Synoda, den devatenáctý: vznik nového dikasteria, závěrečná zpráva a nezadržitelný pokrok teologie, je Marx větší než Kristus?, pravoslavný metropolita poučuje

Papež oznámil vznik nové vatikánské kongregace pro laiky, rodiny a život

V projevu k biskupské synodě 22. října, jímž uzavřel jednání synody před diskusí o závěrečném dokumentu, papež František oznámil, že má v plánu zřídit nově Kongregaci pro laiky, rodiny a život. Spojí se v ní činnost tří dosavadních dikasterií, a to Papežské rady pro laiky, Papežské rady pro rodinu a Papežské akademie pro život. Papež řekl, že jmenoval komisi, jež vypracuje kanonický statut nové kongregace, který pak posoudí Rady kardinálů na své následující schůzi v prosinci.

O návrhu na vytvoření další nové kongregace, která by se zabývala charitou, spravedlností a mírem, se dál diskutuje.

Kardinál Gracias nejen o závěrečné zprávě a hlasování

Biskupská synoda vyslechla návrh závěrečné zprávy 22. října odpoledne. V pátek dopoledne se o ní bude diskutovat v plénu a členové synody mohou předkládat písemné modi (návrhy na změny).  Komise, která text koncipuje, v pátek odpoledne návrh závěrečné zprávy reviduje a snad při tom vezme v úvahu návrhy na změny a ústní vystoupení k návrhu. Revidovanou zprávu vyslechne synoda  sobotu dopoledne. V sobotu odpoledne se o ní bude hlasovat, podle generálního sekretáře synody kardinála Baldisseriho odstavec po odstavci a poté o dokumentu jako celku.

Kardinál Oswald Gracias, jeden ze členů komise pro redakci závěrečné zprávy, řekl 22. října na pravidelné tiskové konferenci synody, že komise pro redakci závěrečného textu dostala několik set návrhů na změny již v průběhu synody, které má zpracovat blíže nejmenovaná „komise teologů“. Uvedl, že závěrečná zpráva pravděpodobně neposkytne řešení všech otázek, o nichž se diskutovalo, ale dá dobré vodítko papeži Františkovi pro budoucí rozhodování. Kardinál Gracias řekl, že dokument „nebude mít všechny odpovědi, ale poskytne směr. Otázky budou jasné, odpovědi už tolik ne.“

Na dotaz k problému podávání svatého přijímání znovusezdaným rozvedeným, které na synodě vzbudilo nejprudší debaty, kardinál Gracias odpověděl: „Abych byl upřímný, řešení nemáme.“ Dvě ze třinácti diskusních skupin – jedna italská a německá – jsou toho názoru, že Církev by svou praxi v tomto ohledu měla změnit a navrhly, že by bylo možné umožnit některým znovusezdaným přistupovat k Eucharistii na základě tzv.„interního fóra“ (případ od případu na základě duchovního vedení, rady a poté svolení kněze nebo biskupa). „Jistě, řešení pomocí interního fóra je možnost, kterou budeme muset zkoumat,“ řekl kardinál Gracias.

Kardinál Gracias dodal: „Teologie se vyvíjí – nauka zůstává stejná – a naše chápání církevní disciplíny se také vyvíjí. […] S tím, jak prohloubíme naše chápání, jsem si jist, že se pohneme kupředu.“

Kardinál Gracias patří k předním pokrokářům na synodě.

(Pro ty, kteří umějí anglicky, uvádíme na konci zpráv video s komentářem Johna Vennariho a Christophera Ferrary, kteří se zúčastnili zmíněné tiskové konference.)

Arcibiskup Chaput: Kasperův návrh je „emotivní“

Arcibiskup Charles Chaput řekl v rozhovoru s novinářem, že je znechucen absencí „teologického obsahu“ v návrhu kardinála Waltera Kaspera připustit ke svatému přijímání katolíky, kteří uzavřeli druhý sňatek mimo Církev. „Je emotivní: ‚Je tolik trpících lidí, udělejme se tím něco.‘ Trpícím lidem chceme pomoci všichni, je však velmi podstatné, jak to uděláme.“

