Výzva Hlasu rodiny: Konec synody se blíží, modlete se spolu s námi

Otcové synody o rodině budou v sobotu hlasovat o závěrečné zprávě. Je neobyčejně důležité, aby synoda odmítla všechny formulace, které by podkopaly svědectví Církve o životě, manželství a rodině. Prosíme vás, abyste se s námi opět spojili v modlitbě za papeže Františka a synodní otce. Inspirovat se můžete níže uvedenými modlitbami.

Obzvlášť vás vyzýváme k modlitbě ke sv. Rafaelu archandělovi, jehož svátek podle tradičního kalendáře v sobotu slavíme. Sv. Rafael bezpečně vedl Tobiáše, aby se mohl oženit se Sárou. Jeho jméno znamená „Bůh uzdravuje“. Modleme se, aby na jeho přímluvu dal Bůh skutečné uzdravení mnoha trpícím rodinám světa.

Modlitba za papeže

Všemohoucí věčný Bože, smiluj se nad svým služebníkem, naším papežem Františkem, a veď ho dobrotivě po cestě věčné spásy; aby s Tvou pomocí, co se Tobě líbí, žádal a usilovně konal. Skrze Krista, Pána našeho.

Amen.

Modlitba ke sv. Josefu

K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila, a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal, pokorně prosíme, shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví, a našim potřebám svou mocí a pomocí přispívej.

Prozíravý strážce Svaté Rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, nejlaskavější otče, všelikou nákazu bludů a mravní zkázy. Přemocný ochránce náš, milostivě nám s nebe pomáhej v tomto boji s mocí temnot; a jako jsi kdysi Ježíška z největšího nebezpečí života vysvobodil, tak chraň i dnes svatou Církev Boží od úkladů jejich nepřátel a ode všeho protivenství; nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svaté žili, zbožně zemřeli a věčné blaženosti v nebesích dosáhli.

Amen.

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

Přidej komentář jako první k "Výzva Hlasu rodiny: Konec synody se blíží, modlete se spolu s námi"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*