Výzva VORP: Povinná školka – pište našim poslancům, co si o tom myslíte

Již nyní se Sněmovně začíná projednávat návrh zákona, který má zavést povinnou předškolní docházku. Podmínky i dikce zákona jsou velmi přísné a nepřijatelné pro svobodu rodičů rozhodnout se o předškolní výchově podle svého přesvědčení.

Zákon, bude-li v této podobě přijat, omezí rodičům volbu mateřské školy, dítě musí povinně navštěvovat spádovou MŠ, jiné možnosti jsou spojeny s administrativní zátěží, která není pro všechny rodiče využívající jiná alternativní předškolní zařízení – např i lesní školky – akceptovatelná. Nedávná „válka“ o lesní školky je v tomto zákoně opět vykopána. Zákon zavádí také jednotné přijímací zkoušky na střední školy, i tento krok zaváděný zákonem vnímáme jako sporný.

Stále lze mnohé ovlivnit. Připravili jsme pro Vás vzorový dopis, který můžete použít – či libovolně upravit podle svého (doporučujeme)  – a rozeslat našim zákonodárcům. Čím více Vašich reakcí, tím více budou vědět, že projednávají zákon, ke kterému jsou ze strany veřejnosti vážné výhrady. Jiným způsobem se k nim Vaše připomínky nedostanou.

V této chvíli pro Vás ještě připravujeme formulář, ze kterého půjde odeslat Váš dopis poslancům rovnou na všechny poslanecké emaily, ale naše technické možnosti jsou omezené, tak ještě chvíli strpení. Adresy lze jinak dohledat na stránkách poslanecké sněmovny, nejdůležitější jsou v tomto ohledu poslanci ze školského výboru.

Vzorový dopis

Vážená paní poslankyně/ vážený pane poslanče,

v této chvíli projednáváte zákon, který zavádí povinnou předškolní docházku.

Zákon vnímáme jako zásah do rodiny a významné omezení rodičovských práv rozhodovat o vhodné výchově svých dětí, které garantuje Listina základních práv a svobod.

Nechceme plnit nadbytečné povinnosti, které na naši rodinu tento zákon uvaluje. Nechceme dokazovat omluvenky ve školce, nechceme dávat své dítě do spádové školky, chceme si svobodně zvolit zařízení, kam své dítě v předškolním věku umístíme bez ohledu, zda je zapsáno v rejstříku školek a chceme se sami rozhodnout, jak často ho tam budeme dávat. Nechceme v tomto směru mít žádná omezení a podávat nějaká hlášení, a ani své dítě vystavovat nějakému pokusnému přezkušování, jak novela nařizuje.

Pro cíl zákona, kterým je jistě dobře míněná snaha pomoci sociálně vyloučeným dětem, je třeba hledat jiná řešení, která neuvalí zbytečnou povinnost na zbylých 95% populace a zasáhne takto radikálně do rodičovských práv.

Také se domníváme, že k tématu neproběhla žádná celospolečenská diskuse s rodičovskou veřejností a bez ní je naprosto nevhodné tento zákon přijmout.

Žádáme Vás tímto, vážená paní poslankyně/ vážený pane poslanče, abyste tuto novelu neschválili.

S pozdravem….

 

Zákon

Zde jsou citace z návrhu novely, které považujeme za problematické. Zvýrazněný text upozorňuje na nové povinnosti rodičů či jiné věci komplikující podle nás možnosti rozhodovat se o předškolní výchově a vzdělání!

(3) Dítě, které nemůže být k předškolnímu vzdělávání přijato z důvodu nesplnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,22) plní povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem podle odstavce 6 písm. a). Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce dítěte řediteli spádové mateřské školy podle § 34b odst. 2. Spádová mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů podle § 34b odst. 3. Ustanovení § 34b odst. 4 až 7 se na individuální vzdělávání dítěte podle tohoto odstavce nevztahuje.

(5) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(7) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 6 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

§ 34b

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

A zde citace z důvodové zprávy.

