proti nim, automaticky uzavřít svátostné manželství.“

Pokud jde o připuštění rozvedených a znovusezdaných ke svatému přijímání, zpráva cituje z apoštolské exhortace Jana Pavla II. Familiaris consortio a navrhuje, aby „cesta rozjímání a pokání ve forum internum, za posouzení objektivní situace v rozhovoru se zpovědníkem, přispěla k osobnímu utváření svědomí a vyjasnění toho, nakolik je přístup ke svátostem možný. Vše se má řídit slovy apoštola Pavla, která se týkají všech, co přistupují ke stolu Páně: ‚Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sobě odsouzení. […] Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni‘ [1 Kor 11, 28–31]“.

Zpráva kritizuje „nezvyklou ostrost veřejných prohlášení některých synodálních otců k osobám, k obsahu a k průběhu synody“. „Použité obrazy a přirovnání nejen nerozlišují a jsou falešné, ale i zraňující. Rozhodně se od nich distancujeme,“ píše se ve zprávě bez konkrétního označení.

Německojazyčná skupina doporučuje „hlubší studium těchto otázek s cílem nového věroučného přehodnocení a většího souladu dogmatických, morálně-teologických a církevně-právních výpovědí s pastorační praxí“.

Mnichovskoa-freisingský arcibiskup kardinál Reinhard Marxe si později postěžoval, že se synoda dostatečně nevyjádřila k otázce homosexuality: „Tady se udělalo velice málo, mnohá očekávání byla zklamána.“ Katolická církev prý se musí po synodě „tohoto tématu intenzivněji ujmout a zaobírat se jím“.

Sešla se komise pro vypracování závěrečné zprávy synody

Ve středu 21. října měli synodní otcové volný den, zatímco se sešla komise, která má koncipovat závěrečnou zprávu ze synody. Rovněž byl zveřejněn program synody na následující dny do konce synody – opět změněný.

Čtvrtek 22. 10.: Ve čtvrtek dopoledne komise svou práci dokončí, synodní otcové mají volno. Odpoledne plenární zasedání synody vyslechne prezentaci závěrečné zprávy, která pak bude předána účastníkům synody. V 18.30 se v bazilice Santa Maria del Popolo bude konat eucharistická oslava liturgické památky sv. Jana Pavla II. Liturgii bude předsedat arcibiskup Piero Marini, který byl řadu let ceremoniářem Jana Pavla II.

V pátek 23.10. dopoledne plenární zasedání vyslechne vystoupení k závěrečné zprávě a budou se podávat písemné připomínky.

Sobotní program zůstává v této chvíli beze změny: dopoledne plenární zasedání vyslechne revidovanou závěrečnou zprávu, o níž se od 16.30 do 19.00 má hlasovat, po odstavcích a s dvoutřetinovou většinou nutnou pro schválení. Zakončit se má zpěvem Te Deum.

V neděli 25.10. bude papež František ve svatopetrské bazilice předsedat mši na zakončení 14. řádné synody biskupů. V poledne se pak pomodlí Anděl Páně s věřícími a poutníky shromážděnými na Svatopetrském náměstí.

Řeckokatolíci na synodě

Jeho Blaženost Svjatoslav Ševčuk je vyšším achieparchou Kyjevsko-halyčským a hlavou ukrajinské řeckokatolické církve, největší z východních katolických církví.

Dnes musím říci, že v minulosti rodiny hájily a chránily Církev. Dnes má Církev posvátnou povinnost ochraňovat a hájit rodinu, rodinu jako věrný, plodný a nerozlučitelný svazek muže a ženy… Moji věřící mě žádali, abych apeloval na synodní otce, aby měli na paměti, že my biskupové nejsme pány zjevené pravdy o rodině, ale spíše jejími služebníky… Svaté a zbožné rodiny, silné ve víře, samy nacházejí cesty, jak projevit milosrdenství těm, kdo prožívají obtíže. Nemůžeme vyřešit všechny problémy, kterými svět rodinu zkouší, ale můžeme hlásat evangelní pravdu o rodině a s Boží pomocí pomáhat další generaci vydat se na cestu svatosti.

Hlib Lonchyna je biskupem Ukrajinské řeckokatolické eparchie Svaté Rodiny v Londýně.

Jak nám připomíná Svatý otec, Boží tvář je tváří milosrdenství. Tuto tvář musí Církev ukazovat věřícím i nevěřícím, lidem dobré vůle i těm, kdo Pána nehledají. Naším úkolem je projevovat věčné Boží milosrdenství (srov. žalm 136). Avšak je-li milosrdenství bez hranic, proč ho nezakouší každý? Protože s milosrdenstvím se lze setkat jen tehdy, poměřuje-li se věčným zákonem, který je pravda. „Setkaly se milosrdenství a pravda,“ říká žalmista (Ž 85,10)…  Církev se nesmí bát říkat pravdu o manželství a rodině. Nároky Božího království jsou jistě absolutní, nedosažitelné, našimi vlastními prostředky neuskutečnitelné, nicméně nás osvobozují, když se je s pomocí Boží snažíme naplňovat… Chceme-li, aby lidé věřili v manželství, věřili v rodinu, musíme jim především pomoci činit pokání a věřit. Tvrdá slova, která vyslovil Ježíš, nesmíme rozřeďovat. Začínat musíme výzvou: „Čiňte pokání a věřte evangeliu,“ a potom se dostaneme k milosrdenství: „Přiblížilo se Boží království.“

Vatikán popírá zprávu, že má papež nádor na mozku

Tisková kancelář Svatého stolce důrazně popřela zprávu italského listu Quotidiano Nazionale, že papež František má malý nádor na mozku, který lze léčit bez chirurgického zásahu. „Zveřejnění zcela nepodložené zprávy týkající se zdraví Svatého otce v italských novinách je vysoce nezodpovědné a nehodné pozornosti,“ řekl P. Federico Lombari, ředitel tiskové kanceláře Svatého stolce. „Navíc, jak je zřejmé, papež se zcela normálně věnuje své velmi intenzivní činnosti.“

Šéfredaktor listu odpověděl, že popření je „pochopitelné“, ale že nemá „nejmenší pochybnosti“ o pravdivosti zprávy.