Podle komentáře George Weigela v britském listu Catholic Herald „je velkým zklamáním, že jak se zdá, německá skupina vůbec vážně nereflektovala širokou kritiku Kasperova návrhu, která se v uplynulých 18 měsících ozývala z celého světa. Jak řekl jeden ze synodních otců, a to rozhodně žádný proslulý konzervativec či tradicionalista, ‚kritikou se vůbec nezabývají ani na ni nereagují. Nic se neděje‘.“

Kardinál Arinze Marxovi: „Kdo si myslíte, že jste? Větší než Kristus?“

Kardinál Francis Arinze z Nigérie rozhodně brání katolickou víru proti návrhu vlivného synodního otce, jenž minulý týden řekl, že je „nerealistické“, aby se znovusezdaní rozvedení zdrželi sexuální aktivity, kterou Církev následující Krista nazývá „cizoložstvím“. Kardinál Reinhard Marx řekl, že tuto aktivitu je nutno posuzovat podle „kontextu, v němž se žije“. Kardinál Arinze v rozhovoru pro LifeSiteNews řekl: „Nemůžeme argumentovat tím, že je to ‚nerealistické’. Dá se říci, že to není snadné. To akceptuji. Kristus nikdy neslíbil, že následovat ho bude snadné. Řekl, že ti, kdo chtějí být jeho učedníky, musejí na sebe vzít svůj kříž a následovat ho.“ Kardinál Arinze dále konstatoval, že postoj kardinála Marxe by nakonec umožnil lidem, aby Boží zákon rovnou odmítli.Můžeme-li říci znovusezdaným rozvedeným, že už nemusejí dodržovat přikázání „nezcizoložíš“, proč bychom neměli říkat jiným lidem, že se už nemusejí držet ostatních přikázání? ptá se kardinál. „Zrovna tak byste mohli říci, že když má muž v kanceláři sekretářku, je nerealistické očekávat, že zůstanou čistí. Právě tak by bylo ‚nerozumné’ očekávat, že někdo zůstane čestný, když má příležitost dostat se ke státním penězům nebo k majetku jiného člověka.“

„Nelze najít situaci, kterou by Kristus nepředvídal, ani nám nemůžete říkat, že jste moudřejší než Kristus a že můžete měnit, co říkal on. Pak se vás ptáme: Kdo si myslíte, že jste? Větší než Kristus? On je cesta, pravda a život,“ řekl kardinál Arinze na adresu kardinála Marxe a německých návrhů a dále uvedl, že nikdo, ani papež, nemá pravomoc měnit učení Církve o manželství a cizoložství.

Katolíci, kteří se civilně rozvedli a poté vstoupili do nového svazku, jsou „technicky ve stavu hříchu, a to i když je jejich svědomí omlouvá“. „Existuje něco jako stav smrtelného hříchu. Smrtelný hřích je naprosté odvrácení se od Boha. Je to strašlivá věc. Může se týkat kteréhokoli přikázání, nejen šestého a devátého.“ Člověk, který je ve stavu hříchu, není hoden přijímat Ježíše v Eucharistii, uvedl. „V tomto případě se člověk sám diskvalifikuje. Každý katechismus vám řekne, že první podmínka pro svaté přijímání je být ve stavu milosti. Jestliže člověk ve stavu smrtelného hříchu přistoupí ke svatému přijímání, skutečně přijímá Krista, ale žádnou milost… Nejen žádnou milost, ale ke hříchům, které už má, se dopouští ještě svatokrádeže.“

Pravoslavný metropolita Hilarion Volokolamský žádá synodu, aby neupadla do modernismu

Pravoslavný metropolita Hilarion Volokolamský z Moskevského patriarchátu, který je hostem synody o rodině, požádal synodní otce, aby neupadli do pokušení „modernismu“ a odmítnutí křesťanské nauky o rodině, jak to udělala některá protestantská společenství, která si nezaslouží označení „křesťanská“. „V našem turbulentním a neklidném světě člověk potřebuje pevné a neotřesitelné základy, o něž se může opřít, na nichž si může bezpečně vybudovat vlastní život… Krize tradičních hodnot, kterou vidíme v konzumních společnostech, vede ke střetu různých zájmů, a to i v rodinných vztazích. Tak radikální feminismus považuje mateřství za překážku seberealizace ženy, ale současně se považuje za její právo mít dítě, ať toho dosáhne jakýmkoli způsobem. Také se stále častěji za rodinu pokládá svazek dvou lidí bez ohledu na pohlaví a uznává se, že se člověk může rozhodnout pro příslušnost k jednomu nebo druhému pohlaví podle své osobní chuti.“