Úprava počítá se zavedením povinného roku předškolního vzdělávání od 1. září 2017, tj. od školního roku 2017/2018. Zavedení do praxe vyžaduje informační a metodickou podporu ministerstva směrem k mateřským a základním školám, obcím a zejména k rodičovské veřejnosti.

Vynucování ve vztahu k zákonným zástupcům dítěte budou zajišťovat obecní úřady obcí s rozšířenou působností a orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD); sledování a zjišťování na úrovni škol zajišťuje ČŠI, v případě zjištění nedostatků vyžaduje nápravu.

 

Výbor na obranu rodičovských práv

21 Komentářů k "Výzva VORP: Povinná školka – pište našim poslancům, co si o tom myslíte"

 1. Ondřej Karták | 7.10.2015 z 8:37 |

  Jsem Bohu vděčen, že jsem všechny své děti stihl „desocializovat“ bez povinné leninské školky. Nebál bych se, že to stihnou projednat a rozjet …

 2. Renda | 7.10.2015 z 22:31 |

  To mohou mnozí jen závidět .

 3. alena martínková | 2.5.2016 z 1:11 |

  Vážení, mohli by jste umisťovat u článků ikonu pro share do fcb či twitter, jsem členkou uzavřené skupiny Naštvané matky na fcb a tuto věc tam mladší ženy dosti diskutují, dopis by byl velkou pomocí, děkuji Vám
  PS: jinak článek o neomarxismu byl velmi výživný, budu ho muset na několikrát, bylo tam mnoho postřehů podepřených uběhlými roky, díky za něj, určitě bych ho sdílela také, na PP nebyl celý, což je omluvitelné, je obsáhlý

 4. Mockrát děkuji za podnětnou připomínku. Pokusíme se s tím něco udělat.

  Martin R. Čejka

 5. GHGFHJZHJZG | 17.12.2016 z 18:37 |

  Já tu být diktátorem, pošlu do zahraničí jazykově nadané lidi naučit se během pěti let jazyk a zavedu jazykové jesle a školky. To by bylo vzdělání, to by se to obchodovalo, když by si každý za nějakých osmdesát let mohl přečíst Balzaca a Cervantesa v originále! Také by se zjistila velmi snadno stav rodiny a jestli jsou děti nevychované, nebo naopak týrané, jestli nevěří v to, že je může vyléčit pití bazénové desinfekce, v kreacionismus, nedejbože v geocentrismus, jestli jim rodiče nedávají číst tu ohavnou Rowlingovou… A do škol bych zavedli předmět logické a skeptické myšlení.

 6. Naštěstí nejste pánem ničeho… bohužel, ani svých myšlenek.

  Martin R. Čejka

 7. david | 18.12.2016 z 0:35 |

  AD GH…. Buď pozdravena hlavo, řezankou vycpaná!

 8. fhfrhgd | 19.12.2016 z 7:58 |

  Vadilo by naučit se jazyk a logicky myslet – to nemusí mít nic společného s apostází, stačí, když se děti naučí rozpoznat lživou reklamu, propagandu, když využijí znalosti přírodních předmětů, aby pochopily, že homeopatie, žárovička nebo permanentní magnet na ně nemůže mít vliv.

  Ovšem museli by to dělat zodpovědní lidé, kteří by chtěli těm dětem pomoci.

  Nebo Vám snad vadí slova logický, Balzac, kreacionismus a geocentrismus? Prosím, povězte mi svůj názor na tyto čtyři skutečnosti.

 9. Ta slova mi nevadí.

  Martin R. Čejka

 10. fdgfgfhgggggbhg | 2.1.2017 z 9:52 |

  Co Vám tedy vadí, smím-li to vůbec vědět?

 11. Např. když si člověk jako jméno uvede „fdgfgfhgggggbhg“ a spousta jiných věcí.

  Martin R. Čejka

 12. gtuztzzutuzttzrt | 3.2.2017 z 9:40 |

  A co je ta spousta jiných věcí? Můžete mi je prosím vyjmenovat? Snad nákladnost daného projektu, snad jistý zásah do svobody? Ono totiž ignorováním slušně míněné otázky člověka na moc dobré mínění o Vás nepřivedete. Ale třeba se pletu.

