Výzva iniciativy Hlas rodiny: Modlete se za Církev v této kritické době

Děkujeme všem, kdo se zapojili do modlitební kampaně Voice of the Family. Vašich modliteb za synodní otce i za naši práci si vážíme víc, než dokážeme vyjádřit.

Na začátku řádné synody, která koná v Římě od 4. do 25. října 2015, je více než kdy jindy zapotřebí vašich modliteb. Instrumentum laboris, podklady připravené pro jednání synody, představuje přímý útok na základy katolického učení o lidské sexualitě, manželství a rodině. Naše analýza tohoto dokumentu (najdete ji na http://voiceofthefamily.com/analysis-of-the-instrumentum-laboris-of-the-ordinary-synod-on-the-family/) odhaluje, že Instrumentum laboris ohrožuje integritu katolického učení:

– Podrývá učení encykliky Humanae vitae falešným chápáním vztahu mezi svědomím a mravním zákonem (odstavec 137).

– Hovoří o metodách umělého oplodnění, aniž by uváděl jakékoli hodnocení morálnosti těchto metod, odkazoval na dřívější katolické učení nebo poukazoval na obrovské ztráty lidských životů, které plynou z jejich používání (odstavec 34).

– Navrhuje připuštění „znovusezdaných rozvedených“ ke svatému přijímání, aniž by došlo ke změně života (odstavce 120-125).

– Snižuje nerozlučitelnost manželství na úroveň „ideálu“ (odstavec 42).

– Tvrdí, že soužití bez sňatku má „pozitivní aspekty“ a může být do jisté míry pokládáno za legitimní formu svazku (odstavce 57, 61, 63, 99, 102).

– Uznává potřebu definovat „specifickou povahu těchto svazků ve společnosti“ a tím připravuje půdu pro akceptování stejnopohlavních svazků, když (odstavec 8).

– Popírá svrchované právo rodičů, pokud jde o zajištění sexuální výchovy jejich dětí (odstavec 86).

Tváří v tvář tomuto útoku na mystické tělo Kristovo, jehož se dopouštějí nositelé autority na nejvyšších úrovních Církve, se věřící musejí uchýlit k modlitbě. Prosíme své přátele a podporovatele, aby se vroucně modlili:

  • Za Svatého otce, aby splnil svůj úřad nástupce sv. Petra a posiloval své bratry ve víře;
  • za kardinály a biskupy, zejména za ty, kteří se účastní synody, aby rozhodně hájili a hlásali Kristovo učení
  • za iniciativu Voice of the Family a za všechny věrné kněze i laiky, aby Všemohoucí Bůh žehnal naší práci pro Církev a dal, aby nesla plody
  • za všechny duše, které jsou zmateny a pohoršeny zrazováním evangelia, jehož se dopouštějí preláti zneužívající úřad, který v Církvi zastávají.

Modlete se prosím za Církev a za práci iniciativy Voice of the Family, aby nesla dobré ovoce.

Papež Lev XIII. doporučoval katolíkům, aby v říjnu po modlitbě sv. růžence vzývali o pomoc sv. Josefa, patrona a ochránce všeobecné Církve. Sv. Josef chránil svatou Rodinu, když ji tehdejší politické a náboženské elity vyhnaly do exilu. Kéž se i dnešním rodinám dostane jeho mocné ochrany před hrozbami uvnitř Církve i ze strany státu.

K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila, a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal, pokorně prosíme, shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví, a našim potřebám svou mocí a pomocí přispívej.

Prozíravý strážce Svaté Rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, nejlaskavější otče, všelikou nákazu bludů a mravní zkázy. Přemocný ochránce náš, milostivě nám s nebe pomáhej v tomto boji s mocí temnot; a jako jsi kdysi Ježíška z největšího nebezpečí života vysvobodil, tak chraň i dnes svatou Církev Boží od úkladů jejich nepřátel a ode všeho protivenství; nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svaté žili, zbožně zemřeli a věčné blaženosti v nebesích dosáhli.

Amen.

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

Přidej komentář jako první k "Výzva iniciativy Hlas rodiny: Modlete se za Církev v této kritické době"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*