„Církev je povolána k tomu, aby byla světlem a majákem v temnotě tohoto světa a my křesťané jsme povoláni k tomu, abychom byli solí země a světlem světa. Nikdo z nás nesmí zapomínat na strašlivé varování Spasitele: ‚Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali ’ (Mt 5,13). Takovou solí, která ztratila svou chuť, se v naší době stala některá protestantská společenství, která si říkají křesťanská, ale hlásají mravní ideje s křesťanstvím neslučitelné. Jestliže se v těchto společenstvích zavádějí obřady žehnání homosexuálních svazků nebo v nich lesbička, která se prohlašuje za „biskupa“, žádá, aby se odstranil kříž a nahradil ho islámský půlměsíc, jak se mohou pokládat za křesťanské? Z našeho pohledu všichni, kteří jsou ochotni připojit se k hrátkám sekularizované, odkřesťanštělé společnosti bez Boha, křesťanství zrazují.“

Dodejme, že schismatická ruská pravoslavná církev mj. neuznává nerozlučitelnost manželství a v některých případech považuje za mravně dovolené užívání antikoncepce k zabránění početí. V ruské pravoslavné církvi je navíc rozšířen bludný názor, který sdíleli i modernisté, že víra je niternou emanací. Na pravoslavnou praxi ohledně manželství se při obhajobě svých liberálních návrhů odvolával kardinál Ksper.

John Vennari & Chris Ferrara komentují

Zdroj: catholicculture.org, catholicherald.co.uk, ncronline.org, catholicculture.org, lifesitenews.com, infocatolica.com, cfnews.org

3 Komentáře k "Synoda, den devatenáctý: vznik nového dikasteria, závěrečná zpráva a nezadržitelný pokrok teologie, je Marx větší než Kristus?, pravoslavný metropolita poučuje"

  1. Marek | 23.10.2015 z 17:52 |

    To čo bolo povedané v evanjeliu, že slovo Pánovo platí naveky, by chceli zosmiešniť Kasper a jeho komplici z modernistickej bandy

  2. Jiřina Beranová | 23.10.2015 z 20:58 |

    Chvála Kristu a Panně Marii, jsem velice smutná, že Církev Kristova bude násilím pomalu proměněna v cosi, co s Církví Pána Ježíše nemá nic společného. Doufám a pevně věřím v nekonečné BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, které nás v této těžké zkoušce zachrání. Vždyť všichni víme, že Bůh nikdy nenechá své DÍLO ZNIČIT. Je to také psáno v Evangeliu, „KRISTOVA CÍRKEV NIKDY NEZAHYNE“. Musíme se stále více modlit a prosit Pána Boha za odpuštění, co se přihodilo. Je to všechno předpovězeno, že se tyto události musí naplnit, než bude všechno obnoveno v Pánu Ježíši. Jen aby netrvala tato doba příliš dlouho. To, co tady píše pan Marek není úplné. Já bych nemluvila o zesměšnění, ale o zničení PRAVDY, kterou je sám PÁN JEŽÍŠ. Chtěla bych říci těm, kteří se snaží narušit nebo zničit CÍRKEV KRISTOVU, ať se co nejdříve vzpamatují, protože tímto jednáním padají do těžkých provinění a klamou především sami sebe. Prosím Pána Ježíše, nechť jim strhne šupiny z očí a probudí jejich zkamenělá srdce a svědomí aby prohlédli, kde ta skutečná PRAVDA A BOŽÍ LÁSKA JE. Obyčejní věřící mají více POKORY A SVĚDOMÍ, než VY, kteří máte zodpovědnost před PÁNEM BOHEM za DUŠE VĚŘÍCÍCH a MRAVNOST, POKORU A SVĚDOMÍ CELÉHO SVĚTA. Proto Vás PROSÍM, NEMĚŇTE NIC NA CÍRKVI KRISTOVĚ A RADĚJI POKORNĚ SKLOŇTE HLAVU A OTEVŘETE SVÁ SRDCE V POKOŘE LÁSCE PÁNA JEŽÍŠE. Můžete tak zachránit nenjen sebe, ale celý SVĚT.

  3. Libor Rösner | 24.10.2015 z 7:25 |

    Bravo, Arinze.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*