 13. Ad gtuztzzutuzttzrt: Ano, např. etatismus mi vadí ze samého principu.

  Martin R. Čejka

 14. hfgvfdhgvdfh | 4.2.2017 z 12:04 |

  To jste mě ale špatně pochopil. Já bych nezasahoval do výchovy výrazně. Pouze by se monitorovalo, zda nedochází k týrání, čímž se rozhodně nemyslí výchovná facka, ale např. lámání hnátů a polévání kyselinou. Ostatek by se děl nenásilnou formou. Když rodiče věří v únosy do UFO, ve školce dítěti vysvětlí, že let mimozemšťanů by trval hrozitánsky dlouho, takže by se sem nedostali. Geocentrismus a kreacionismus, jak je známo, nejsou náboženství, jehož omezování jste asi v mých příspěvcích spatřoval, potřebné. Působení Boha do vývoje se dá vpravit i jinak. Třeba tak, že nepůsobil na fyzické vlastnosti člověka, ale na jeho kulturní vývoj (zjevením) (což se nedá při dnešní technice vyvrátit ani to nikdo zkoušet nebude). Básnická vyjádření v Bibli umožňují mnohačetný a rozmanitý výklad. Jestli si myslíte, že by to otřáslo vírou, jste na omylu. Ta totiž nezpracovává důkazy.

  Především se můj komentář náboženství jako takového netýkal, pouze některých s ním volně spojených pavěd, a to pouze okrajově.

  Předmět logické a skeptické myšlení by se náboženstvím jako aspektem lidské činnosti zabýval asi tak významně, jako úlohám typu pohyby vlaků na nádraží nebo podvodné inzeráty.

  Náboženství nevěřím, ale neútočím na něj, takže byste to mohl možná pochopit.

  K etatismu: vadil by Vám tehdy, kdyby byl stát nahrazen jinou mocenskou organizací? Ze článku „Vzpoura proti vládě Krista Krále“ mám trochu dojem, že ne. Není míněno jako sarkasmus nebo urážka

 15. hfgvfdhgvdfh | 4.2.2017 z 12:06 |

  Hlavní myšlenka je prostě mnohojazyčnost.

 16. Ad hfgvfdhgvdfh: Jenomže Vy předpokládáte povinnou ideovou indoktrinaci ze strany státních institucí, které to „vysvětlí“. Vzpomínám si, jak nám učitelka pomocí senného nálevu „vysvětlovala“ vznik živých organismů z neživého. Že je takový výklad nevědecký, uznáte, doufám, i Vy. Z (ne)pochopitelných důvodů se v učebnicích stále můžete setkat s pavědeckým tvrzením, že přirozený výběr vede ke vzniku nových druhů. Tohle ale už nikdo z evolucionistů nezastává, jelikož to odporuje genetickým poznatkům. Atd. atd. atd.

  Abychom si tedy rozuměli: Já tvrdím, že výchova přísluší primárně rodičům a oni své děti případně pouze svěřují státním vzdělávacím institucím. Z toho, co píšete Vy, v podstatě vyplývá, že děti jsou majetkem státu, který rozhoduje o jejich výchově a v dobrém rozmaru je svěřuje rodičům (snad proto, že je to ekonomicky výhodné).

  Martin R. Čejka

 17. hfgvfdhgvdfh | 18.2.2017 z 9:30 |

  Vysvětlování by neprováděli úředníci, ale vědci. Není Vaše učitelka analogická svým nesplněním ideálu správného vysvětlení třeba nějakému knězi, který nedodržuje zpovědní tajemství a za křty si nechává nosit dary, smilní apod.? Určitě takový kněz, i když takoví budou, není podle Vás důvodem k odmítnutí církve jako takové jako orgánu majícího právo život kontrolovat. Tím nechci církev hodnotit, ani Vás ani nikoho jiného urazit, pokud to dělám, pak se hluboce omlouvám, ale je to jen příklad, že chyby v nějakém systému nemusí dokazovat jeho teoretickou nesprávnost. Já jsem pro odmítnutí toho, co je zcela jistě nevědecké, jako je geocentrismus, kreacionismus nebo homeopatie, a u ostatního bych vzbudil na neutrálních příkladech kritické analytické myšlení, které bych nechal svobodně pracovat.