 

Zdroj: katholisch.de, infocatolica.com, catholicherald.co.uk, rorate-caeli.blogspot.com, catholicculture.org

15 Komentářů k "Synoda, den osmnáctý: Zveřejněny zprávy z diskusních skupin, Němci avantgardou pokroku, sešla se komise k závěrečnému dokumentu, řeckokatolíci na synodě"

 1. Libor Rösner | 22.10.2015 z 13:33 |

  V neděli 25.10. bude papež František ve svatopetrské bazilice předsedat mši… To je hrozná formulace.

 2. Tak… a teď nevím, jestli to tam mám nechat nebo opravit. Hm, vzhledem k povaze obřadu ponechám klidně „předsedání“, neboť v souvislosti s novým řádem se běžně používá.

  Martin R. Čejka

 3. Lucie Cekotová | 22.10.2015 z 13:52 |

  Jestli se mohu vyjádřit jako překladatelka dané zprávy, je tato formulace použita úmyslně. Jednak přesně a doslova odpovídá hned dvěma jazykovým předlohám této zprávy (anglické a španělské), jednak je jejím autorům nutno přiznat, že vcelku přesně vystihuje realitu.

 4. Libor Rösner | 22.10.2015 z 14:17 |

  Já se s tím setkávám často, když zpracovávám zprávy z diecéze na web (i když tam je „předsedat liturgii“, popř. „předsedající liturgie přednesl promluvu“, vždy to změním na sloužení, proto mě to hned vpálilo do očí. Ale máte oba pravdu, že v čele tabule u hostiny se předsedá…

 5. Lubomír Řeháček | 22.10.2015 z 15:02 |

  Jezdíval jsem k babičce na prázdniny, k prosté, ale hluboce věřící ženě, která znala i bez velkých intelektuálních rozprav, recept na dobrý život, život v Kristu a dodnes vzpomínám na její rozhovor s jedním pokrokovým knězem, který se týkal změn po II. vatikánském koncilu (odehrávalo se to v osmdesátých letech minulého století). Když jí tento pokrokový kněz začal vysvětlovat, že stále žije v minulosti a že spoustu věcí je dnes v církvi jinak, odvětila naprosto suverénně: „Dobře, ale to už není katolická církev!“ Chudák babička, ta by dnešek asi nepřežila…

 6. Marcel | 22.10.2015 z 15:16 |

  To akože naozaj kard. Müller hlasoval za tieto formulácie?

 7. Monika Školnová | 22.10.2015 z 17:52 |

  Nemecká skupina je len jedna? Pokiaľ viem, aj SK arcibiskup Zvolenský bol v nemeckej jazykovej skupine 🙁

 8. solipso | 22.10.2015 z 21:28 |

  Děkuji, pobavilo. Hlavně jak popírač panenství Marie vždy Panny, konseravtivní heretik Müller, byv politicky vyškolen Schönbornem, sklapl kufry před Kasperem a za stálého salutování podepsal spolupráci.

 9. Já bych přeci jen byl trochu opatrný a počkal si na případné vyjádření Müllera. Na synodě se ukazuje, že informace jsou manipulovány. Např. na žádné z oficiálních tiskovek nezaznělo, že většina odmítla Kasperovy návrhy. Tím samozřejmě neříkám, že Müller třebas nakonec přeci jen nesouhlasil, ani tím nechci hanět Vaši nekritickou víru ve slova Německé biskupské konference.

  Martin R. Čejka

 10. Dagmar | 23.10.2015 z 1:11 |

  Takze Kardinal Müller byl jednim s ucastniku ,kteri jednomyslne,v nemecke skupine,podepsali.Zda se,ze ucastniky nemecke skupiny jsou i zastupci dalsich zemi,tedy CR,Polsko,Slovensko,Madarsko….Asi i Chorvatsko,Litva tam je jiste…Takze,pri znalosti nemeckych ucastniku a planu papezskych reforem,jako by to nestacilo,jsou v tom jednohlasu i Slovani,Madari ,Litevci…,takze to dobre neni.Panbuh s nami.

 11. Pravdepodobne budou asi Kasper a spol. skveli manipulatori a ostatni clenove sekce kam vitr tam plast…

 12. Možná začínám být paranoidní, ale způsob, jakým má být hlasováno o závěrečné zprávě, také nahrává manipulacím. Má se hlasovat elektronicky, přičemž dokument bude pouze v italštině se simultánním překladem. Na tiskovce zaznělo, že překladatelé sice nejsou studovaní teologové, ale „jsou spolehliví“.

  Martin R. Čejka

 13. Teofil | 23.10.2015 z 23:20 |

  Hodie | 23.10.2015 z 22:26
  a co jste čekal, když manipulátoři už zdatně fungovali na II VK a za 50 let se ještě víc zdokonalili, já jsem spíše zvědav co po hlasování budou hlásit indultní panáčci

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*