  K evoluci, důkazy:
  1) Příroda je uspořádána taxonomicky, podle podobnosti. Kočka je příbuznější psu, než opici, to vše je příbuznější orlu, než ještěrce, což je stále příbuznější kapru, než dešťovce, to je stále příbuznější prvoku, než borovici, a to vše se více podobá hřibu, než sinici. To svědčí pro postupné dělení druhů.
  2) Do toho přesně zapadá fosilní záznam. Dnes je možné v některých případech spočítat umístění neznámého fosilního druhu a skutečně ho nalézt, viz Tiktaalik.
  3) To vše zapadá do geografického rozložení (endemismus). Madagaskarská příroda je unikátní, ale je podobnější africké, než australské. Fosilní záznam přesně souhlasí s poznatky o dělení kontinentů. Jeden druh, pakliže nebyl vysazen člověkem, se nemůže vyskytovat jen v Amazonce a v Mekongu a nikde jinde.
  4) Vznik nedokonalých struktur (sítnice naruby u oka, rekurentní laryngiální nerv žirafy, který obíhá aortu, načež se vrací a inervuje oblasti blízko mozku).
  5) V podobných, ale vzdálených oblastech vznikají vzhledově podobné, ale nepříbuzné organismy. Krtek a vakokrt.
  6) Rudimenty a atavismy.
  7) Podobnost mitochondriální a bakteriální DNA.
  8) Strom z prvních bodů podobně vypadá i při zkoumání osudu jednoho genu.
  9) Pozůstatky virové DNA v genomu živočichů. Mají je vždy potomci jednoho druhu, a to bez výjimky.

  K nezjednodušitelné složitosti, kromě dosavadního nenalezení jediného jejího případu (můj vlastní názor): Jistěže jednodušší orgán nemůže sloužit organismu, jaký je dnes, ale zřejmě vznikal v době organismu jednoduššího, kdy taková kvalita nebyla třeba. Člověku dvoudílné srdce nestačí, ale rybě ano. Takže nejprve se např. vyvine dokonalejší orgán jako „bonus“, a na základě toho to, co na něm závisí. (Argument pochází ode mně, není to vědecký poznatek, ale moje myšlenka. Ale možná za zamyšlení stojí.)

  Prosím o zveřeujnění, snažil jsem se svůj názor vyjádřit slušně.

 18. Jste údajně pro kritické myšlení, ale Vámi uváděné „důkazy“ evoluce jste kriticky neanalyzoval. Pokud byste tak učinil, zjistil byste, že se nejedná o důkazy, nýbrž pouze o skutečnosti, které evoluční teorie nějak vysvětluje. To není důkaz pravdivosti této teorie, neboť je možné vysvětlit je i jinou teorií. Pak by ovšem platily dvě, možná i zcela protichůdné teorie, které by dané jevy vysvětlovaly, což je jistě nepřijatelný závěr.

  Skutečnosti mají jistě vysvětlovat vědci, o tom sporu není. Pokud Vám jde o vědeckost vzdělávání, můžete začít např. tím, že budete na ministerstvu školství protestovat proti pavědeckým učebnicím, které šíří darwinismus (teorii, že přírodním výběrem dochází ke vzniku nových druhů) a popírají zcela jasné zákony genetiky. Směle do toho! Váš zápal pro vědeckost je třeba přetavit v činy, nikoliv jej promrhávat v internetových diskusích.

  Martin R. Čejka

  P. S.

  Možná jste mladší, ale já si ještě pamatuji minulé doby, které se na vědu odvolávaly horem dolem. Myslíte si, že různé ideologie vědu a vědce nezneužívají k šíření chorých myšlenek? Jsem toho názoru, že možná většina vědců udělá za grant ze své vlastní babičky amébu.

  P. P. S.

  O tom, jaký vědec bude to a to společnosti vysvětlovat, bude stejně rozhodovat úředník, povětšinou zatížený vlastními ideologickými předpoklady, že?

 19. hfgvfdhgvdfh | 18.2.2017 z 15:25 |

  Jenže jedině v evolučnín teorii jsou nutné, v ostatních jenom možné. K čemu by stvořitel tvořil fosilní záznam, geografické rozložení, podbnost živočichů, když to k ničemu není? Je zřejmé, že musela evoluce být, což se existenci Boha nijak nepříčí. Jistěže ostatní teorie platit mohou, ty se ale bez zmíněných jevů obejdou. Evoluce nikoli, jsou pro ni nezbytné. Představte si, že se stala vražda. Nalezeno tělo probodené v tratolišti krve. Teorie 1): nebožtík byl otráven, proboden posmrtně a polit krví ukradenou v transfuzní stanici. To je analogie kreacionismu. Teorie 2): nebožtík byl proboden živ a zemřel na vykrvácení. Kterou zvolíte spíš? DNA, která je prokazatelně virová, fosilní záznam nebo podobnost mitochondriální a bakteriální DNA nemají v případě platnosti kreacionismu existovat, protože nemají zhola žádný praktický význam. Stejně tak rudimenty a atavismy, vlastně i mutace by byly nesmyslné. Je dále známo a spočítáno, což je nový poznatek, nikoli stará omílaná věc, takže i dnes vědci evolci takřka všichni věří, že kopírování DNA řídí určitý enzym. Uměle ho lze připravit různé varianty lišící se počtem mutací, které by evoluci zabránily nebo ji výrazně zpomalily. V přírodě se vyskytuje právě jediný, a to ten, který ji umožňuje. Jmenuje se DNA pomlymeráza. Díky němu probíhají mutace tak akorát správnou měrou a nejsou tu dosud jen bakterie, ani život nevymřel na přemíru mutací. Schopnost se správně rychle vyvíjet byl tedy jednou z prvních evolučních výhod.

  Závěr: lze vytvořit teorie, které tyto jevy umožňují, ale jsou v nich nadbytečné, zatímco evoluce je vyžaduje. Navíc ostatní teorie nelze falsifikovat (tedy ověřovat, jeden ze základních předpokladů vědeckosti).

  Jistěže se např. i Hitler odvolával na vědu. Ale to, že byla zneužita a znásilněna, ji ještě nečiní špatnou. Naopak jestliže dodržuje své zásady a postupy, je to velmi přesný způsob poznání. Zneužití bych zabránil ústavním zakotvením práva vědců se zabývat jakýmkoli tématem, a to podle mezinárodně uznávaných pravidel výzkumu.

  Já bych stanovil přesné tabulky pro výběr úředníků. Zkouška by se skládala z testu inteligence sestaveného z kvanta možných otázek různé kategorie obtížnosti počítačem tak, aby nedošlo k manipulaci, ohledání maturitního vysvědčení a vysokoškolského diplomu a praktické zkoušky na neutrálním tématu, kterým může být grant vědci na výzkum nového druhu plastu nebo zažívacího ústrojí kobylky.

 20. Jsem rád, že nyní uznáváte, že se o žádné důkazy nejedná. To mi jakožto milovníkovi kritického analytického myšlení stačí. Jen nechápu, proč jste to dříve vydával za důkazy.

  Vy píšete o inteligenci úředníků, a já měl na mysli jejich ideologické zatížení. Jeden o voze, druhý o koze. Copak inteligentní člověk nemůže být ideologický fanatik?

  Myslím, že to vidíme stále více na tom, jak jsou z politických důvodů prosazovány naprosto nevědecké teorie (např. že homosexualita není sexuální úchylka) nebo pavědy v podobě teorie gender. A víte, co je zajímavé, najdou se zástupci vědců, kteří to odkývají.

  Vaše důvěra ve vědce je tedy velmi naivní. Připomínáte mi pannu, která se s přesvědčením, že hudba je romantickou záležitostí, vydá na koncert skupiny Kabát.

  Martin R. Čejka

 21. Tomáš | 19.2.2017 z 1:06 |

  A nejhorší je důvěra ve své vlastní vzdělání.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*